Työryhmä ehdottaa julkisuuslakia uudistettavaksi

14.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden julkisuuslain säätämistä lain selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Työryhmän mietintö on nyt lausuntokierroksella.

Julkisuuslain uudistuksella pyritään saavuttamaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi viranomaisten toiminnan julkisuutta sääntelevä yleislaki. Laki edistäisi yhteiskunnan avoimuutta ja vastaisi nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Työryhmän ehdotuksessa julkisuuslain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että lakia sovellettaisiin jatkossa kattavammin julkisen hallintotehtävän hoitamiseen eikä pelkästään julkisen vallan käyttöön. Lisäksi lakia sovellettaisiin muun muassa julkisyhteisön tai valtion liikelaitoksen määräysvallassa olevaan yhteisöön tai tytäryhteisöön siltä osin kuin ne harjoittavat muuta kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa.

Työryhmän ehdotuksilla selkeytettäisiin säännöksiä tietopyyntöjen käsittelystä ja täsmennettäisiin viranomaisen asiakirjan määritelmää. Esitykseen sisältyy myös ehdotus henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittamiseen liittyen. Lisäksi salassa pidettävän tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan osin muutettavaksi sääntelyn joustavoittamiseksi.

Lain ajantasaistamista on valmistellut laajapohjainen työryhmä, joka ei kaikilta osin ollut työssään yksimielinen.

Oikeusministeri Leena Meri kiittää työryhmää sen tekemästä työstä julkisuuslain ajantasaistamistarpeiden arvioimiseksi. Ministeri toivoo työryhmän ehdotuksista laajasti palautetta.
– Mietintöön perehtymisen ja lausuntopalautteen huolellisen läpikäynnin jälkeen arvioimme lain päivittämisen jatkoaskeleita, toteaa ministeri Meri. 

Asettamispäätöksen mukaisesti työryhmän on tullut työnsä alkuvaiheessa myös selvittää, miltä osin laillisuusvalvonnassa esiin nousseet kiireelliset muutostarpeet voidaan erottaa valmisteltavaksi erikseen muuta uudistamistyötä nopeammalla tahdilla. Työryhmä päätti, että rikosasioissa sovellettavien salassapitoperusteiden selkeyttämiseen liittyvä muutostarve valmistellaan erikseen kiireellisesti. Asiaa koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 12.8.2022–23.9.2022. Ruotsinkielisen aineiston lausuntokierrosta jatkettiin 13.10.2022 asti. Hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 273/2022 vp) annettiin eduskunnalle 18.11.2022. Esityksen tarkoituksena oli pyrkiä selkeyttämään yksityiselämän suojaa koskevien salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita rikosasioissa sekä lisätä kansalaisten ja tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada tietoa rikosasioista ja niissä tehdyistä viranomaispäätöksistä. Esitys raukesi kuitenkin eduskunnassa keväällä 2023. Koska edellä mainittu esitys on jo irtaantunut jatkovalmisteluun erillisenä muusta julkisuuslain ajantasaistamista koskevasta työryhmän työstä ja sen osalta on järjestetty erillinen lausuntokierros, ei asiaa käsitellä uudelleen tämän mietinnön yhteydessä tarkemmin. Kyseiseen esitykseen liittyvät valmisteluasiakirjat ovat saatavissa valtioneuvoston hankeikkunassa
(OM056:00/2022).

 

Mietinnöstä voi jättää lausunnon lausuntopalvelussaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä 16.2.2024 mennessä. 

Julkisuuslain ajantasaistaminen. Työryhmän mietintö.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments