Generic filters
Exact matches only
27.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 1 artiklan 3 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisperusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto – Vankeusolosuhteet pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
28.6.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisen pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – 3 artiklan 2 alakohta ja 4 artiklan 3 alakohta – Eurooppalainen pidätysmääräys – Kieltäytymisperusteet – Samasta teosta annetun lopullisen tuomion käsite – Etsitty henkilö – Todistajan asema täytäntöönpanojäsenvaltiossa Tämä Županijski Sud u Zagrebun (Zagrebin maakunnallinen tuomioistuin, Kroatia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö tarjoaa unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen-kieltaytymisperusteiden-tulkinnasta/
11.8.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Puitepäätökseen 2009/299/YOS perustuva 4 a artiklan 1 kohta – Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu pidätysmääräys – Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” – Oikeudenkäynti,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaista-pidatysmaaraysta-koskevassa-asiassa/
15.3.2017 Oikeusuutiset

Bulgarian vankilaolot eivät esteenä luovuttamiselle

KKO:2017:11 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Eurooppalainen pidätysmääräys Bulgarian toimivaltainen oikeusviranomainen oli antanut Bulgarian kansalaista koskevan eurooppalaisen pidätysmääräyksen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Kysymys siitä, oliko luovuttamiselle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ehdoton kieltäytymisperuste Bulgarian vankilaolosuhteiden johdosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/bulgarian-vankilaolot-eivat-esteena-luovuttamiselle/
24.2.2017 Lausunnot

Lausunto EU-luovuttamislain muuttamisesta

Dnro 07/2017 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2017, 14.2.2017 EU-LUOVUTTAMISLAIN MUUTTAMINEN (TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on 14.2.2017 saanut oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta. Lausunnon antamiselle on annettu lisäaikaa 24.2.2017 asti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-eu-luovuttamislain-muuttamisesta/
25.1.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio poliisiyhteistyöstä ja oikeudellinen yhteistyöstä rikosasioissa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 23 artikla – Määräaika etsityn henkilön luovuttamiselle – Mahdollisuus sopia uudesta luovuttamispäivästä useammin kuin kerran – Etsitty henkilö vastustelee luovuttamista – Ylivoimainen este Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt oli  Court of Appeal (toisen asteen tuomioistuin, Irlanti).  Pyyntö  on esitetty asiassa,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-poliisiyhteistyosta-ja-oikeudellinen-yhteistyosta-rikosasioissa/
15.8.2016 Lausunnot

Lausunto eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Dnro 32/2016 Lausuntopyyntönne: OM 13/41/2014, OM021:00/2014, 6.6.2016LAUSUNTO EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä on tarkoitus korvata vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Jäsenvaltioiden tulee vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti jatkossa panna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-eurooppalaista-tutkintamaaraysta-koskevan-direktiivin-taytantoonpanosta/
22.12.2015 Oikeusuutiset

Puolan kansalainen luovutettiin Irlantiin, mutta määrättiin palautettavaksi suorittamaan mahdollinen rangaistus Suomessa

KKO:2015:99 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Eurooppalainen pidätysmääräys Irlannin toimivaltainen oikeusviranomainen oli antanut syytetoimenpiteitä varten Suomessa asuvaa Puolan kansalaista koskevan eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Kysymys siitä, oliko luovuttamiselle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 6 §:n 5 kohdassa tarkoitettu harkinnanvarainen kieltäytymisperuste. Kysymys myös siitä, oliko luovuttamiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/puolan-kansalainen-luovutettiin-irlantiin-mutta-maarattiin-palautettavaksi-suorittamaan-mahdollinen-rangaistus-suomessa/
23.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Kansainvälisen oikeusavun antamista koskeva uusi laki voimaan lokakuun alusta

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa tulee voimaan lokakuun alusta Uusi laki sisältää yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa. Laki nykyaikaistaa ja selkeyttää lainsäädäntöä, joka on ollut osin varsin vanhaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-kansainvalisen-oikeusavun-antamista-koskeva-uusi-laki-voimaan-lokakuun-alusta/