Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.4.2022 Oikeusuutiset

Lapsella oli oikeus valittaa lastensuojelua koskevasta päätöksestä – KHO kumosi yhteydenpidon rajoittamisen pätemättömänä

KHO:2022:49 Hallintolainkäyttö – Valituskelpoisuus – Pätemättömän hallintopäätöksen kumoaminen – Lastensuojelu – Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä – Lapsen oikeus käyttää laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa Viranhaltija oli rajoittanut 12 vuotta täyttäneen A:n yhteydenpitoa. Huoltajat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n yhteydenpidon rajoittamiselle oli lainmukaiset perusteet, mutta päätöstä oli pidettävä lainvastaisena, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lapsella-oli-oikeus-valittaa-lastensuojelua-koskevasta-paatoksesta-kho-kumosi-yhteydenpidon-rajoittamisen-patemattomana/
27.1.2022 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa: Telekuuntelua saisi käyttää nykyistä useamman rikoksen selvittämisessä, ylimääräisen tiedon käyttö laajentuisi

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia pakkokeinolakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Tavoitteena on selventää pakkokeinoasioita koskevia säännöksiä ja tehostaa pakkokeinojen käsittelyä. Lisäksi halutaan vahvistaa pakkokeinojen kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muun muassa, että kiinniotetun, pidätetyn ja tutkintavangin yhteydenpidon rajoitusten alaa ja rajoitusten valvonnan vastuita selvennetään. Lisäksi edellytettäisiin erityisen painavia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/tyoryhma-ehdottaa-telekuuntelua-saisi-kayttaa-nykyista-useamman-rikoksen-selvittamisessa-ylimaaraisen-tiedon-kaytto-laajentuisi/
16.9.2021 Oikeusuutiset

EOA: Tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä tulee täsmentää

Kantelija arvosteli asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa tutkintavangin yhteydenpidon toteutumista Vantaan vankilassa.  Kantelija oli määrätty käräjäoikeuden 27.10.2020 antamalla  päätöksellä vangittavaksi. Tuomioistuin oli vangitsemista koskevassa päätöksessään todennut yhteydenpidon rajoittamisen osalta, että kantelija saa yhteydenpitokiellon estämättä rajoituksetta tavata ja pitää yhteyttä puolustajanaan olleeseen asianajajaan sekä valvotusti tyttöystäväänsä ja lastensa äitiin. Asian tutkinnasta vastasi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/eoa-tutkintavangin-yhteydenpidon-rajoittamista-koskevia-saannoksia-ja-kaytantoja-tulee-tasmentaa/
17.8.2021 Oikeusuutiset

KKO äänesti tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamisesta: lain ilmaus ”tietyt tutkintavangit” voi tarkoittaa kaikkia muita tutkintavankeja

KKO:2021:58 Pakkokeino – Yhteydenpidon rajoittaminen Pakkokeinolain 4 luvun mukaisella yhteydenpitorajoituksella voidaan rajoittaa tutkintavangin yhdessäoloa kaikkien muiden tutkintavankien kanssa. (Ään.) KKO:2021:58  

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/kko-aanesti-tutkintavangin-yhteydenpidon-rajoittamisesta-lain-ilmaus-tietyt-tutkintavangit-voi-tarkoittaa-kaikkia-muita-tutkintavankeja/
27.10.2020 Oikeusuutiset

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi suosituksiin perustuvat asumisyksikköjen vierailukiellot

Itä-Suomen HAO: Poikkeusolojen lainsäädäntö – Tehostettu palveluasumisyksikkö – Tapaamisia koskevat toiminta-ohjeet – Tapaamisoikeuden rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Hallinnon sisäinen määräys – Laissa sääntelemätön rajoitus – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Viranomaisen toimivalta – Koronavirusepidemia – COVID-19 A oli valituksessaan ja valituksen täydennyksessä hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen ja hänen C:n kaupungin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ita-suomen-hallinto-oikeus-kumosi-suosituksiin-perustuvat-asumisyksikkojen-vierailukiellot/
18.5.2020 Oikeusuutiset

Tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamiselle läheisten osalta ei ollut perusteita seitsemän viikon tutkintavankeuden jälkeen

KKO:2020:36 Pakkokeino – Yhteydenpidon rajoittaminen Käräjäoikeus oli 18.4.2019 määrätessään A:n vangittavaksi samalla määrännyt, että hän sai esitutkinnan aikana pitää yhteyttä läheisiinsä vain valvotusti. Vangitsemisasiaa uudelleen käsiteltäessä yhteydenpitorajoitus oli pidetty voimassa. A oli kannellut hovioikeuteen 4.6.2019 ja sen jälkeen annetuista päätöksistä, joilla yhteydenpidon rajoittamista oli jatkettu. Hovioikeus oli hylännyt kantelun. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tutkintavangin-yhteydenpidon-rajoittamiselle-laheisten-osalta-ei-ollut-perusteita-seitseman-viikon-tutkintavankeuden-jalkeen/
21.1.2020 Oikeusuutiset

KHO ei lopettanut lapsen huostassapitoa eikä tapaamisten rajoittamista valvonnalla

KHO:2020:5 Lastensuojeluasia – Huostassapidon jatkaminen – Tapaamisten rajoittaminen – Sijaisvanhempien läsnäolo X:n kaupungin lastensuojelun johtava viranhaltija rajoitti 14.8.2017 vuonna 2008 syntyneen lapsen oikeutta pitää yhteyttä äitiinsä 14.8.2017–13.8.2018 siten, että sijaisvanhemmat voivat olla läsnä äidin ja lapsen tapaamistilanteissa. Päätöksessä ei määritelty tapaamisten määrää eikä paikkaa. Lastensuojelun johtava viranhaltija päätti 13.10.2017, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kho-ei-lopettanut-lapsen-huostassapitoa-eika-tapaamisten-rajoittamista-valvonnalla/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Tutkintavangille määrätty yhteydenpidonrajoitus rajoittaa myös puolustajan yhteydenpitoa.

Lupalakimies sai valvontalautakunnalta varoituksen oltuaan vangittuna olleen päämiehensä pyynnöstä yhteydessä tämän avopuolisoon, jonka suhteen päämiehelle oli määrätty yhteydenpidon rajoitus. Valituksessaan hovioikeudelle lupalakimies totesi, että oli  ainoastaan ilmoittanut päämiehensä toiveen viestillä muistuttaa avopuolisoaan tuomaan kirjoittamansa kirjeet tutkijalle kuulustelujensa aikana. Tämän lisäksi oli päämiehensä pyynnöstä soittanut avopuolisolle seuraavana päivänä ja ilmoittanut päämiehensä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/tutkintavangille-maaratty-yhteydenpidonrajoitus-rajoittaa-myos-puolustajan-yhteydenpitoa/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Täpärä äänestys vahvennetussa jaostossa: vanhemman oli ennen huostaanotetun lapsen tapaamista osoitettava päihteettömyytensä

KHO:2019:8 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Päihteettömyyden osoittaminen Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 62 §:n 2 momentissa annetaan viranomaiselle riittävä lailla säädetty peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua vaaraa lapselle tai muille henkilöille. Tällaisen etukäteisen selvitysvelvoitteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tapara-aanestys-vahvennetussa-jaostossa-vanhemman-oli-ennen-huostaanotetun-lapsen-tapaamista-osoitettava-paihteettomyytensa/
20.12.2018 Oikeusuutiset

KKO sovelsi avustajadirektiiviä tutkintavangin yhteydenpidonrajoitusasiassa

KKO:2018:87 Pakkokeino – Yhteydenpidon rajoittaminen Käräjäoikeus oli määrännyt, ettei tutkintavankina ollut A saanut syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin aikana olla yhteydessä muihin kuin avustajaansa sekä valvotusti vanhempiinsa ja yhteen ystäväänsä. Kysymys yhteydenpidon rajoittamisen edellytyksistä.   KKO:2018:87      

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kko-sovelsi-avustajadirektiivia-tutkintavangin-yhteydenpidonrajoitusasiassa/