Esteelliseksi katsottu lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä, päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä

12.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:76 Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lastensuojelujohtaja oli huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen tehnyt lapsen äidistä tutkintapyynnön. Hän oli tämän jälkeen ollut lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttävänä läsnä hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä, jossa mainittua huostaanottoasiaa käsiteltiin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että virkamiehen hallinnon asiakkaasta tekemä sellainen tutkintapyyntö, jossa virkamies on asianomistajana, voi vaarantaa luottamuksen virkamiehen puolueettomuuteen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos luottamuksen virkamiehen puolueettomuuteen katsotaan vaarantuneen, virkamiehen tulee pidättäytyä toimimasta viranomaisen puolesta asiassa myös asian tuomioistuinkäsittelyn aikana.

Korkein hallinto-oikeus totesi edelleen, että hallinto-oikeus ei ollut huostaanottoasiaa käsitellessään sidottu lastensuojeluviranomaisen esittämään, vaan arvioi saamansa selvityksen merkityksen ja painoarvon itsenäisesti. Asiassa ennen tutkintapyyntöä esitetty kirjallinen selvitys oli ollut hallinto-oikeuden päätösharkinnan perustana. Hallinto-oikeudella oli myös ollut tiedossaan lastensuojeluviranomaisten lapsen äidistä tekemä tutkintapyyntö. Päätöksellä lapsen huostaanotosta kuitenkin puututaan perustavalla tavalla perustuslaissa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattuun perhe-elämän suojaan. Jos lapsen vanhempi tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa, asian ratkaisee hallinto-oikeus. Asian käsittelyssä hallinto-oikeudessa oikeusturvan ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset korostuvat, sillä hallinto-oikeus ratkaisee sen ensi asteena sille tehdyn huostaanottohakemuksen perusteella. Oikeudenkäynnillä hallinto-oikeudessa on tällöin asian selvittämisen kannalta keskeinen merkitys. Suullinen käsittely puolestaan on paitsi keino saada asian ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä hallinto-oikeuden käyttöön myös keskeinen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae. Suullinen käsittely tarjoaa osapuolille tilaisuuden esittää perustelunsa ja vastaperustelunsa välittömästi tuomioistuimelle. Lastensuojeluviranomaisen tehtävät ja asema huomioon ottaen puolueettomuudella suhteessa huostaanottoa vastustavaan lapsen vanhempaan on korostunut merkitys.

Kun hallintolain mukaan esteelliseksi katsottu lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttänyt lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä hallinto-oikeudessa, oli kyseessä peruste, jonka vuoksi hallinto-oikeuden päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Avainsanat