Generic filters
Exact matches only
14.7.2022 Oikeusuutiset

Kun kaavan mukaiseen rakennusoikeuteen oli jo myönnetty poikkeamislupa, ei rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 4,5 m2 lisäylitystä voitu enää pitää vähäisenä

KHO:2022:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Vähäinen poikkeaminen – Rakennusoikeus – Aikaisemman poikkeamispäätöksen merkitys Rakennus- ja lupalautakunta oli myöntänyt rivitalon rakennusluvan yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena rakennusoikeuden ylityksen 4,5 m2:llä. Rakennushankkeelle oli jo lainvoimaisella poikkeamispäätöksellä muun ohella sallittu 129 m2:n ylitys asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/kun-kaavan-mukaiseen-rakennusoikeuteen-oli-jo-myonnetty-poikkeamislupa-ei-rakennusluvan-myontamisen-yhteydessa-45-m2-lisaylitysta-voitu-enaa-pitaa-vahaisena/
2.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Kaupungin lunastaessa tontista katualuetta on lunastuskorvausta määrättäessä lähdettävä siitä, että tonttin jokainen osa on samanarvoinen

KKO:2021:63 Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Samanarvoisuusperiaate Kaupunki oli lunastanut asunto-osakeyhtiöiden omistamista tonteista osia asemakaavan mukaiseksi katualueeksi. Lunastusta edeltänyt asemakaavan muutos ei ollut vähentänyt tonttien rakennusoikeuden määrää, ja lunastus oli kohdistunut asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuoliseen tonttien osaan. Lunastettavista alueista suoritettiin korvausta siten, että perusteena käytettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-kaupungin-lunastaessa-tontista-katualuetta-on-lunastuskorvausta-maarattaessa-lahdettava-siita-etta-tonttin-jokainen-osa-on-samanarvoinen/
16.8.2021 Oikeusuutiset

Yleiskaavaa ei ollut pidettävä ilmeisen vanhentuneena, valtuuston päätös ranta-asemakaavan hyväksymisestä oli lainvastainen

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt ranta-asemakaavamuutoksen vuonna 2018. Kaavamuutoksessa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille RM-1 ja RM-2 oli osoitettu yhteensä enintään 1 800 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta majoitusrakennuksille talousrakennuksineen. Ranta-asemakaava-alueella oli voimassa vuonna 2002 vahvistettu oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa kaava-alue oli osoitettu virkistys- ja retkeilypalveluiden alueeksi VR/r. Kaava-alueelle oli yleiskaavan vahvistamisen jälkeen tullut voimaan maakuntakaava, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/yleiskaavaa-ei-ollut-pidettava-ilmeisen-vanhentuneena-valtuuston-paatos-ranta-asemakaavan-hyvaksymisesta-oli-lainvastainen/
6.7.2020 Oikeusuutiset

KHOlta kolme ratkaisua ELY-keskuksen valitusoikeudesta maankäyttöasioissa

KHO:2020:85 Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Vaikutuksiltaan merkittävä maakunnallinen asia – Maakunnallisesti arvokas maisema-alue – Maisema-arvojen vaarantuminen   KHO:2020:84 Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Vesihuollon järjestäminen – Vesien suojelu – Selvitysten riittävyys   KHO:2020:83 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Vähittäiskaupan suuryksikkö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kholta-kolme-ratkaisua-ely-keskuksen-valitusoikeudesta-maankayttoasioissa/
24.5.2019 Oikeusuutiset

Kun rakennuspaikat muodostuivat rakennuskaavan vahvistamisella, haitankorvauksia ei voitu perustaa siihen, että paikkaan olisi aikaisemmin voitu rakentaa omarantaisia pientaloja

KKO:2019:49 Lunastuslaki – Korvauksen määrääminen – Lunastuskorvaus – Haitankorvaus Maankäyttö – ja rakennuslaki Ennestään rakentamattomalta asemakaava-alueelta oli luovutettu määräaloja, jotka sisälsivät kaavan mukaisen rakennuspaikan ja siihen rajoittuvaa rantapuistoksi osoitettua aluetta. Lohkomisessa rakennuspaikasta ja puistoalueen osasta oli muodostettu eri kiinteistöt. Myöhemmin kunta lunasti puistoalueella sijaitsevat tilat. Korkein oikeus katsoi, että asuinkiinteistö…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kun-rakennuspaikat-muodostuivat-rakennuskaavan-vahvistamisella-haitankorvauksia-ei-voitu-perustaa-siihen-etta-paikkaan-olisi-aikaisemmin-voitu-rakentaa-omarantaisia-pientaloja/
12.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

Dnro 17/2017 Lausuntopyyntönne: MMM020:00/2015, 585/01.01/2017, 1.1.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAIN, KIINTEISTÖREKISTERILAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KOLMIULOTTEISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA SÄÄTÄMISEKSI Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 1.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön, jonka johdosta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on päättänyt antaa lausuntonsa otsikkoasiasta. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa: 1. Esityksen tavoitteet ja lausunnon tausta Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kolmiulotteisesta-kiinteistonmuodostamisesta-saatamiseksi/
22.8.2016 Oikeusuutiset

LED-valotaulut eivät sovi risteysalueelle liikennevalojen läheisyyteen

KHO:2016:122 Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen Kunta oli myöntänyt toimenpideluvan vaihtuvakuvaisen led-mainoslaitteen sijoittamiselle asemakaava-alueelle siten, että mainoslaite sijoittui pysäköintialueelle maantien 110 ja kokoojakadun risteykseen liikennevalojen läheisyyteen. Hallinto-oikeus oli kumonnut toimenpideluvan ELY-keskuksen valituksesta sillä perusteella, että kyseisellä paikalla vaihtuvakuvainen, värikäs ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/led-valotaulut-eivat-sovi-risteysalueelle-liikennevalojen-laheisyyteen/
14.2.2016 Oikeusuutiset

Kaupungilla on tietyin edellytyksin oikeus lunastaa valtion omistama tontti

KKO:2016:7 Maankäyttö- ja rakennuslaki – Kunnan lunastusoikeus asemakaava-alueella Kaupunki oli vaatinut maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n 1 momentin nojalla valtion omistaman asemakaavan mukaisen yleisen rakennuksen tontin lunastamista. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin– ettei lunastusta estänyt se, että valtio omisti tontin, mutta– ettei kaupungilla kuitenkaan ollut oikeutta lunastaa tonttia, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/kaupungilla-on-tietyin-edellytyksin-oikeus-lunastaa-valtion-omistama-tontti/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Venevalkamaoikeudelle oli edellytykset asemakaava-alueella

KKO:2014:38 Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite – Kulkuyhteys Yksityistie – Tieoikeus – Autopaikkaoikeus – Venevalkamaoikeus Saarikiinteistöjen omistaja vaati, että kiinteistöjen hyväksi perustetaan kulkuyhteyden järjestämiseksi tie-, autopaikka- ja venevalkamaoikeudet mantereelle. Maaoikeus määräsi kulkuyhteyden järjestettäväksi asemakaavaan merkityn venevalkama-alueen (LV) kautta. Kysymys siitä, täyttyivätkö oikeuksien perustamisen edellytykset. KKO:2014:38

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/venevalkamaoikeudelle-oli-edellytykset-asemakaava-alueella/
13.6.2013 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö: Muutoksenhaku maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa

Tarkastelussa kaavat, suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset sekä valituslupa-asiat Selvityksen kohteena ovat hallintotuomioistuinten ratkaisut yleis- ja asemakaava-asioissa, suunnittelutarveratkaisuissa ja poikkeamispäätöksissä sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalaan kuuluvat valituslupa-asioissa. Selvitys liittyy ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointityöhön ja on osa maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista koskevaa seurantaa. Selvitysaineisto on käsittänyt hallintotuomioistuinten päätökset 1033 kuntakaavasta ,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/ymparistoministerio-muutoksenhaku-maankaytto-ja-rakennuslain-mukaisissa-asioissa/