Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.10.2019 Oikeusuutiset

Lapsen itse tekemä valitus huostaanottoasiassa olisi tullut tutkia, kun lapsen halusta valittaa oli ilmoitettu sähköpostilla hallinto-oikeudelle määräajassa

KHO:2019:127 Hallintovalitus – Vireilletulo – Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltopaikan ohjaajan sähköpostiviesti – Oikeusturvaa koskeva perusoikeus Lapsi oli ilmoittanut haluavansa valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta johtavan sosiaalityöntekijän päätöksestä ja laatinut valituskirjelmän. Valitusajan viimeisenä päivänä sijaishuoltopaikan ohjaaja oli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ohjeistamana ilmoittanut sähköpostitse hallinto-oikeudelle lapsen laatimasta valituksesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/lapsen-itse-tekema-valitus-huostaanottoasiassa-olisi-tullut-tutkia-kun-lapsen-halusta-valittaa-oli-ilmoitettu-sahkopostilla-hallinto-oiekudelle-maaraajassa/
13.9.2019 Oikeusuutiset

Lasta ja muita asianosaisia olisi tullut kuulla ennen päätöstä sijaishuoltopaikan muuttamista

KHO:2019:114 Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Lapsen kuuleminen – Asiaan osallisten kuuleminen – Kuulematta jättäminen – Sovellettava laki – Menettelyvirhe Lastensuojeluviranomainen oli päättänyt yli kahdeksan vuotta aiemmin huostaan otetun lapsen sijaishuoltopaikan muuttamisesta lyhyen ajan sisällä kaksi kertaa varaamatta lapselle tai muille asiaan osallisille tilaisuutta tulla kuulluiksi ennen päätösten tekemistä. Lastensuojeluviranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lasta-ja-muita-asianosaisia-olisi-tullut-kuulla-ennen-paatosta-sijaishuoltopaikan-muuttamista/
23.8.2019 Oikeusuutiset

Lasta kohdeltiin sijaishuollossa alistavasti – huomautus kunnalle ja sosiaalityöntekijälle

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätöksestä: Sosiaalityöntekijä on selvityksessään todennut, ettei hän ole havainnut puutteita laitoksen käytännöissä. Tämä havainnointi ja johtopäätös näyttää selvitysten mukaan perustuneen yhteen asiakassuunnitelmaneuvottelutilaisuuteen Loikalassa elokuussa 2018, kantelijan kanssa käytyihin puhelinkeskusteluihin ja tapaamiseen Valkeakoskella sekä laitoksen työntekijöiden kanssa käytyihin [puhelin]keskusteluihin. Totean, että Valkeakosken sosiaalitoimi on ollut vastuussa kantelijan sijaishuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lasta-kohdeltiin-sijaishuollossa-alistavasti-huomautus-kunnalle-ja-sosiaalityontekijalle/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Esteelliseksi katsottu lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä, päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä

KHO:2019:76 Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Lastensuojelujohtaja oli huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen tehnyt lapsen äidistä tutkintapyynnön. Hän oli tämän jälkeen ollut lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttävänä läsnä hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä, jossa mainittua huostaanottoasiaa käsiteltiin. Korkein hallinto-oikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/esteelliseksi-katsottu-lastensuojelujohtaja-oli-ollut-lasna-huostaanottohakemuksen-suullisessa-kasittelyssa-paatos-oli-syntynyt-virheellisessa-jarjestyksessa/
27.5.2019 Oikeusuutiset

Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla

Ennalta ilmoittamattomassa tarkastuksessa 23.-24.10.2018 Loikalan kartanon erityislastensuojeluyksikköön havaittiin lukuisia vakavia ongelmia kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kohtelussa ja rajoitustoimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin piti Pro Manors Oy:n omistaman laitoksen käytössä olevia lasten itsemääräämisoikeutta rajoittavia sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä sosiaalisten suhteiden katkaisemiseksi lakiin perustumattomina, mielivaltaisina ja lapsia alistavina.  AOA kiinnitti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/sijoitettujen-lasten-oikeuksia-rajoitettiin-lainvastaisella-tavalla/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Täpärä äänestys vahvennetussa jaostossa: vanhemman oli ennen huostaanotetun lapsen tapaamista osoitettava päihteettömyytensä

KHO:2019:8 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Päihteettömyyden osoittaminen Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 62 §:n 2 momentissa annetaan viranomaiselle riittävä lailla säädetty peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua vaaraa lapselle tai muille henkilöille. Tällaisen etukäteisen selvitysvelvoitteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tapara-aanestys-vahvennetussa-jaostossa-vanhemman-oli-ennen-huostaanotetun-lapsen-tapaamista-osoitettava-paihteettomyytensa/
22.11.2018 Oikeusuutiset

Vaikeasti kehitysvammaista ei tarvinnut erikseen kuulla vanhempiensa valituksen johdosta lastensuojeluasiassa

KHO:2018:159 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys A:n ja B:n lapsen, nykyään 16-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan valituksen käsittelystä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajina olivat huoltajat A ja B. C:llä oli todettu vaikea-asteinen kehitysvamma ja autismi.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vaikeasti-kehitysvammaista-ei-tarvinnut-erikseen-kuulla-vanhempiensa-valituksen-johdosta-lastensuojeluasiassa/
17.11.2018 Oikeusuutiset

14-vuotiaan pyytämä suullinen käsittely olisi tullut järjestää hallinto-oikeuden käsittelemässä lastensuojeluasiassa

KHO:2018:156 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/14-vuotiaan-pyytama-suullinen-kasittely-olisi-tullut-jarjestaa-hallinto-oikeuden-kasittelemassa-lastensuojeluasiassa/
12.10.2018 Oikeusuutiset

7-vuotiasta lasta kuultava päätettäessä yhteydenpidon rajoittamisesta

Helsingin HAO: Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapsen mielipiteen selvittäminen Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko lapsen mielipide voitu jättää selvittämättä yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa. Lapsen sukulainen, joka oli myös lapsen entinen sijaisvanhempi, oli valittanut hallinto-oikeuteen sosiaalityöntekijän tekemästä yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä, jolla oli rajoitettu lapsen ja hänen välistä yhteydenpitoa.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/7-vuotiasta-lasta-kuultava-paatettaessa-yhteydenpidon-rajoittamisesta/
28.8.2018 Oikeusuutiset

KHO täyttää 100 vuotta

Juhlajulkaisu ja keskustelutilausuus ”Korkein hallinto-oikeus – tuomioistuin oikeusvaltiota rakentamassa” Korkein hallinto-oikeus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Oikeusvaltion rakentaja -juhlakirja avaa laajasti KHO:n merkitystä suomalaisen yhteiskunnan käänteissä vuodesta 1918. Kirjan kirjoittajat professori Jukka Kekkonen, dosentti Markku Jokisipilä ja OTT Markus Kari kirjoittavat KHO:n roolista monipuolisesti ja uutta tutkimustietoa antaen. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-tayttaa-100-vuotta/