Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomioistuimen on ratkaistava onko oikeudenkäyntiaineistossa suoraan lain nojalla salaisia asiakirjoja

KKO:2016:87 Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli asianomistajan pyynnöstä päättänyt oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 ja 10 §:n nojalla, että rikosasian oikeudenkäyntiasiakirjat oli pidettävä salassa. Vastaajan valituksen johdosta hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja määräsi lain 10 §:n nojalla, että kaksi psykologinlausuntoa oli pidettävä salassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomioistuimen-on-ratkaistava-onko-oikeudenkayntiaineistossa-suoraan-lain-nojalla-salaisia-asiakirjoja/
22.6.2015 Oikeusuutiset

Pakkokeinoasian hakemusta ei jälkikäteen voitu määrätä salaiseksi

KKO:2015:45 Pakkokeino – Salainen pakkokeino Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus Käräjäoikeus oli liittänyt tutkinnanjohtajan kirjallisen vaatimuksen perusteluineen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päätökseensä, jolla se oli myöntänyt poliisille oikeuden telekuunteluun ja –valvontaan. Poliisi vaati liitteen pitämistä salassa sen jälkeen,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/pakkokeinoasian-hakemusta-ei-jalkikateen-voitu-maarata-salaiseksi/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Yksipuolisesti ratkaistu turvaamistoimihakemus voitiin määrätä salassa pidettäväksi ratkaisun antamisen jälkeen

HelHO 2014:4 Oikeudenkäynnin julkisuus – Salaiseksi määrääminen – Turvaamistoimi Väliaikainen turvaamistoimipäätös oli annettu vastapuolta kuulematta. Päätökseen liitetty turvaamistoimihakemus voitiin määrätä salassa pidettäväksi vielä ratkaisun antamisen jälkeenkin. HelHO 2014:4

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/yksipuolisesti-ratkaistu-turvaamistoimihakemus-voitiin-maarata-salassa-pidettavaksi-ratkaisun-antamisen-jalkeen/
17.11.2022 Oikeusuutiset

EUT: Julkisessa hankintamenettelyssä tarjouksiin sisätyvien tietojen luottamuksellisuus on laajempi kuin pelkästään liikesalaisuuksien suoja

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-54/21 | Antea Polska ym. Luottamuksellisuuden suoja julkisten hankintojen alalla on tasapainotettava avoimuuden ja tehokkaan oikeussuojan vaatimusten kanssa Unionin oikeus on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa velvoitetaan julkaisemaan kaikki tarjoajien toimittamat tiedot ainoastaan liikesalaisuuksia lukuun ottamatta, koska tällainen lainsäädäntö on omiaan estämään hankintaviranomaista jättämättä ilmaisematta tiettyjä tietoja,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eut-julkisessa-hankintamenettelyssa-tarjouksiin-sisatyvien-tietojen-luottamuksellisuus-on-laajempi-kuin-pelkastaan-liikesalaisuuksien-suoja/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntönne: VN/4118/2019 Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä” Asianajajaliitto”) kannattaa avoimuusrekisterin perustamista päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä luottamuksen vahvistamiseksi. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että avoimuusrekisterille asetetut tavoitteet toteutuvat. Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-avoimuusrekisterilaiksi/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
2.1.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Valittajalla ei ollut oikeutta saada tietoa voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjojen yksityiskohdista

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan tieto voittaneen tarjoajan niistä tarjousasiakirjoista, joista käy ilmi tarjouksen yksikköhinnat ja kokonaishinta sekä huoltojen hinnoittelu kokonaishintoineen. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Oikeudesta saada tieto viranomaisen asiakirjasta on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 3 luvussa (9–12…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/markkinaoikeus-valittajalla-ei-ollut-oikeutta-saada-tietoa-voittaneen-tarjoajan-tarjousasiakirjojen-yksityiskohdista/
13.12.2019 Tiedotteet

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi poliisin epäonnistuneen pahasti asiakirjapyynnön toteuttamisessa

A oli ollut epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Samassa asiakokonaisuudessa oli useita pääepäiltyä. A:n avustaja, asianajaja B oli pyytänyt useaan otteeseen kokonaisuuteen kuuluvaa yhtä kanssaepäiltyä koskevaa esitutkintapöytäkirjaa. B oli pyytänyt kyseistä esitutkintapöytäkirjaa poliisilta useita kertoja saamatta kuitenkaan tätä itselleen. B sai lopulta noin 4 kuukautta tietopyynnön jälkeen asiaa koskevan kuulustelupöytäkirjan, kun B…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eduskunnan-oikeusasiamies-katsoi-poliisin-epaonnistuneen-pahasti-asiakirjapyynnon-toteuttamisessa/
25.1.2019 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Suomen Asianajajaliiton juhlavuoden Asianajajapäivässä 25.1.2019

Joukko asianajajia kokoontui maaliskuussa 1919 Turkuun ja päätti perustaa Suomen Asianajajaliitto ry:n. Siksi meillä on nyt ilo viettää Suomen Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta, jonka tämä juhlavuoden Asianajajapäivä upeasti avaa. Meitä on tänään koolla ennätykselliset yli 1 800 juhlijaa!   Toinen merkkipaalu oli yksityisen asianajajayhdistyksen muuttuminen julkisoikeudelliseksi Suomen Asianajajaliitoksi, kun asianajajalaki tuli voimaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-suomen-asianajajaliiton-juhlavuoden-asianajajapaivassa-25-1-2019/