Eu:n tuomioistuimen tuomio poliisiyhteistyöstä ja oikeudellinen yhteistyöstä rikosasioissa

25.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 23 artikla – Määräaika etsityn henkilön luovuttamiselle – Mahdollisuus sopia uudesta luovuttamispäivästä useammin kuin kerran – Etsitty henkilö vastustelee luovuttamista – Ylivoimainen este

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt oli  Court of Appeal (toisen asteen tuomioistuin, Irlanti).  Pyyntö  on esitetty asiassa, joka koskee liettualaisen tuomioistuimen antamien Tomas Vilkasia koskevien eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanoa Irlannissa.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 23 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ja pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen sopivat uudesta luovuttamispäivästä tämän säännöksen nojalla, kun etsittyä henkilöä ei ole kyetty hänen toistuvan vastustelunsa vuoksi luovuttamaan kymmenen päivän kuluessa tämän säännöksen nojalla sovitusta ensimmäisestä uudesta luovuttamispäivästä, siltä osin kuin kyseiset viranomaiset eivät poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole voineet ennakoida tätä vastustelua ja kun sen seurauksia luovuttamiselle ei ole voitu välttää kaikesta näiden viranomaisten noudattamasta huolellisuudesta huolimatta, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava.

Puitepäätöksen 2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, 15 artiklan 1 kohtaa ja 23 artiklaa on tulkittava siten, että kyseiset viranomaiset ovat edelleen velvollisia sopimaan uudesta luovuttamispäivästä kyseisessä 23 artiklassa vahvistettujen määräaikojen päätyttyä.

Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedote       

Linkki asiaan C-640/15   

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments