Virkamiehellä oli oikeus valittaa työkyvyn selvittämistä koskevasta määräyksestä

7.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:
Työkyvyn selvittäminen – Valituksen tutkiminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikeussuojan tarve

Virasto oli määrännyt valittajan
valtion virkamieslain 19 §:ssä mainitussa tarkoituksessa toimittamaan
tarvittavat selvitykset hänen tehtäviensä hoitamisen edellytysten
selvittämiseksi. Päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta.

Viraston
mukaan valitus tuli jättää tutkimatta tai hylätä. On tulkinnanvaraista,
onko valtion virkamieslain 19 §:n nojalla tehty päätös erikseen
valituskelpoinen. Selvityksen pyytäminen ei vielä ole sellainen asia,
josta erikseen seuraa valitusoikeus. Lisäksi valittaja oli myös
täyttänyt kaikki hänelle valituksenalaisessa päätöksessä asetetut
velvoitteet jo ennen valituksen tekemistä eikä virastolla ollut enää
vaatimuksia valittajaa kohtaan. Valittajalla ei siis ollut enää
oikeussuojan tarvetta. Valitus oli myös jätetty myöhässä.

Hallinto-oikeus
totesi, että virkamiehen velvoittaminen osallistumaan työnantajan
määräyksen ja päätöksen perusteella valtion virkamieslain 19 §:ssä
tarkoitettuihin terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:ssä
turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.
Sanotulla työkyvyn selvittämistä koskevalla määräyksellä on myös
sellainen vaikutus valittajan oikeuteen tai velvollisuuteen, että
hänellä on oikeus saattaa asia muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. Tämän
vuoksi ja kun muutoksenhakuoikeutta työkyvyn selvittämistä koskevaan
määräykseen ei ole valtion virkamieslaissa kielletty, hallinto-oikeus
katsoo, että viraston määräys valittajan työkyvyn selvittämisestä on
muutoksenhakukelpoinen päätös. Valitusoikeus ei ole riippuvainen siitä,
onko valittaja noudattanut määräystä vai ei.

Vaikka valittaja on
sittemmin mennyt työkykynsä selvittämistä koskeviin tutkimuksiin eikä
virastolla siten ole enää ollut vaatimuksia häntä kohtaan, on
valittajalla katsottava olevan oikeussuojan tarve saada valituksen
kohteena olevan viraston päätöksen lainmukaisuus tutkittavaksi
jälkikäteenkin.

Hallinto-oikeus totesi, että valittaja on
liittänyt valitukseensa päätöksen, jota valitus koskee ja ilmoittanut,
ettei hänelle ole pyynnöstä huolimatta annettu valitusosoitusta, mitä
seikkaa virasto ei ollut kiistänyt. Hallintolain mukaan päätökseen,
johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus ja
mikäli valitusosoitusta ei ole annettu, viranomaisen on annettava uusi
lainmukainen valitusosoitus. Valitusosoituksen puuttuminen ei estä
valituksen tekemistä ja tutkimista, jos valittamisen lakisääteiset
edellytykset muuten ovat olemassa. Koska valittaja ei ollut saanut
lainkaan valitusosoitusta, valitusaika ei ollut alkanut kulua.
Hallinto-oikeus tutki valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että
valittajan määrääminen osallistumaan terveydentilansa toteamiseksi
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin oli ollut välttämätöntä
tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Viraston päätös ei
ollut lainvastainen.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1478258012097.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments