Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisen pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta

17.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – 3 artiklan 2 alakohta ja 4 artiklan 3 alakohta – Eurooppalainen pidätysmääräys – Kieltäytymisperusteet – Samasta teosta annetun lopullisen tuomion käsite – Etsitty henkilö – Todistajan asema täytäntöönpanojäsenvaltiossa

Tämä Županijski Sud u Zagrebun (Zagrebin
maakunnallinen tuomioistuin, Kroatia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö
tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden selventää, ettei se
lähtökohtaisesti ole toimivaltainen tulkitsemaan eurooppalaisen
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevia säännöksiä,
jos ennakkoratkaisukysymykset on esittänyt sen jäsenvaltion
tuomioistuin, joka on antanut kyseisen pidätysmääräyksen
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS(2) (jäljempänä puitepäätös) mukaisesti.

Koska ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin on epävarma puitepäätöksen 3 artiklan 2
alakohdassa ja 4 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettujen eurooppalaisen
pidätysmääräyksen kieltäytymisperusteiden tulkinnasta, se esitti
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)      Onko
puitepäätöksen 4 artiklan 3 alakohtaa tulkittava siten, että se, ettei
eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevasta rikoksesta nosteta
syytettä tai että menettelystä luovutaan, liittyy yksinomaan
pidätysmääräyksen perusteena olevaan rikokseen, vai onko kyseistä
säännöstä tulkittava siten, että tällaisen päätöksen on myös liityttävä
etsittyyn henkilöön siinä ominaisuudessa, että hän on tällaisessa
menettelyssä rikoksesta epäillyn/syytetyn asemassa?

2)      Voiko
jäsenvaltio kieltäytyä puitepäätöksen 4 artiklan 3 alakohdan nojalla
panemasta annettua eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöön silloin,
kun toisen jäsenvaltion oikeusviranomainen on päättänyt, ettei
eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevasta rikoksesta nosteta
syytettä tai että menettelystä luovutaan, tilanteessa, jossa etsitty
henkilö on tällaisessa menettelyssä ollut todistajan eikä rikoksesta
epäillyn/syytetyn asemassa?

3)      Merkitseekö
päätös lopettaa tutkinta, jossa etsitty henkilö ei ole ollut rikoksesta
epäillyn asemassa vaan jossa häntä on kuultu todistajana, muiden
jäsenvaltioiden kannalta puitepäätöksen 3 artiklan 2 alakohdan mukaista
perustetta olla panematta annettua eurooppalaista pidätysmääräystä
täytäntöön?

4)      Mikä on
puitepäätöksen 3 artiklan 2 alakohdassa mainitun luovuttamista koskevan
ehdottoman kieltäytymisperusteen ’jos täytäntöönpanosta vastaavan
oikeusviranomaisen käytettävissä olevien tietojen mukaan jossain
jäsenvaltiossa on annettu samasta teosta etsittyä henkilöä koskeva
lopullinen tuomio’ suhde puitepäätöksen 4 artiklan 3 alakohdan mukaiseen
luovuttamista koskevaan harkinnanvaraiseen kieltäytymisperusteeseen
’jos etsittyä henkilöä vastaan on jossain jäsenvaltiossa annettu samasta
teosta lopullinen päätös, joka estää syytteen nostamisen myöhemmin’?

5)      Onko
puitepäätöksen 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että
täytäntöönpanosta vastaava jäsenvaltio on velvollinen tekemään päätöksen
kunkin sille lähetetyn eurooppalaisen pidätysmääräyksen osalta, myös
silloin, kun se on jo ratkaissut toisen oikeusviranomaisen antaman
eurooppalaisen pidätysmääräyksen, joka on annettu saman etsityn henkilön
osalta saman rikosoikeudellisen menettelyn osalta, ja kun uusi
eurooppalainen pidätysmääräys on annettu sen takia, että olosuhteet
eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaneessa valtiossa ovat muuttuneet
(päätös siirtää asia ratkaisukokoonpanon käsiteltäväksi –
rikosoikeudenkäynnin alkaminen, korkeampi näyttökynnys kyseisestä teosta
tuomitsemisen osalta, uusi toimivaltainen
oikeusviranomainen/tuomioistuin)?”

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:


Julkisasiamies ehdottaa , että unionin tuomioistuin vastaa Županijski Sud u
Zagrebun esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Euroopan
unionin tuomioistuin ei ole toimivaltainen vastaamaan Županijski Sud u
Zagrebun 18.5.2017 tekemällään välipäätöksellä esittämiin ensimmäiseen,
toiseen, kolmanteen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen.

Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS 1 artiklan 2 kohdan nojalla täytäntöönpanosta vastaava
oikeusviranomainen on velvollinen tekemään päätöksen sille lähetetystä
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä myös silloin, kun kyseisessä
jäsenvaltiossa on jo aiemmin tehty päätös eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä, joka on annettu samasta etsitystä henkilöstä
samassa rikosoikeudellisessa menettelyssä, kun toinen oikeusviranomainen
on antanut toisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen sen takia, että
olosuhteet eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa
ovat muuttuneet.

Linkki asiaan C-268/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments