Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.11.2019 Oikeusuutiset

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Passihakemuksessa oleva hakijan allekirjoitus oli salassapidettävä tieto

Pohjois-Suomen HAO: Asiakirjajulkisuus – Allekirjoituksen julkisuus – Henkilötuntomerkkitieto – Passihakemus – Nimikirjoitusnäytteen salassapito A oli Lapin poliisilaitokselle osoittamassaan asiakirjapyynnössä pyytänyt saada jäljennöksen B:n ja C:n passihakemuksista siltä osin kuin ne ovat julkisia. A oli asiakirjapyynnössään katsonut, että passihakemuksiin sisältyvät hakijoiden allekirjoitukset ovat julkisia. A oli perustellut asiakirjapyyntöään sillä seikalla, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pohjois-suomen-hallinto-oikeus-passihakemuksessa-oleva-hakijan-allekirjoitus-on-salassapidettava-tieto/
25.6.2019 Oikeusuutiset

KHO: Asianajajan laatimat muistiot olivat päämiehenä olleen yhtiön liikesalaisuuksia

KHO:2019:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitetut tietopyynnöt olivat koskeneet tarkastusviraston laillisuustarkastukseen ”Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä” liittyvää tarkastusmuistiota. Kysymys tarkastusmuistion julkisuudesta ja salassa pidettävyydestä tuli asiaa koskevaa valitusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ratkaistavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-asianajajan-laatimat-muistiot-olivat-paamiehena-olleen-yhtion-liikesalaisuuksia/
31.1.2019 Oikeusuutiset

Maisteriopiskelija ei saanut hovioikeudelta salaisia raiskausjuttujen tuomioita opinnäytettään varten

THO:2019:3 Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävä asiakirja Tieteellinen tutkimus – Riittävä tieteellinen pätevyys – Opinnäytetyö – Maisterin tutkinto Kysymys siitä, voitiinko opinnäytetyötä maisterin tutkinnon suorittamiseksi yliopistossa pitää sellaisena tieteellisenä tutkimuksena, että lupa tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta voitiin myöntää. Käsillä olevassa tapauksessa A on pyytänyt suuren määrän törkeää raiskausta koskevia tuomioita,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/maisteriopiskelija-ei-saanut-hovioikeudelta-salaisia-raiskausjuttujen-tuomioita-opinnaytettaan-varten/
7.1.2019 Oikeusuutiset

Yliopistoon pyrkineellä ei ollut oikeuttaa saada nähtäväkseen muiden hakijoiden koevastauksia

KHO:2019:2 Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus Yliopiston valintakokeeseen osallistunut oli pyytänyt saada kahdeksan muun hakijanumerolla yksilöidyn hakijan tiettyyn valintakoetehtävään antamat vastaukset. Valintakokeessa annetut vastaukset olivat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdassa tarkoitettuja kokelaan koesuorituksia, ja siten sanotun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/yliopistoon-pyrkineella-ei-ollut-oikeuttaa-saada-nahtavakseen-muiden-hakijoiden-koevastauksia/
10.12.2018 Oikeusuutiset

Omistajaohjausmuistiot kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan, vaikka ne sisälsivätkin kaupungin tytäryhteisöä koskevia tietoja

KHO:2018:164 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus Kaupungille osoitettu asiakirjapyyntö koski muistioita, jotka oli laadittu kaupungin omistajaohjaustoiminnan ja siihen liittyvän sisäisen tarkastuksen yhteydessä. Muistioissa tarkastellut kysymykset liittyivät eräisiin kaupungin kokonaan omistaman osakeyhtiön eli kaupungin tytäryhteisön tekemiin palveluhankintoihin. Julkisuuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/omistajaohjausmuistiot-kuuluivat-julkisuuslain-soveltamisalaan-vaikka-ne-sisalsivatkin-kaupungin-tytaryhteisoa-koskevia-tietoja/
13.11.2018 Oikeusuutiset

Kunnan teettämä viestintäsuunnitelma ei sisältänyt liikesalaisuuksia vaan oli julkinen asiakirja

KHO:2018:153 Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus Asiassa oli kysymys siitä, sisälsikö asiakirjapyynnön kohteena ollut yksityisen yhtiön kaupungin toimeksiannosta laatima kaupungin kehittämishanketta koskeva viestintäsuunnitelma julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja vai oliko se julkinen asiakirja. Viranomaisen on julkisuuslain 20 §:n 2 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kunnan-teettama-viestintasuunnitelma-ei-sisaltanyt-liikesalaisuuksia-vaan-oli-julkinen-asiakirja/
25.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Toimielimiä koskevat määräykset – Asiakirjajulkisuus

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Euroopan parlamentti – Parlamentin jäsenten korvausten käyttö – Tutustumisoikeuden epääminen – Asiakirjat, joita ei ole olemassa – Henkilötiedot – Asetus (EY) N:o 45/2001 – Tietojen siirtämisen tarpeellisuus – Konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta – Oikeus tutustua asiakirjoihin osittain – Kohtuuton hallinnollinen rasite…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-toimielimia-koskevat-maaraykset-asiakirjajulkisuus/
26.6.2018 Oikeusuutiset

Poliisilla ei ole oikeutta saada tietoa siitä, keneltä on sairaalassa takavarikoitu huumausaineita

KHO:2018:93 Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto Sairaalassa potilaana olleelta henkilöltä oli takavarikoitu huumausaineita. Tieto henkilön olemisesta potilaana terveydenhuollon toimintayksikössä oli julkisuuslain perusteella salassa pidettävä. Tämä tieto kuului terveydenhuollon ammattihenkilön ja hänen palveluksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/poliisilla-ei-ole-oikeutta-saada-tietoa-siita-kenelta-on-sairaalassa-takavarikoitu-huumausaineita/
23.10.2017 Oikeusuutiset

Työsuojelun tarkastusilmoitukset tulevat julkisiksi vasta kun tarkastus on tehty

KHO:2017:166 Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus Aluehallintovirastolle esitetty asiakirjapyyntö koski sen helmi–maaliskuussa 2015 työnantajille lähettämiä tarkastusilmoituksia, jotka liittyivät tuleviin työsuojelutarkastuksiin. Tarkastusilmoitusten luovuttaminen ulkopuoliselle taholle ennen työsuojelutarkastusten toimittamista olisi voinut johtaa siihen, että tarkastuksissa syntyisi virheellinen kuva työpaikan tosiasiallisista olosuhteista ja toimintatavoista. Ilmoitusten luovuttaminen ennen tarkastusten toimittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyosuojelun-tarkastusilmoitukset-tulevat-julkisiksi-vasta-kun-tarkastus-on-tehty/
12.10.2017 Oikeusuutiset

Virkamiesten välisiä sähköpostiviestejä ei tarvinnut luovuttaa pyytäjälle

KHO:2017:157 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) esitetty asiakirjapyyntö koski kaikkea postin tai sähköpostin välityksellä tapahtunutta kirjeenvaihtoa ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen sekä sanotuissa viranomaisissa toimivien virkamiesten välillä koskien Talvivaara Sotkamo…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/virkamiesten-valisia-sahkopostiviesteja-ei-tarvinnut-luovuttaa-pyytajalle/