Hovioikeuden päätökseen jättää valitus sillensä valittajan poissaolon johdosta voitiin hakea muutosta KKO:lta valituslupaa pyytämällä – kutsun tiedoksisaantiolettama voidaan kumota, jos vastaanottaja saattaa todennäköiseksi, ettei se ole saapunut perille

13.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:40 Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Tiedoksianto

Hovioikeus oli jättänyt päätöksellään rikosasian vastaajan A:n valituksen sillensä, koska A oli jäänyt pois pääkäsittelystä. Muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen ei saanut hakea muutosta, mutta valittajalla oli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:n mukaisesti oikeus saattaa valitus uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hänellä oli ollut laillinen este, jota hän ei ollut voinut ajoissa ilmoittaa. Hovioikeus hylkäsi päätöksellään A:n pyynnön valituksen uudelleen käsittelemisestä. Korkein oikeus katsoi, että muutoksenhakuohjaus oli ollut virheellinen, ja ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla tutki A:n valituksen myös siltä osin kuin siinä oli vedottu siihen, että hän ei ollut saanut kutsua pääkäsittelyyn laillisesti tiedokseen.

Hovioikeus oli tiedusteltuaan pääkäsittelyn ajankohdan sopivuutta lähettänyt A:n puolustajalle sähköpostin välityksellä vahvistuksen pääkäsittelyn ajasta ja paikasta. Tämän jälkeen hovioikeus oli lähettänyt kutsun pääkäsittelyyn postitse valituksessa ilmoitettuun A:n puolustajan osoitteeseen.

Korkein oikeus katsoi A:n saattaneen todennäköiseksi, ettei postitse lähetetty kutsu ollut saapunut perille, joten sitä ei ollut annettu laillisesti tiedoksi. Hovioikeuden sähköpostitse lähettämä vahvistus pääkäsittelyn ajankohdasta ei ollut laissa tarkoitettu kutsu pääkäsittelyyn. Hovioikeus oli siten menetellyt virheellisesti jättäessään valituksen sillensä, ja asia palautettiin hovioikeuteen. (Ään.) Ks. KKO:2020:47

KKO:2022:40

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments