Yhteishankintayhtiö ei ollut julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen

26.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:7 Asiakirjajulkisuus – Julkinen hankinta – Yhteishankintayksikkö – Julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen – Julkisen vallan käyttäminen – Asianosaisuus – Viranomaisen asiakirja

B Oy oli pyytänyt yhteishankintayksikkönä toimineelta A Oy:ltä saada nähtäväkseen julkiseen hankintaan liittyvät tarjousasiakirjat ja hankintapäätöksen liitteineen.

Asiassa oli ensin ratkaistavana, oliko A Oy julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen sen kilpailuttaessa hankintoja ja oliko yhtiöön tämän vuoksi sovellettava julkisuuslakia hankintalain 138 §:n 1 momentin perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka julkisia hankintoja koskevasta kilpailuttamisvelvollisuudesta ja hankintamenettelystä oli säädetty lailla, menettelyllä ei puututtu julkisen vallan käytölle ominaisella tavalla yksityisten oikeusasemaan hallintopäätöksellä tai tosiasiallisella toimella, eikä kysymys siten ollut sellaisesta julkisesta vallan käytöstä, jota tarkoitetaan julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa. A Oy ei näin ollen ollut julkisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen eikä siihen sovellettu julkisuuslakia hankintalain 138 §:n 1 momentin perusteella.

Asiassa oli myös ratkaistavana, oliko asiakirjoja pyytänyttä B Oy:tä pidettävä asiassa julkisuuslaissa tarkoitettuna asianosaisena ja oliko sille siten luovutettava pyydetyt asiakirjat hankintalain 138 §:n 2 momentin ja julkisuuslain 11 §:n 1 momentin perusteella. B Oy oli osallistunut siihen tarjouskilpailuun, jota koskevista tarjouksista ja hankintapäätöksestä tietopyynnössä oli kyse. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska B Oy oli suljettu tarjouskilpailusta erillisellä lainvoimaisella päätöksellä ennen kuin lopulliset tarjoukset oli annettu ja ennen kuin hankintamenettelyn päättävä päätös oli tehty, B Oy ei enää ollut osallisena hankintamenettelyn siinä vaiheessa, jota pyydetyt asiakirjat koskivat. Tämä vuoksi tietopyynnön kohteena olevat asiakirjat eivät koskeneet B Oy:n oikeutta, etua tai velvollisuutta julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, eikä B Oy:llä siten ollut oikeutta saada tietoa kysymyksessä olevista asiakirjoista myöskään hankintalain 138 §:n 2 momentin perusteella.

Korkein hallinto-oikeus palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin hallinto-oikeus ei ollut lausunut hallinto-oikeudessa esitetystä väitteestä, jonka mukaan B Oy:llä on oikeus saada asiakirjat sillä perusteella, että A Oy oli suorittanut toimeksiantotehtävää viranomaiselle ja asiakirjoissa oli kysymys julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista viranomaisen asiakirjoista.

KHO:2023:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments