Generic filters
Exact matches only
10.11.2020 Lausunnot

Lausunto konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Oikeusministeriön lausuntopyyntö VN/24094/2020 3.11.2020 Suomen Asianajajaliitolle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Lakiesitys ja sen tavoitteet Koronavirus-pandemian seurauksena konkurssilain (120/2004) 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen maksukyvyttömyysolettama on poistettu määräajaksi käytöstä 1.5. – 31.10.2020 ja tätä määräaikaa jatkettiin vielä erikseen 1.11.2020 –…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-konkurssilain-2-luvun-3-%c2%a7n-va%cc%88liaikaisesta-muuttamisesta/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla rajoitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti. Voimassa oleva laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perintalakiin-ehdotetaan-valiaikaisia-muutoksia/
27.10.2020 Oikeusuutiset

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi suosituksiin perustuvat asumisyksikköjen vierailukiellot

Itä-Suomen HAO: Poikkeusolojen lainsäädäntö – Tehostettu palveluasumisyksikkö – Tapaamisia koskevat toiminta-ohjeet – Tapaamisoikeuden rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Hallinnon sisäinen määräys – Laissa sääntelemätön rajoitus – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Viranomaisen toimivalta – Koronavirusepidemia – COVID-19 A oli valituksessaan ja valituksen täydennyksessä hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen ja hänen C:n kaupungin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ita-suomen-hallinto-oikeus-kumosi-suosituksiin-perustuvat-asumisyksikkojen-vierailukiellot/
23.10.2020 Oikeusuutiset

Kokoontumisoikeuteensa vedonneen henkilön aluehallintoviraston päätöksestä tekemä valitus jätettiin tutkimatta

KHO:2020:108 Valitusoikeus – Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun – Oikeussuojan tarve – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Oikeus tehokkaaseen oikeusturvakeinoon – Tartuntatautilain mukainen päätös – Kokoontumisoikeuden rajoitus Aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla päätöksessä mainituin poikkeuksin kieltänyt yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Korkein hallinto-oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kokoontumisoikeuteensa-vedonneen-henkilon-aluehallintoviraston-paatoksesta-tekema-valitus-jatettiin-tutkimatta/
15.10.2020 Oikeusuutiset

Väliaikaiselle konkurssihakemusten rajoitukselle esitetään jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on rajoitettu velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Väliaikaisen lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti. Väliaikaisen lain mukaan velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut saatavaa. Velkojan, joka hakee velallista konkurssiin, on osoitettava muulla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valiaikaiselle-konkurssihakemusten-rajoitukselle-esitetaan-jatkoa/
15.10.2020 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunnalta hyvin kriittisiä lausuntoja hallituksen koronalakiesityksiin

Perustuslakivaliokunta katsoi ravintolarajoituksia koskeneen esityksen osin perustuslain vastaiseksi todeten samalla valtioneuvoston soveltaneen väärin jo nykyistä rajoituslakia. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_31+2020.aspx Hallitus toi eduskuntaan rajakaranteenisääntelyä koskeneen esityksen isoja muutoksia ohi julkisuuden valiokunnille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Perustuslakivaliokunta moitti valtioneuvostoa ankarasti tästä syvästi perustuslain vastaisesta toiminnasta. Perustuslakivaliokunta hylkäsi rajakaranteenisääntelyn perustuslain vastaisena. Jyrkällä lausunnolla asia palautetaan valtioneuvostolle uuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perustuslakivaliokunnalta-hyvin-kriittisia-lausuntoja-hallituksen-koronalakiesityksiin/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Ulosottolain väliaikaisiin muutoksiin esitetään jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiseen lakiin, jolla madalletaan ulosottolain helpotusten soveltamisen kynnystä koronaepidemian aikana. Väliaikaisten muutosten voimassaoloa on tarkoitus jatkaa ensi vuoden huhtikuun loppuun asti. Väliaikaisen lain mahdollistamat lievennykset on ulosottomenettelyssä otettu aktiivisesti käyttöön. Erityisesti vapaakuukausi- ja huojennushakemukset ovat lisääntyneet. Talouden ilmiöt heijastuvat ulosottomenettelyyn kuitenkin yleensä viipeellä, joten myös koronaepidemian vaikutusten…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ulosottolain-valiaikaisiin-muutoksiin-esitetaan-jatkoa/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös jatkossa

Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat järjestää kokouksensa etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä ensi vuoden kesäkuun loppuun asti koronaepidemian takia. Väliaikainen laki tuli voimaan 3. lokakuuta. Väliaikaisen lain mukaisesti pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2021 loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia etäosallistumisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/yhtioiden-osuuskuntien-ja-yhdistysten-kokoukset-voidaan-jarjestaa-etayhteyksin-myos-jatkossa/
25.5.2020 Oikeusuutiset

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus lisää istuntojen määrää ja muutoinkin käynnistää toimintaansa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on varautunut koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin rajoittamalla toimintaansa. Epidemiatilanteen vakauduttua käräjäoikeus lisää istuntojen määrää ja muutoinkin käynnistää toimintaansa. Käräjäoikeus ja sen työntekijät noudattavat terveysviranomaisten ohjeistusta. Käräjäoikeus huolehtii toimintansa järjestämisestä siten, että meillä asiointi on turvallista. Käräjäoikeus lisää istuntojen määrää 1.6.2020 alkaen Pääkäsittelyjä ja suullisia istuntoja järjestetään 1.6.2020 alkaen myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/ita-uudenmaan-karajaoikeus-lisaa-istuntojen-maaraa-ja-muutoinkin-kaynnistaa-toimintaansa/
6.5.2020 Oikeusuutiset

Tuhansien rikos- ja riita-asioiden käsittely on keskeytetty koronavirusepidemian vuoksi

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian ta­kia on kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa kes­key­tet­ty 5587 ri­kos­asian (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 20 000 ri­kos­asi­aa) ja 1388 si­vii­li­asian kä­sit­te­ly. Ho­vioi­keus­kä­sit­te­ly on kes­key­tet­ty 286 asian osal­ta (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 4 000 asi­aa). Hal­lin­to­tuo­miois­tui­mis­sa on kes­key­tet­ty 238 asian ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa 41 asian kä­sit­te­ly tä­hän men­nes­sä. ”Keskeytyksiä on jouduttu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tuhansien-rikos-ja-riita-asioiden-kasittely-on-keskeytetty-koronavirusepidemian-vuoksi/