Generic filters
Exact matches only
16.4.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös vainoamisen tunnusmerkistön täyttymisestä

KKO:2020:30  Vainoaminen – Lainkonkurrenssi Hovioikeus oli katsonut A:n syyllistyneen törkeään kunnianloukkaukseen sillä perusteella, että A oli lukuisissa eri yhteyksissä esittänyt toisesta samalla työpaikalla työskennelleestä henkilöstä perättömiä ja halventavia väitteitä muun muassa kirjaamalla niitä työpaikan asiakastietojärjestelmään, lähettämällä niitä sähköpostitse muille henkilöille sekä laatimalla kantelukirjelmiä laillisuusvalvojille. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ennakkopaatos-vainoamisen-tunnusmerkiston-tayttymisesta/
19.6.2019 Oikeusuutiset

JSN: Lehtijutussa ei pyritty asiattomasti vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ennakoimaan syyllisyyttä

Lehti julkaisi verkkosivuillaan päätoimittajansa kommentin, joka kritisoi käräjäoikeudessa käsiteltävää kunnianloukkaussyytettä. Kantelu kohdistuu Journalistin verkkosivuillaan 20.3.2019 julkaisemaan kommenttijuttuun ”Saako journalisti kutsua ihmistä rasistiksi?” Kantelun mukaan jutussa on rikottu Journalistin ohjetta 35, jonka mukaan oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. Kantelijan mielestä Journalisti on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/jsn-lehtijutussa-ei-pyritty-asiattomasti-vaikuttamaan-tuomioistuimen-ratkaisuihin-eika-ennakoimaan-syyllisyytta/
27.5.2019 Oikeusuutiset

OKa: Ministerin tulee säilyttää arvokkuus myös kritiikkiä esittäessään

Oikeuskansleri moitti puolustusministeriä tämän epäasiallisesta kielenkäytöstä. Hän katsoi ministerin ylittäneen sanavalinnoillaan sen, mitä ministerin tehtävässä toimivalta voidaan edellyttää. Ministerin ei kuitenkaan ollut syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Siksi asiassa ei oikeuskanslerin mukaan ollut edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle. Ministeri oli kutsunut blogikirjoituksessaan helmikuussa 2019 valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita muun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oka-ministerin-tulee-sailyttaa-arvokkuus-myos-kritiikkia-esittaessaan/
23.11.2016 Oikeusuutiset

Virvoitusjuoman heittäminen poliitikon päälle ei kuulu ilmaisunvapauteen

THO:2016:4 Kunnianloukkaus, Sananvapaus Rikoslain 24 luvun 9 §:n esitöissä lausutun mukaan toisen menettelyyn politiikassa kohdistuvan arvostelun tulee noudattaa alalla vallitsevia pelisääntöjä ja hyviä tapoja eikä arvostelu saa ylittää sitä, mikä on tarpeen kohteensa toiminnan arvioimiseksi. Vaikka politiikan alueella terävää ja jossain määrin halventavaakin arvostelua voidaan pitää hyväksyttävänä (HE 184/1999 vp.),…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/virvoitusjuoman-heittaminen-poliitikon-paalle-ei-kuulu-ilmaisunvapauteen/
12.6.2016 Oikeusuutiset

OKV: Alle 15-vuotiaalla rikollisesta teosta epäillyllä on esitutkintalain mukaiset epäillyn oikeudet

Poliisilaitokselle oli ilmoitettu kolmen alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillystä kunnianloukkausrikoksesta. Epäilty teko oli liittynyt yläkoululuokassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Poliisin menettelyä arvosteltiin muun muassa siltä osin, ettei alle 15-vuotiaille kuulusteltaville ollut ilmoitettu heidän asemaansa esitutkinnassa. Esitutkintalain  mukaan kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa. Kuulusteltaville ei oltu myöskään…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/okv-alle-15-vuotiaalla-rikollisesta-teosta-epaillylla-on-esitutkintalain-mukaiset-epaillyn-oikeudet/
6.10.2015 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää myös korvauksen perusteena olleen rikoksen osalta

KKO:2015:70 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta yhteiseen sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta kärsimyksestä kummankin rikoksen perusteella. Hovioikeus oli myöntänyt A:lle jatkokäsittelyluvan vain vahingonkorvausten osalta. Korkein oikeus myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan myös syyksilukemisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-myos-korvauksen-perusteena-olleen-rikoksen-osalta/
28.8.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: Identiteettivarkaus ei enää pelkkää petkuhuiputusta vaan oikea rikos

Ensi viikon perjantaina identiteettivarkaudesta tulee Suomessa rikos, josta voi rapsahtaa rangaistukseksi sakko. Muutos liittyy EU:n tietoverkkorikosdirektiiviin, joka velvoittaa tekemään muutoksia Suomen rikoslakiin Nettipoliisin mukaan teko olisi pitänyt kriminalisoida jo vuosia sitten. Nyt ihmisillä on jo vahva mielikuva siitä, että somen valeprofiilit eivät ole rikollisia – Kysymys on täysin uudesta rikoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/yle-fi-identiteettivarkaus-ei-enaa-pelkkaa-petkuhuiputusta-vaan-oikea-rikos/
7.12.2014 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

KKO:2014:89 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Kunnianloukkaus Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys A:n internet-sivustoillaan julkaisema laaja aineisto oli sisältänyt X:n ja Y:n kunniaa loukkaavia väitteitä, joiden osalta A tuomittiin käräjäoikeudessa rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla käräjäoikeus määräsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/jatkokasittelylupa-olisi-pitanyt-myontaa-verkkoviestin-havittamisasiassa/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnissä sai esittää salaa otettuja kuvia päihtyneestä lapsen huoltajakandidaatista

HelHO:2014:1 Salakatselu Kunnianloukkaus A oli ottanut valokuvia ja videotallenteen kotonaan päihtymyksen vuoksi tiedottomassa tilassa olleesta aviopuolisostaan B:stä sekä esittänyt kuvaamansa aineiston kirjallisina todisteina lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeneessa oikeudenkäynnissä. Kysymys siitä, täyttikö A:n menettely salakatselun ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt. HelHO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/oikeudenkaynnissa-sai-esittaa-salaa-otettuja-kuvia-paihtyneesta-lapsen-huoltajakandidaatista/
13.12.2013 Oikeusuutiset

EIT hyväksyi yhden valituksen käsiteltäväksi suuressa jaostossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on hyväksynyt suuren jaoston käsiteltäväksi yhden valituksen, jossa oli kyse asianajajan saamasta kunnianloukkaustuomiosta. Muut 20 valitusta, joissa suuren jaoston käsittelyä oli pyydetty, pyyntö evättiin, jolloin jaostoratkaisuista tuli lopullisia. Hylättyjen pyyntöjen joukossa oli muun muassa kolme Ruotsia koskevaa valitusta, joissa oli kyse turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä Irakiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/eit-hyvaksyi-yhden-valituksen-kasiteltavaksi-suuressa-jaostossa/