Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.12.2018 Oikeusuutiset

Syyttäjä voi esittää rikoshyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen vasta hovioikeudessa

KKO:2018:83 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Oikeudenkäyntimenettely – Menettämisvaatimuksen tutkiminen Asianomistajat olivat käräjäoikeudessa vaatineet, että vastaaja tuomitaan korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahinko, mutta he eivät olleet hakeneet muutosta käräjäoikeuden tuomioon, jolla syyte ja korvausvaatimukset oli hylätty. Syyttäjä oli esittänyt rikoshyötyä koskevan menettämisvaatimuksen vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä. Hovioikeus ei olisi saanut jättää menettämisvaatimusta tutkimatta.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/syyttaja-voi-esittaa-rikoshyodyn-menettamista-koskevan-vaatimuksen-vasta-hovioikeudessa/
16.10.2018 Oikeusuutiset

Kannabiksen kasvattaja tuomittiin menettämään kasvatusta varten hankitun kiinteistön arvo

KKO:2018:63 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen arvon menettäminen – Rikoksentekovälineen menettäminen Kiinteistöä oli käytetty kannabiskasvien kasvattamiseen. Kiinteistön omisti X Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja vastaaja A oli. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla kiinteistöä pidettiin rikoksentekovälineenä. Kysymys myös siitä, voitiinko kiinteistön arvo tuomita menetettäväksi valtiolle. KKO:2018:63

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kannabiksen-kasvattaja-tuomittiin-menettamaan-kasvatusta-varten-hankitun-kiinteiston-arvo/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Ky:n toiminta virheellisen kaupparekisterimerkinnän turvin ei täyttänyt rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistöä eikä hyötyä tuomittu menetetyksi

KKO:2018:24 Rekisterimerkintärikos Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen A:n oli katsottu syyllistyneen rikoslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rekisterimerkintärikokseen hänen ilmoitettuaan kaupparekisteriin totuudenvastaisesti eräät henkilöt kahden kommandiittiyhtiön vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Korkein oikeus katsoi, ettei A ollut hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä käyttänyt aiheutettua virhettä hyväkseen harjoittamalla kommandiittiyhtiöissä liiketoimintaa omaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kyn-toiminta-virheellisen-kaupparekisterimerkinnan-turvin-ei-tayttanyt-rekisterimerkintarikoksen-tunnusmerkistoa-eika-hyotya-tuomittu-menetetyksi/
28.2.2018 Oikeusuutiset

Toimitusjohtajaa koskeva menettämisseuraamusvaatimus hylättiin, kun hän ei ollut itse hyötynyt rikoksesta

KKO:2018:14 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Työrikos – Työturvallisuusrikos A oli X Oy:n toimitusjohtajana tuomittu rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sillä perustella, että hän oli työaikalainsäännösten vastaisesti teettänyt yhtiön työntekijöillä ylitöitä yli sallitun vuosittaisen tuntimäärän. Siltä osin kuin työntekijät eivät itse olleet vaatineet maksamatta jääneitä ylityökorvauksia hovioikeus oli velvoittanut A:n ja X Oy:n yhteisvastuullisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/toimitusjohtajaa-koskeva-menettamisseuraamusvaatimus-hylattiin-kun-han-ei-ollut-itse-hyotynyt-rikoksesta/
25.12.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikoksentekovälineen menettämisseuraamuksesta

KKO:2017:95 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen A oli tuomittu rangaistukseen törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Lisäksi A oli tuomittu menettämään valtiolle rikosten kohteina olleet laittomat video- ja kuvatiedostot, jotka oli tallennettu A:n puolison B:n omistaman kannettavan tietokoneen sekä A:n omistaman ulkoisen levyaseman…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/ennakkopaatos-rikoksentekovalineen-menettamisseuraamuksesta/
16.10.2017 Oikeusuutiset

Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

I-SHO:2017:8 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen Huumausainerikos Vakuustakavarikko Kannabiskasvin viljelyyn käytetty kiinteistö tuomittiin hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi. Yksinomaan huumausainerikoksen tekemistä varten hankitun kiinteistön arvo ja rikoksella saadun hyödyn määrä huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei rikoslain 10 luvun 10…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/hampun-kasvatukseen-kaytetty-kiinteisto-tuomittiin-valtiolle-menetetyksi-rikoksen-tekovalineena/
10.10.2017 Oikeusuutiset

Taljajousta ei tuomittu tekovälineenä valtiolle menetetyksi

VaaHO:2017:6 Menettämisseuraamus Metsästysase Luvaton pyynti Kysymys siitä, voidaanko rikoslain 28 luvun 10 §:n mukaisessa luvattomassa pyynnissä käytetty taljajousi nuolineen määrätä valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla, kun otetaan huomioon metsästyslain 80 §:n 4 momentin säännös. VaaHO:2017:6

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/taljajousta-ei-tuomittu-tekovalineena-valtiolle-menetetyksi/
18.8.2017 Oikeusuutiset

KKO: Uber-kuskille tuomio luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta

Korkein oikeus on tuominnut Uber-kuljettajana toimineen miehen luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle rikoksella saamansa hyödyn. KKO piti ennallaan hovioikeuden tuomitseman 20 päiväsakon suuruisen sakon, mutta alensi valtiolle tuomitun rikoshyödyn määrän 2800 eurosta 2100 euroon. Mies oli ajanut Uber-sovelluksen kautta tietoonsa saamia kyytejä Espoossa korvausta vastaan. Hänellä ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kko-uber-kuskille-tuomio-luvattoman-taksiliikenteen-harjoittamisesta/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta parituksesta ja B:lle avunannosta paritukseen. Syytteen mukaan A oli hankkiakseen taloudellista hyötyä muun muassa järjestänyt huoneistoja korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä varten useilla paikkakunnilla Suomessa. Toiminta oli tuottanut asiakkailta perittynä maksuina rikoshyötyä yhteensä 1 185 975…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/latvialainen-tuomio-kasitti-saman-teon-kuin-paritussyyte-suomessa-ne-bis-in-idem/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys Vaatimus sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Oikeus poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja toissijaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianomistaja-saa-vaatia-verkkoviestin-poistamista-vain-jos-syyttaja-on-paattanyt-olla-esittamatta-kyseisen-vaatimuksen/