Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

28.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti SEU 2 artiklassa tarkoitettua arvoa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt High Court (Irlanti).

Nyt käsiteltävä
ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Puolan tuomioistuinjärjestelmän
kehitykseen ja uudistuksiin liittyvässä asiayhteydessä,(2)
jonka johdosta Euroopan komissio on 20.12.2017 antanut perustellun
ehdotuksen, jolla Euroopan unionin neuvostoa kehotetaan toteamaan SEU
7 artiklan 1 kohdan nojalla, että on olemassa selvä vaara, että Puolan
tasavalta loukkaa vakavasti yhtä SEU 2 artiklassa tarkoitetuista
jäsenvaltioille yhteisistä arvoista eli oikeusvaltioperiaatetta (jäljempänä komission perusteltu ehdotus).

SEU
7 artiklassa määrätyllä menettelyllä – jos se saatetaan päätökseen eli
jos Eurooppa-neuvosto toteaa, että jäsenvaltio on loukannut vakavasti ja
jatkuvasti SEU 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja – on mahdollista
pidättää väliaikaisesti tietyt perussopimuksista johtuvat asianomaiselle
jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet. Tällaista menettelyä ei ole
milloinkaan aloitettu eikä etenkään saatettu päätökseen. Komission
perusteltu ehdotus on ensimmäinen tämänsuuntainen yritys, eikä neuvosto
ole tähän päivään mennessä antanut päätöstä, joka se on kyseisellä
ehdotuksella kehotettu tekemään.

Nyt
käsiteltävässä asiassa pääasian hakijaan L. M:ään on kohdistettu kolme
puolalaisten tuomioistuinten eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja
jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS
(jäljempänä puitepäätös), perusteella antamaa pidätysmääräystä. Hän
katsoo, että komission perustellussa ehdotuksessa tarkasteltujen
kaltaisten Puolan tuomioistuinjärjestelmän uudistusten johdosta hän
altistuu todelliselle vaaralle siitä, ettei hän saa kyseisessä
jäsenvaltiossa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, ja väittää, että
kyseinen vaara estää ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta
luovuttamasta häntä Puolan oikeusviranomaisille.

 Jäsenvaltioiden on kuitenkin
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla pantava täytäntöön
eurooppalainen pidätysmääräys.
Täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi kieltäytyä tällaisen
pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vain tyhjentävästi puitepäätöksen
3 artiklassa luetelluissa täytäntöönpanosta kieltäytymisen ehdottomissa
tapauksissa tai puitepäätöksen 4 ja 4 a artiklassa tarkoitetuissa
täytäntöönpanosta kieltäytymisen harkinnanvaraisissa tapauksissa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa High
Courtin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1)      Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä
neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 1 artiklan 3 kohtaa on
tulkittava siten, että täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen on
lykättävä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa, kun se
toteaa paitsi, että on olemassa todellinen vaara oikeuksien räikeästä
epäämisestä pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion
tuomioistuinjärjestelmän puutteiden vuoksi, myös, että eurooppalaisen
pidätysmääräyksen kohteena oleva henkilö altistuu tällaiselle vaaralle.
Jotta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisessa kohdassa
vahvistetun oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaus
voi merkitä oikeuksien räikeää epäämistä, kyseisen loukkauksen on oltava
niin vakava, että sillä tehdään tyhjäksi kyseisellä määräyksellä
suojatun oikeuden keskeinen sisältö. Sen selvittämiseksi, altistuuko
asianomainen henkilö kyseessä olevalle vaaralle oikeuksien räikeästä
epäämisestä, täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen on otettava
huomioon erityiset olosuhteet, jotka liittyvät sekä kyseiseen henkilöön
että siihen rikokseen, josta häntä syytetään tai josta hänet on
tuomittu.

2)      Kun
täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen toteaa, että
pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa on olemassa todellinen vaara
oikeuksien räikeästä loukkaamisesta, sen on pyydettävä
pidätysmääräyksen antaneelta oikeusviranomaiselta puitepäätöksen
2002/584, sellaisen kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299,
15 artiklan 2 kohdan nojalla kaikki tarvittavat lisätiedot tapauksen
mukaan yhtäältä niiden seikkojen jälkeen tapahtuneesta lainsäädännön
kehityksestä, jotka sillä on käytössään oikeuksien räikeää epäämistä
koskevan todellisen vaaran olemassaolon toteamiseksi, ja toisaalta
niistä erityispiirteistä, jotka liittyvät eurooppalaisen
pidätysmääräyksen kohteena olevaan henkilöön tai sen rikoksen
luonteeseen, josta häntä syytetään tai josta hänet on tuomittu.

Linkki asiaan C-216/18 PPU

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments