Lasta kohdeltiin sijaishuollossa alistavasti – huomautus kunnalle ja sosiaalityöntekijälle

23.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätöksestä:

Sosiaalityöntekijä on selvityksessään todennut, ettei hän ole havainnut puutteita laitoksen käytännöissä. Tämä havainnointi ja johtopäätös näyttää selvitysten mukaan perustuneen yhteen asiakassuunnitelmaneuvottelutilaisuuteen Loikalassa elokuussa 2018, kantelijan kanssa käytyihin puhelinkeskusteluihin ja tapaamiseen Valkeakoskella sekä laitoksen työntekijöiden kanssa käytyihin [puhelin]keskusteluihin.
Totean, että Valkeakosken sosiaalitoimi on ollut vastuussa kantelijan sijaishuollon järjestämisestä Loikalan kartanossa. Kun kantelija on kantelussaan ylimmälle laillisuusvalvojalle kertonut useista vakavista epäkohdista kohtelussaan ja rajoitustoimenpiteiden käytössä, olisi Valkeakosken sosiaalitoimen ja vastuussa olleen sosiaalityöntekijän tullut perusteellisesti selvittää sille esiintuodut puutteet sijaishuollon järjestämisessä. Näin siksi, että kantelija on haavoittuvassa asemassa oleva lapsi, jolla on oikeus erityiseen suojeluun. Tämän takia pidän Valkeakosken sosiaalitoimen laiminlyöntejä erittäin vakavina ja kantelijan oikeusturvaa vaarantavina. Korostan, että sijoitetun lapsen kertomaan on suhtauduttava vakavasti ja lapsen kokemaan epäoikeudenmukaiseen ja mahdolliseen lainvastaiseen kohteluun on viranomaisten välittömästi puututtava sellaisin riittävin keinoin, joissa on asianmukaisesti huomioitu myös lapsen mielipide ja käsitykset. Selvittäminen on tehtävä aina lapsen edun mukaisella ja sen huomioivalla tavalla.

Loikalan kartanoon tehtiin ennalta ilmoittamaton tarkastus kanteluasian vireilletulon jälkeen. Tarkastuksella keskusteltiin lähes kaikkien Loikalaan tällöin sijoitettujen lasten kanssa, myös kantelijan kanssa. Lasten kertomat Loikalan käytännöistä ja sijoitettujen lasten kohtelusta vastasivat kantelijan kantelussa esittämää.

Totean, että kantelija on kertonut kantelukirjoituksessaan ja myös sosiaalityöntekijälleen osasta näistä lainvastaisista ja alistavista menettelyistä. Tästä huolimatta sosiaalityöntekijä ei ole ryhtynyt selvittämään asiaa siten kuin lastensuojelulaissa edellytetään.

Valkeakosken sosiaali- ja perhepalvelut on minulle antamassaan selvityksessä ilmoittanut, että yhtenä syynä siihen, ettei sosiaalityöntekijä hänelle esitetystä pyynnöstä huolimatta tavannut kantelijaa ja keskustellut hänen kanssaan kahden kesken Loikalan kartanossa oli ollut se, että tapaamisen järjestelyt olisivat merkinneet koko päivän työajan käyttöä tähän tarkoitukseen. Valkeakosken sosiaali- ja perhepalvelut totesi lisäksi selvityksessään, ettei tapaaminen laitoksessa olisi tuonut ”asian selvittämiselle lisäarvoa”. Selvityksessä on tältä osin viitattu siihen, että Loikalan kartanossa oli käyty kaksi kuukautta aikaisemmin eli elokuussa 2018. Käsitykseni mukaan, mikäli kantelijan sosiaalityöntekijä olisi arvioinut eristämisen seurantamerkintöjä tai pyytänyt käyttöönsä eristämisestä otetun videotallenteen tai keskustellut kahden kesken välittömästi kantelijan kanssa olisi hän voinut havaita, ettei eristämiselle ollut laissa säädettyjä edellytyksiä.
Saamani selvityksen perusteella en ole voinut vakuuttua siitä, että kantelijan toistuviin ilmoituksiin epäkohdista, huonosta kohtelusta ja laitoksen lainvastaisista käytännöistä olisi suhtauduttu riittävän vakavasti ja lapsen edun mukaisesti selvitetty ja puututtu riittävällä tavalla puutteisiin hänen kohtelussaan.

Pidän Valkeakosken sosiaalitoimen laiminlyöntejä kantelijan sijaishuollon järjestämisessä ja sijaishuollon valvonnassa vakavina. Menettely ja laiminlyönnit ovat saattaneet vakavasti vaarantaa kantelijan oikeuksien toteutumista. Tämän takia annan Valkeakosken sosiaalitoimelle eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla vakavan huomautuksen sen lainvastaisesta ja lapsen etua vaarantaneesta menettelystä. Pidän myös sosiaalityöntekijän menettelyä ja laiminlyöntejä vakavina. Tämän takia annan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n perusteella huomautuksen myös sosiaalityöntekijälle hänen lastensuojelulain vastaisesta menettelystään.

Lasta kohdeltiin sijaishuollossa alistavasti – huomautus kunnalle ja sosiaalityöntekijälle

 

 

Avainsanat