Omaisella on lähtökohtainen oikeus saada itselleen ruumiinavausta ja kuolemansyytä koskevat asiakirjat

8.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suo­men hallinto-oikeus: Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat – Omainen – Käsite ”saa antaa”

A oli 17.1.2022 päivätyllä hakemuksella vainajan tietojen luovuttamisesta pyytänyt saada itselleen kertomuksen koskien hänen edesmenneen isänsä ruumiinavausta ja kuolemansyyn selvittämistä.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelupäällikkö oli 3.2.2022 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n tietopyynnön. Päätöksessään palvelupäällikkö oli katsonut A:n pyytäneen isänsä sairauskertomuksia ja hylännyt tietopyynnön potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 momentin 5 kohdan perusteella, koska A:n esittämää syytä kuolinsyyn selvittämisestä ei voitu pitää sellaisena tärkeän edun ja oikeuden selvittämisenä, mikä antaisi sairaalalle oikeuden sairauskertomuskopioiden luovuttamiseen. Päätöksen mukaan vain kuolintodistus oli voitu luovuttaa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen johtajaylilääkäri oli palvelupäällikön puolesta antamassaan lausunnossa vaatinut A:n hallinto-oikeudelle tekemän valituksen hylkäämistä. Lausunnon mukaan palvelupäällikkö oli päätöksessään vedonnut väärään lainkohtaan, ja oikea lainkohta olisi ollut kuoleman syyn selvittämisestä annetun lain 15 §, jonka sanamuodosta ei voida päätellä, että lähiomaisella olisi ehdoton oikeus saada tieto kuoleman syyn selvittämistä koskevasta asiakirjasta. Lausunnossa oli viitattu tältä osin korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun KHO 2021:9. Lausunnon mukaan tietopyynnössä tai valituksessa ei ollut esitetty sellaista perustetta, jonka nojalla sairaalalla olisi voitu katsoa olevan velvollisuus antaa pyydetyt asiakirjat.

Hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelupäällikön päätöksen ja palautti asian palvelupäällikölle uudelleen käsiteltäväksi.

A:lla oli siten katsottava olevan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohtien perusteella lähtökohtaisesti oikeus saada pyytämänsä kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat. Mikäli kuolemansyyn selvittämistä koskevien asiakirjojen salassapidolle ei ole erityisen painavia lakiin perustuvia syitä, tulisi kyseiset asiakirjat luovuttaa A:lle.

HAO 28.10.2022 2417/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments