Harkintakyvytön lupalakimies menetti toimilupansa. Asia voitiin siirtää vahvennettuun jaostoon vasta suullisen käsittelyn jälkeen.

28.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:18

Oikeudenkäyntiasiamies – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen – Luvan peruuttaminen
Oikeudenkäyntimenettely

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
oli noin 10 kuukauden aikana lähettänyt tuomareille, viranomaisille ja
muille tahoille sähköpostiviestejä, jotka olivat sisältäneet useita
loukkaavia ja todenmukaista perustaa vailla olevia väitteitä. Viesteissä
oli lisäksi vaadittu vastaanottajilta toimenpiteitä, joiden
toteuttaminen ei voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan ollut
mahdollista. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla perusteilla
katsottiin, että viestien pitkäaikainen ja laajamittainen jakelu
osoittivat sellaista harkintakyvyn puutetta, joka vakavasti vaarantaa
oikeudenkäyntiavustajan kyvyn valvoa asianmukaisesti asiakkaittensa
oikeusturvaa sekä tässä suhteessa huolehtia oikeudenhoidon
edellytyksistä. Sen vuoksi viestien katsottiin osoittavan, että
oikeudenkäyntiavustaja oli ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan
tehtävään ja että lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana
voitiin peruuttaa, vaikka viestit eivät olleet liittyneet hänen
tehtäviinsä oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Kysymys myös hovioikeuden menettelystä. (Ään.)