Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.4.2017 Oikeusuutiset

Pääkäsittely hovioikeudessa tarpeen kun kyse ristiriitaisista kertomuksista ja asian merkitys vastaajalle sitä edellytti.

KKO:2017:19 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia A oli käräjäoikeudessa tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen alentuneesti syyntakeisena nuorena henkilönä tehdystä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, ryöstön yrityksestä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Valituksessaan A vaati, että syyte hylätään ja että hänet vapautetaan tuomitusta korvausvelvollisuudesta. Lisäksi A pyysi, että hovioikeus toimittaa pääkäsittelyn näytön uudelleen arvioimiseksi. Hovioikeus,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/paakasittely-hovioikeudessa-tarpeen-kun-kyse-ristiriitaisista-kertomuksista-ja-asian-merkitys-vastaajalle-sita-edellytti/
8.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen muuttaminen – Prekluusio – Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus oli velvoittanut kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-paakasittely-uuteen-seikkaan-sai-vedota-osoitukseksi-karajaoikeuden-tuomion-oikeellisuudesta/
8.12.2016 Oikeusuutiset

KKO arvioi pitkäaikaisen sairauden muodostamaa estettä saapua pääkäsittelyyn

KKO:2016:84 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Poissaolo oikeudesta vastaajana Laillinen este Törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu A valitti hovioikeuteen ja vaati muun muassa, että syyte hylätään. A pyysi pääkäsittelyn toimittamista ja ilmoitti haluavansa tulla kuulluksi asiassa. Hovioikeus päätti toimittaa pääkäsittelyn, johon A kutsuttiin henkilökohtaisesti. Pääkäsittely peruutettiin hovioikeudessa kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/kko-arvioi-pitkaaikaisen-sairauden-muodostamaa-estetta-saapua-paakasittelyyn/
26.8.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely kavallusta koskevassa asiassa

KKO:2016:54 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Kavallus – Törkeä kavallus Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa törkeää kavallusta koskevassa asiassa vastaajien vaatimuksesta pääkäsittely. 14. Hylätessään valittajien vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeus on lausunut käräjäoikeuden arvioineen tuomionsa perusteluissa heidän kertomuksiaan sekä verranneen niitä asianomistajan edustajan kertomukseen ja asiassa esitettyihin kirjallisiin todisteisiin. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/hovioikeuden-olisi-tullut-toimittaa-paakasittely-kavallusta-koskevassa-asiassa/
27.8.2015 Oikeusuutiset

Valitus oli tutkittava kun valittaja ei tosiasiallisesti tiennyt pääkäsittelyn ajankohtaa johon ei saapunut eikä tiennyt tarpeesta ilmoittaa esteestään

KKO:2015:55 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Asianosaisen kuuleminen – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Tutkimatta jättäminen Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen Rikosasian vastaaja A, joka oli valittaessaan käräjäoikeuden tuomiosta vaatinut muun muassa eräiden syytteiden hylkäämistä, oli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaisesti kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/valitus-oli-tutkittava-kun-valittaja-ei-tosiasiallisesti-tiennyt-paakasittelyn-ajankohtaa-johon-ei-saapunut-eika-tiennyt-tarpeesta-ilmoittaa-esteestaan/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei saanut muuttaa suullisen näytön johdosta tehtyjä käräjäoikeuden perusteluja pääkäsittelyä toimittamatta

KKO:2015:23 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus A:n veloista oli ulosmitattu puoliosuus asumisoikeussopimukseen perustuvasta asumisoikeusmaksusta. A:n puoliso B valitti ulosmittauksesta katsoen koko asumisoikeusmaksun kuuluvan hänelle, koska hänen vanhempansa olivat lainanneet hänelle varat asumisoikeusmaksuun. Käräjäoikeus hylkäsi valituksen todeten, että käräjäoikeudessa kuultujen B:n ja tämän vanhempien kertomusten perusteella ei voitu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/hovioikeus-ei-saanut-muuttaa-suullisen-nayton-johdosta-tehtyja-karajaoikeuden-perusteluja-paakasittelya-toimittamatta/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei saanut hyödyntää esitutkintakertomusta uutena selvityksenä kuulematta valittajana ollutta vastaajaa

KKO:2015:20 Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen – Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Käräjäoikeus oli rikosasiassa päättänyt, ettei vastaaja A:n esitutkintakertomusta saanut hyödyntää todisteena asiassa, ja katsonut muun näytön perusteella, että A oli syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. A:n valitettua hovioikeuteen syyttäjä oli vastauksessaan vedonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/hovioikeus-ei-saanut-hyodyntaa-esitutkintakertomusta-uutena-selvityksena-kuulematta-valittajana-ollutta-vastaajaa/
15.10.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää ns. pienimuotoinen pääkäsittely

KKO:2014:74 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ynnä muusta yhteiseen 1 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Valituksessaan A vaati, että hovioikeudessa toimitetaan pääkäsittely näytön uudelleen arvioimiseksi, syyte hylätään tai että rangaistusta ainakin alennetaan. Hovioikeus, joka ratkaisi asian pääkäsittelyä toimittamatta, korotti syyttäjän valituksen johdosta rangaistuksen 2…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-ns-pienimuotoinen-paakasittely/
26.8.2014 Oikeusuutiset

Pääkäsittely oli tarpeen huumausaineen määrän selvittämiseksi

KKO:2014:56 Huumausainerikos Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely huumausaineen määrän selvittämiseksi. 13. Edellä sanotun perusteella Korkein oikeus katsoo, että käräjäoikeudessa esitetyn kirjallisen todisteen sisällön sekä A:n valituksen ja syyttäjän vastauksen perusteella syytekohdan 1 rikoksen keskeinen tunnusmerkistötekijä eli huumausaineen määrä on jäänyt epäselväksi. Asiassa on siten jäänyt varteenotettava…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/paakasittely-oli-tarpeen-huumausaineen-maaran-selvittamiseksi/
27.6.2014 Oikeusuutiset

Valtion korvausvastuuta koskeva asia palautettiin hovioikeuteen pääkäsittelyä varten

KKO:2014:45 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa A ja B olivat kanteessaan vaatineet valtiolta vahingonkorvausta aiheettomista ja lainvastaisista esitutkintatoimenpiteistä ja esitutkintaan liittyvien salassa pidettävien tietojen antamisesta viranomaisten toimesta ulkopuolisille. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen katsoen muun ohella, että tuomiossa selostettu valtion näkemystä tukeva näyttö oli laajempaa ja uskottavampaa kuin A:n ja B:n näkemystä tukeva…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valtion-korvausvastuuta-koskeva-asia-palautettiin-hovioikeuteen-paakasittelya-varten/