Generic filters
Exact matches only
19.2.2024 Oikeusuutiset

AOA: Vangin asianajajan tulee olla mahdollista jättää soittopyyntö päämiehelleen ja saada selville, missä vankilassa tämä kulloinkin on

Asianajaja (jäljempänä kantelija) pyysi tutkimaan Kylmäkosken vankilan menettelyä soittopyynnön toimittamisessa hänen päämiehelleen. Kantelija kertoi soittaneensa 19.1.2023 Kylmäkosken vankilaan jättääkseen vankilassa olevalle asiakkaalleen soittopyynnön tuomioistuimessa vireillä olleen asian toimeksiantoon liittyen. Hän totesi puhelun alussa ilmoittaneensa, ettei ole varma, missä Etelä-Suomen vankilassa hänen asiakkaansa tuolla hetkellä oli. Kertomansa mukaan hän ei tiedustellut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/aoa-vangin-asianajajan-tulee-olla-mahdollista-jattaa-soittopyynto-paamiehelleen-ja-saada-selville-missa-vankilassa-tama-kulloinkin-on/
25.10.2023 Oikeusuutiset

KKO äänesti tuliko asianajaja esteelliseksi toimimaan asiamiehenä kun hänen toimistoonsa tuli töihin ko. asiassa esteellinen lakimies

KKO:2023:78 Asianajaja – Oikeudenkäyntiasiamies – Esteellisyys Asianajaja A oli toiminut X:n avustajana käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa, jonka valmistelussa tuomarina toiminut ja tietyltä osin asianosaisten sovinnon vahvistanut B oli siirtynyt työskentelemään samassa toimistossa A:n kanssa. Korkein oikeus katsoi, että asianajaja A ei ollut tullut esteelliseksi toimimaan X:n avustajana kysymyksessä olevassa asiassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kko-aanesti-tuliko-asianajaja-esteelliseksi-toimimaan-asiamiehena-kun-hanen-toimistoonsa-tuli-toihin-ko-asiassa-esteellinen-lakimies/
28.2.2019 Oikeusuutiset

Harkintakyvytön lupalakimies menetti toimilupansa. Asia voitiin siirtää vahvennettuun jaostoon vasta suullisen käsittelyn jälkeen.

KKO:2019:18 Oikeudenkäyntiasiamies – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen – Luvan peruuttaminen Oikeudenkäyntimenettely Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli noin 10 kuukauden aikana lähettänyt tuomareille, viranomaisille ja muille tahoille sähköpostiviestejä, jotka olivat sisältäneet useita loukkaavia ja todenmukaista perustaa vailla olevia väitteitä. Viesteissä oli lisäksi vaadittu vastaanottajilta toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/harkintakyvyton-lupalakimies-menetti-toimilupansa-asia-voitiin-siirtaa-vahvennettuun-jaostoon-vasta-suullisen-kasittelyn-jalkeen/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
19.4.2018 Oikeusuutiset

Syytetyn ei tarvitse jatkossa olla itse paikalla oikeudenkäynnissä

Lakivaliokunta äänesti siitä riittääkö, että puolustaja on paikalla pääkäsittelyssä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 200/2017 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 5/2018 vp Valiokunta kävi yleiskeskustelun. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Tavio ehdotti ed. Hännisen kannattamana, että 2. lakiehdotuksen 8 luvun 3 § muutetaan kuulumaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/syytetyn-ei-tarvitse-jatkossa-olla-itse-paikalla-oikeudenkaynnissa/
11.8.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Puitepäätökseen 2009/299/YOS perustuva 4 a artiklan 1 kohta – Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu pidätysmääräys – Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” – Oikeudenkäynti,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaista-pidatysmaaraysta-koskevassa-asiassa/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Maksukyvytön lakimies oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään

KKO:2016:94 Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Varatuomari, jolla oli ulosottovelkoja, oli hakenut lupaa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hakija oli muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön ja että hän tämän johdosta oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. KKO:2016:94

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/maksukyvyton-lakimies-oli-ilmeisen-sopimaton-oikeudenkayntiavustajan-tehtavaan/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerin valitus jätettiin tutkimatta hänen valitettuaan oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämisestä

KKO:2016:89 Oikeudenkäyntiasiamies – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Kysymys siitä, oliko oikeuskanslerilla oikeutta hakea muutosta hovioikeuden päätöksestä, jolla A:lle oli myönnetty lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. KKO:2016:89

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/oikeuskanslerin-valitus-jatettiin-tutkimatta-hanen-valitettuaan-oikeudenkayntiavustajaluvan-myontamisesta/
23.10.2014 Oikeusuutiset

Lupalakimies ei saa ilman asiamiestä hakea KKO:ssa ylimääräistä muutoksenhakua omassa asiassaan

KKO:2014:77 Ylimääräinen muutoksenhaku – Asiamiespakko Oikeudenkäyntiasiamies Asianosaisena oikeudenkäynnissä ollut varatuomari P vaati hovioikeuden lainvoimaisen tuomion poistamista itse laatimallaan hakemuksella. Hakemus jätettiin tutkimatta, koska P ei ollut oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaisesti käyttänyt hakemuksen laatimisessa oikeudenkäyntiasiamiestä. (Ään.) KKO:2014:77

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/lupalakimies-ei-saa-ilman-asiamiesta-hakea-kkossa-ylimaaraista-muutoksenhakua-omassa-asiassaan/