Hovioikeus hyväksyi vangittuja vastaajia koskevan asian uudelleen jakamisen toiselle tuomarille kun tuomion antaminen oli pääkäsittelyn jälkeen viivästynyt

14.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:7 Pääkäsittelyssä käsitellyn asian uudelleen jakaminen – Tuomioistuinlaki – Painava syy – Päällikkötuomari – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Tuomarin riippumattomuus

‍Hovioikeuden arvioitavana oli, oliko käräjäoikeuden pääkäsittelyssä käsitelty rikosasia voitu tuomioistuinlain 8 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan jakaa uudelleen pääkäsittelyn jälkeen toiselle tuomarille sillä perusteella, että tuomion laatiminen oli viivästynyt. Hovioikeus katsoi, että asia, joka oli jo käsitelty pääkäsittelyssä, voitiin tuomioistuinlain 8 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla jakaa uudelleen. Sääntelyn tarkoituksen mukaisena ei voitu kuitenkaan pitää sitä, että se edes tuomarin suostumuksella jaettaisiin ja käsiteltäisiin uudelleen pelkästään sen vuoksi, että tuomion antaminen oli viivästynyt ilmoitettuun antamisajankohtaan tai siihen nähden, missä ajassa tuomio olisi asian laatu ja laajuus huomioon ottaen ollut annettavissa.

Hovioikeuden oli tutkittava omasta aloitteestaan, oliko asian uudelleen jakaminen ja käsitteleminen tapahtunut sellaisin painavin, lain mukaisin perustein niin, ettei se ollut omiaan herättämään yksityisten perusteltuja epäilyksiä sen suhteen, että tämä oli tapahtunut epäasiallisin, asian ensin käsitelleen kokoonpanon toimivaltaa loukkaavin perustein niin, että asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin olisi loukattu. Jotta hovioikeus voisi tehokkaasti arvioida näitä seikkoja, sen tulee saada käyttöönsä kaikki ne tiedot, jotka ovat olleet asian uudelleen jakamisen perusteena, mukaan lukien tuomarin terveydentilaa koskevat tiedot, vaikka ne olisivatkin salassa pidettäviä.

Hel­HO:2022:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments