Työryhmä ehdottaa: Telekuuntelua saisi käyttää nykyistä useamman rikoksen selvittämisessä, ylimääräisen tiedon käyttö laajentuisi

27.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia pakkokeinolakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Tavoitteena on selventää pakkokeinoasioita koskevia säännöksiä ja tehostaa pakkokeinojen käsittelyä. Lisäksi halutaan vahvistaa pakkokeinojen kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muun muassa, että kiinniotetun, pidätetyn ja tutkintavangin yhteydenpidon rajoitusten alaa ja rajoitusten valvonnan vastuita selvennetään. Lisäksi edellytettäisiin erityisen painavia syitä sellaisille rajoituksille, jotka koskevat yhteydenpitoa nimeämättömään joukkoon henkilöitä. Matkustuskieltopäätöksen sisällön muuttamista, kiellon voimassaoloa ja kiellon rikkomista koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös tarkennuksia.

Työryhmän ehdotuksen mukaan telekuuntelua saisi käyttää nykyistä useamman rikoksen selvittämisessä ja lupaa telekuuntelulle tai -valvonnalle ei enää jatkossa lähtökohtaisesti rajoitettaisi vain tiettyihin luvan hakemisen hetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin tai telepäätelaitteisiin. Myös muutamien muiden salaisten pakkokeinojen käytön edellytyksiin ehdotetaan muutoksia. Lisäksi ehdotetaan, että niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttö mahdollistetaan nykyistä laajemmin ja turhan ylimääräisen tiedon hävittäminen nykyistä aikaisemmin.

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella vuonna 2014 voimaan tulleen pakkokeinolain muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Jotkut säännöksistä ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi ja toisissa on havaittu mahdollisuuksia menettelyn tehostamiselle. Lisäksi laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännön sekä eräiden selvitysten perusteella on noussut esiin tarve tarkastella erityisesti pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia.

Työryhmän mietintö lakiehdotuksineen on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle 25. maaliskuuta asti.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments