Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.1.2019 Oikeusuutiset

Maisteriopiskelija ei saanut hovioikeudelta salaisia raiskausjuttujen tuomioita opinnäytettään varten

THO:2019:3 Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävä asiakirja Tieteellinen tutkimus – Riittävä tieteellinen pätevyys – Opinnäytetyö – Maisterin tutkinto Kysymys siitä, voitiinko opinnäytetyötä maisterin tutkinnon suorittamiseksi yliopistossa pitää sellaisena tieteellisenä tutkimuksena, että lupa tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta voitiin myöntää. Käsillä olevassa tapauksessa A on pyytänyt suuren määrän törkeää raiskausta koskevia tuomioita,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/maisteriopiskelija-ei-saanut-hovioikeudelta-salaisia-raiskausjuttujen-tuomioita-opinnaytettaan-varten/
7.1.2019 Oikeusuutiset

Yliopistoon pyrkineellä ei ollut oikeuttaa saada nähtäväkseen muiden hakijoiden koevastauksia

KHO:2019:2 Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus Yliopiston valintakokeeseen osallistunut oli pyytänyt saada kahdeksan muun hakijanumerolla yksilöidyn hakijan tiettyyn valintakoetehtävään antamat vastaukset. Valintakokeessa annetut vastaukset olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdassa tarkoitettuja kokelaan koesuorituksia, ja siten sanotun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/yliopistoon-pyrkineella-ei-ollut-oikeuttaa-saada-nahtavakseen-muiden-hakijoiden-koevastauksia/
10.12.2018 Oikeusuutiset

Omistajaohjausmuistiot kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan, vaikka ne sisälsivätkin kaupungin tytäryhteisöä koskevia tietoja

KHO:2018:164 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus Kaupungille osoitettu asiakirjapyyntö koski muistioita, jotka oli laadittu kaupungin omistajaohjaustoiminnan ja siihen liittyvän sisäisen tarkastuksen yhteydessä. Muistioissa tarkastellut kysymykset liittyivät eräisiin kaupungin kokonaan omistaman osakeyhtiön eli kaupungin tytäryhteisön tekemiin palveluhankintoihin. Julkisuuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/omistajaohjausmuistiot-kuuluivat-julkisuuslain-soveltamisalaan-vaikka-ne-sisalsivatkin-kaupungin-tytaryhteisoa-koskevia-tietoja/
13.11.2018 Oikeusuutiset

Kunnan teettämä viestintäsuunnitelma ei sisältänyt liikesalaisuuksia vaan oli julkinen asiakirja

KHO:2018:153 Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus Asiassa oli kysymys siitä, sisälsikö asiakirjapyynnön kohteena ollut yksityisen yhtiön kaupungin toimeksiannosta laatima kaupungin kehittämishanketta koskeva viestintäsuunnitelma julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja vai oliko se julkinen asiakirja. Viranomaisen on julkisuuslain 20 §:n 2 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kunnan-teettama-viestintasuunnitelma-ei-sisaltanyt-liikesalaisuuksia-vaan-oli-julkinen-asiakirja/
25.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Toimielimiä koskevat määräykset – Asiakirjajulkisuus

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Euroopan parlamentti – Parlamentin jäsenten korvausten käyttö – Tutustumisoikeuden epääminen – Asiakirjat, joita ei ole olemassa – Henkilötiedot – Asetus (EY) N:o 45/2001 – Tietojen siirtämisen tarpeellisuus – Konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta – Oikeus tutustua asiakirjoihin osittain – Kohtuuton hallinnollinen rasite…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-toimielimia-koskevat-maaraykset-asiakirjajulkisuus/
26.6.2018 Oikeusuutiset

Poliisilla ei ole oikeutta saada tietoa siitä, keneltä on sairaalassa takavarikoitu huumausaineita

KHO:2018:93 Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto Sairaalassa potilaana olleelta henkilöltä oli takavarikoitu huumausaineita. Tieto henkilön olemisesta potilaana terveydenhuollon toimintayksikössä oli julkisuuslain perusteella salassa pidettävä. Tämä tieto kuului terveydenhuollon ammattihenkilön ja hänen palveluksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/poliisilla-ei-ole-oikeutta-saada-tietoa-siita-kenelta-on-sairaalassa-takavarikoitu-huumausaineita/
23.10.2017 Oikeusuutiset

Työsuojelun tarkastusilmoitukset tulevat julkisiksi vasta kun tarkastus on tehty

KHO:2017:166 Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus Aluehallintovirastolle esitetty asiakirjapyyntö koski sen helmi–maaliskuussa 2015 työnantajille lähettämiä tarkastusilmoituksia, jotka liittyivät tuleviin työsuojelutarkastuksiin. Tarkastusilmoitusten luovuttaminen ulkopuoliselle taholle ennen työsuojelutarkastusten toimittamista olisi voinut johtaa siihen, että tarkastuksissa syntyisi virheellinen kuva työpaikan tosiasiallisista olosuhteista ja toimintatavoista. Ilmoitusten luovuttaminen ennen tarkastusten toimittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyosuojelun-tarkastusilmoitukset-tulevat-julkisiksi-vasta-kun-tarkastus-on-tehty/
12.10.2017 Oikeusuutiset

Virkamiesten välisiä sähköpostiviestejä ei tarvinnut luovuttaa pyytäjälle

KHO:2017:157 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) esitetty asiakirjapyyntö koski kaikkea postin tai sähköpostin välityksellä tapahtunutta kirjeenvaihtoa ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen sekä sanotuissa viranomaisissa toimivien virkamiesten välillä koskien Talvivaara Sotkamo…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/virkamiesten-valisia-sahkopostiviesteja-ei-tarvinnut-luovuttaa-pyytajalle/
15.5.2017 Oikeusuutiset

Yleisen tuomioistuimen antama liikesalaisuutta suojaava salassapitomääräys ei sitonut viranomaista, jolta pyydettiin samaa asiakirjaa julkisuuslain nojalla

KHO:2017:82 Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa Viranomaiselle esitetty asiakirjapyyntö kohdistui asiakirjoihin, joista osa oli määrätty riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäviksi. Salassapitomääräykset oli annettu oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n perusteella. Mainitussa säännöksessä tarkoitettu salassapitomääräys voi kohdistua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/yleisen-tuomioistuimen-antama-liikesalaisuutta-suojaava-salassapitomaarays-ei-sitonut-viranomaista-jolta-pyydettiin-samaa-asiakirjaa-julkisuuslain-nojalla/
29.10.2016 Oikeusuutiset

Lakiasiaintoimistolla ei ollut oikeutta saada luetteloa Valviran asiantuntijalääkäreiden nimistä ja kunkin erikoisalasta

KHO:2016:161 Asiakirjajulkisuus – Tiedon luovutustapa – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötietojen käsittely – ”Yleisesti saatavilla olevat tiedot” – Asiantuntijalääkäri Asiassa oli kysymys siitä, oliko lakiasiaintoimistolla oikeus saada Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) tiedot sen asiantuntijalääkäreiden nimistä ja heidän lääketieteellisistä erikoisalueistaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tietojen luovutustavalla. Pyydetyt…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lakiasiaintoimistolla-ei-ollut-oikeutta-saada-luetteloa-valviran-asiantuntijalaakareiden-nimista-ja-kunkin-erikoisalasta/