Poliisilla oli oikeus saada Valviralta esitutkintaa varten tiedot potilaan hoitovirheestä

31.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:51 Asiakirjajulkisuus – Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira) – Sairaalassa menehtynyt henkilö – Hoitovirhekantelun liittyvät asiakirjat – Esitutkinta rikosilmoituksen johdosta – Poliisin tiedonsaantioikeus – Tiedonsaantioikeuden rajoitusten merkitys asiassa

Poliisilaitos oli pyytänyt Valviralta hoitovirhekanteluun liittyviä asiakirjoja, koska poliisilla oli vireillä samaa tapahtumaa koskeva esitutkinta. Asiakirjoihin sisältyi sairaalassa vatsantähystysoperaation jälkeen menehtyneen henkilön salassa pidettäviä potilas- ja terveystietoja sekä kanteluasiassa eri tahoilta pyydettyjä lausuntoja.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisilaitoksella oli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) ja poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella oikeus saada asiakirjat salassapitosäännösten estämättä esitutkintaa varten. Asiakirjojen sisältö ja luonne huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että tietopyynnössä tarkoitettujen asiakirjojen antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ei ollut kielletty tai rajoitettu poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Poliisilaitos oikeutettiin saamaan pyytämänsä asiakirjat.

KHO:2023:51

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments