Lapsen itse tekemä valitus huostaanottoasiassa olisi tullut tutkia, kun lapsen halusta valittaa oli ilmoitettu sähköpostilla hallinto-oikeudelle määräajassa

3.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:127 Hallintovalitus – Vireilletulo – Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltopaikan ohjaajan sähköpostiviesti – Oikeusturvaa koskeva perusoikeus

Lapsi oli ilmoittanut haluavansa valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta johtavan sosiaalityöntekijän päätöksestä ja laatinut valituskirjelmän. Valitusajan viimeisenä päivänä sijaishuoltopaikan ohjaaja oli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ohjeistamana ilmoittanut sähköpostitse hallinto-oikeudelle lapsen laatimasta valituksesta ja valituksen postittamisesta. Hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta, koska valituskirjelmä oli saapunut hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva viranomaisen päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi on yksi keskeisistä perustuslain 21 §:ssä mainituista oikeusturvan takeista. Kun muutoksenhakijana oli huostaanotettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi, muutoksenhakua koskevan oikeuden toteutumiseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Tätä näkökohtaa ilmensi myös lastensuojelulain 24 §:n 1 momentti, jonka mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on muun ohella avustettava lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta puhevallan käytössä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä lähetetystä sähköpostiviestistä ilmeni selvästi lapsen tahto valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta päätöksestä, sähköpostiviestiä oli pidettävä asiakirjana, jolla lapsen valitus oli tullut hallinto-oikeudessa vireille. Hallinto-oikeuden ei siten olisi tullut jättää lapsen valitusta tutkimatta.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle valituksen tutkimiseksi.

Avainsanat