Omaisella oli oikeus saada vainajan potilastiedot pyytämällään tavalla asiakirjakopiona

27.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:37 Asiakirjajulkisuus – Potilasasiakirjat – Kuolleen henkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat tiedot – Sovellettava laki – Yleislaki – Erityislaki – Tietojen antaminen lausunnon muodossa

Muutoksenhakija oli pyytänyt kuolleen äitinsä potilastietoja ja -asiakirjoja, jotka oli yksilöity pyynnössä. Tietoja pyydettiin kuolemaa edeltäneeltä noin vuoden ja kahden kuukauden hoitojakson ajalta. Tietojen käyttötarkoitukseksi ilmoitettiin mahdollisen hoitovirheen selvittäminen.

Kuntayhtymän johtava lääkäri päätti, että muutoksenhakijalle luovutetaan pyytämänsä tiedot ajallisesti rajatummin lääkärin lausunnon muodossa. Lausunnossa todettiin muun ohella, että potilasasiakirjoista kävi ilmi, että hoitovirhe-epäilyt olivat perusteettomia. Lausunnossa selostettiin muutoin potilasasiakirjojen sisältöä, selvennettiin hoidon eri vaiheita sekä otettiin kantaa hoitotoimenpiteiden tarpeellisuuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi muutoksenhakijan valituksen. Hallinto-oikeus katsoi, että potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (jäljempänä potilaslaki) 13 §:n 3 momentin 5 kohdan sanamuoto huomioon ottaen potilastiedot oli mahdollista luovuttaa muullakin tavoin kuin asiakirjajäljennöksinä. Tietojen käyttötarkoitus huomioon ottaen tiedot olivat välttämättömiltä osiltaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla luovutettavissa lausunnon muodossa. Hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että muutoksenhakija ei ollut osoittanut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, että hänellä olisi ollut kuntayhtymässä vireillä jokin sellainen asia, jonka johdosta hänellä olisi annettuihin tietoihin asianosaisen tiedonsaantioikeus.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja johtavan lääkärin päätökset. Asia palautettiin hyvinvointialueelle potilasasiakirjoihin sisältyvien terveyden- ja sairaudenhoitoa koskevien tietojen antamiseksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla ja tietopyynnössä ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijalla oli asiakirjojen ja tietojen saamiseen potilaslaissa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Potilaslaissa ei ollut säädetty tietojen antamisen edellytyksesi sitä, että tietoja pyytävällä tulisi olla muu asia vireillä kyseisessä yksikössä tai muualla. Muutoksenhakijalla oli siten potilaslaissa tarkoitettu erityinen tiedonsaantioikeus.

Potilaslaissa ei ollut säännöksiä siitä, millä tavoin asiakirjoihin sisältyvät tiedot annetaan. Toisin kuin hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus katsoi, että tietoja asiakirjoista ei voida tällaisessa tilanteessa luovuttaa pelkästään lausunnon muodossa, vaan tiedot on annettava muutoksenhakijalle julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla. Tämä ei kuitenkaan estä sellaista menettelyä, että asianosaiselle voidaan samalla antaa viranomaisessa laadittu lausunto tietojen sisällön ja merkityksen selventämiseksi.

KHO:2023:37

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments