Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.8.2019 Oikeusuutiset

Naisystävän asunnolta alkaneella työmatkalla tapahtunut tapaturma ei ollut työtapaturma.

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Työmatka – Asunto A liukastui ollessaan matkalla töihin naisystävänsä asunnolta paikkakunnalta Y työkohteeseen paikkakunnalle Z. A oli tapaturman sattuessa kirjoilla paikkakunnalla X sijaitsevassa asunnossa. Vakuutusoikeus katsoi, että paikkakunnalla Y sijaitsevaa naisystävän asuntoa ei voitu pitää hallituksen esityksessä tarkoitettuna A:n vakinaisena asuntona, tilapäisenä asuntona tai majoituksena taikka vapaa-ajanasuntona,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/naisystavan-asunnolta-alkaneella-tyomatkalla-tapahtunut-tapaturma-ei-ollut-tyotapaturma/
1.7.2019 Oikeusuutiset

Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot

Vakuutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Liikennevahinko Työtapaturma- ja ammattitautilain 201 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa. Kyseistä säännöstä on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että korvattavuuden ulkopuolelle mainitun säännöksen perusteella jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot riippumatta siitä, onko liikennevahingosta maksettu korvausta liikennevakuutuslain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/vapaaehtoisen-vapaa-ajan-vakuutuksen-ulkopuolelle-jaavat-kaikki-liikennevakuutuslaissa-tarkoitetut-liikennevahingot/
14.6.2019 Oikeusuutiset

Yrittäjä ei kuulunut lakisääteisen eikä siten myöskään siihen liitetyn vapaaehtoisen vapaa-ajanvakuutuksen piiriin

Vakutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Vakuuttaminen Vapaa-ajan tapaturman 11.4.2016 sattuessa A oli X Oy:n hallituksen jäsen ja omisti 21.5.2015 alkaen yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista. A ei siten ollut enää tapaturman sattuessa työtapaturma- ja ammattitautilain 8 §:ssä tarkoitettu työntekijä tai lain 9 §:ssä tarkoitettu työntekijään rinnastettava henkilö, mikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/yrittaja-ei-kuulunut-lakisaateisen-eika-siten-myoskaan-siihen-liitetyn-vapaaehtoisen-vapaa-ajanvakuutuksen-piiriin/
18.4.2019 Oikeusuutiset

Työtapaturman seurannaisvahingot voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Syy-yhteys – Seurannaisvahinko A kaatui työmatkalla 9.11.2016, jolloin hänen vasen nilkkansa murtui. Vakuutuslaitos myönsi hänelle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia vasemman jalan ulkokehräksen murtuman johdosta. Vasemman ulkokehräksen murtumaa hoidettiin kipsillä. Ultraäänitutkimuksessa todettiin A:n laskimoissa tuoretta tukosta ja säären laskimotulehduksen hoidoksi määrättiin Xarelto-lääkitys. Vakuutuslaitos pyysi asiassa tapaturma-asiain korvauslautakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotapaturman-seurannaisvahingot-voidaan-korvata-tyotapaturma-ja-ammattitautilain-nojalla/
22.2.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Vangilla ei oikeutta tapaturmakorvaukseen tauolla sattuneen johdosta

Korvauksen saamiselle säädetyt edellytykset ovat suppeammat kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Vakuutusoikeus katsoo, että A:lle tauon aikana hänen ollessaan tupakalla sattunut tapaturma ei ole tapahtunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Näin ollen kysymyksessä ei ole eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. VakO…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/vakuutusoikeus-vangilla-ei-oikeutta-tapaturmakorvaukseen-tauolla-sattuneen-johdosta/
14.9.2018 Oikeusuutiset

KKO esittää laissa säädettäväksi velvollisuuden vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen

Korkein oikeus esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Esityksessään KKO toteaa, että tällä hetkellä ei käytettävissä ole tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti. Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011 ilmoitti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/kko-esittaa-laissa-saadettavaksi-velvollisuuden-vakuutuslaaketieteellisten-lausuntojen-antamiseen/
11.4.2017 Oikeusuutiset

KKO: Tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta

KKO:2017:17 Työsopimus Työtapaturma Vahingonkorvaus – Ansionmenetys Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Tutkimatta jättäminen Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus A vaati kanteessaan, että työnantajayhtiö velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta työtapaturmassa saatujen vammojen johdosta aiheutuneesta työansion menetyksestä euromääräinen summa kuukausittain siihen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Kanteen mukaan korvauksesta oli vähennettävä, mitä A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/kko-tulevaan-aikaan-kohdistuvan-ansionmenetyksen-maaran-tuli-ilmeta-tuomiosta/
20.3.2017 Oikeusuutiset

Työmatkalla Siperiassa saatu paleltumisvamma oli työtapaturma

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Työtapaturma – Työstä johtuvat olosuhteet – Työmatka A oli työmatkalla Siperiassa. A:n oli pitänyt poistua majoituksestaan ruokailua varten, jolloin A sai erittäin kireässä pakkasessa sormiinsa paleltumavammat. Vakuutusoikeus katsoi, että A:ta tilanteessa poikkeuksellisissa olosuhteissa kohdannut paleltumistapaturma oli sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/tyomatkalla-siperiassa-saatu-paleltumisvamma-oli-tyotapaturma/
9.11.2016 Oikeusuutiset

Työtapaturmassa kuolleen ulkomaalaisen lesken oleskelulupaa ei peruutettu perhesiteen katkeamisen seurauksena

KHO:2016:170 Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle perhesiteen perusteella myönnetyn jatko-oleskeluluvan, koska A:n avioliitto oli päättynyt hänen puolisonsa kuoltua työtapaturman seurauksena, eikä niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa oli myönnetty, siten ollut enää olemassa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan se, ettei enää ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyotapaturmassa-kuolleen-ulkomaalaisen-lesken-oleskelulupaa-ei-peruutettu-perhesiteen-katkeamisen-seurauksena/
6.8.2015 Oikeusuutiset

STM: Uusi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan vuoden 2016 alussa

Uudessa laissa määritellään tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Lakiin on kirjattu myös huomattavasti yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvataan työtapaturmana tai ammattitautina Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö on uudistettu työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Uuteen maatalousyrittäjän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/stm-uusi-maatalousyrittajan-tyotapaturma-ja-ammattitautilaki-voimaan-vuoden-2016-alussa/