Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

15.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia.

Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon järjestettäessä oikeudenkäyntejä etäyhteyksin. Siinä on käsitelty myös tuomioistuinten käytössä olevia etäyhteyksien luomiseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja. Tarkoituksena on madaltaa etäyhteyksien käytön kynnystä ja tarjota kokemusperäistä tietoa esille nousseiden käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

”Etäyhteyksien käytössä on myös haasteita. Käyttöä rajoittavat muun muassa tietosuoja ja tietoturva sekä tekniset kysymykset ja julkisuuden vaatimukset. Olennaisinta on se, ettei kenenkään terveys ja turvallisuus vaarannu etäistuntojakaan järjestettäessä”, sanovat opasta valmistelleet erityisasiantuntijat Inka Grönqvist ja Kaisa Puro.

Lainsäädäntö sallii normaalioloissakin jo varsin laajasti etäyhteyksien käytön. Säännökset muun muassa läsnäolovelvollisuudesta, etäyhteyden laadusta kussakin tilanteessa, todistelun vastaanottamisesta ja julkisuudesta ovat muuttumattomina voimassa.

Jokaisessa asiassa joudutaan harkitsemaan erikseen, soveltuuko se käsiteltäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäistunnot edellyttävät etukäteen valmistelua ja suunnittelua kaikkien käsittelyyn osallistuvien kanssa. Oikeudenkäynnin puheenjohtaja ratkaisee ovatko edellytykset etäkäsittelylle olemassa.

Etäosallistuminen oikeudenkäyntiin edellyttää yleensä, että etäyhteyden kautta kuultava henkilö suostuu menettelyyn ja että hänellä on osallistumiseen tarvittava tekninen välineistö käytössään. Asianosaisen henkilön on saatava riittävä tieto siitä, milloin ja miten etäosallistuminen tapahtuu ja mitä häneltä sen suhteen odotetaan. Joissakin tilanteissa etäkuuleminen toisesta virastosta tai tuomioistuimesta voi olla välttämätöntä. Myös etäyhteyksin pidettävän suullisen käsittelyn julkisuus on taattava aina.

Opasta laadittaessa on selvitetty tuomioistuinten kokemuksia ja hyviksi todettuja käytäntöjä. Valmistelun aikana on kuultu Suomen Asianajajaliiton ja valtakunnansyyttäjän toimiston edustajia sekä päällikkötuomareita. Myös ammattijärjestöille on annettu tilaisuus kommentoida opasta.

Opas on tarkoitettu pääasiassa tuomioistuinlaitoksen sisäiseen käyttöön ja osa oppaan linkeistä toimii vain oikeushallinnon intranetissä.

Tiedote: Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments