EOA: Tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä tulee täsmentää

16.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa tutkintavangin yhteydenpidon toteutumista Vantaan vankilassa.  Kantelija oli määrätty käräjäoikeuden 27.10.2020 antamalla  päätöksellä vangittavaksi. Tuomioistuin oli vangitsemista koskevassa päätöksessään todennut yhteydenpidon rajoittamisen osalta, että kantelija saa yhteydenpitokiellon estämättä rajoituksetta tavata ja pitää yhteyttä puolustajanaan olleeseen asianajajaan sekä valvotusti tyttöystäväänsä ja lastensa äitiin. Asian tutkinnasta vastasi Lapin poliisilaitos.

Kantelun mukaan yhteydenpito ei ollut toteutunut tuomioistuimen päätöksen mukaisesti hänen ollessaan Vantaan vankilassa. Kantelija kertoo, ettei hän saanut tutkintavankeudessa ollessaan soittaa kertaakaan tyttöystävälleen ja tälle osoitetut kirjeet palautettiin takaisin kantelijalle.

Kantelun liitteenä olevasta kantelijan avustajan käymästä kirjeenvaihdosta poliisi ja vankeinhoitoviranomaisten kanssa ilmenee, että Vantaan vankila oli pyrkinyt järjestämään yhteydenpidon

toteutumista poliisin kanssa, mutta poliisilla ei ollut resursseja valvoa yhteydenpitoa.

***

Oikeusasiamies Jääskeläinen: ”Totean, että tuomioistuimen määräämien yhteydenpitorajoitusten tulisi olla sisällöllisesti niin selkeitä, että ne ovat yksiselitteisesti täytäntöönpantavissa. Selvää kuitenkin on, ettei tuomioistuin voi omasta aloitteestaan määritellä valvonnan yksityiskohtia. Yhteydenpitorajoitusten sisällön ja selkeyden kannalta on olennaista, ttä myös rajoituksia koskevat pidättämiseen oikeutetun virkamiehen tai vankilan johtajan esitykset ovat yksilöityjä ja selkeitä.

Saatan Vantaan vankilan ja Lapin poliisilaitoksen tietoon käsitykseni siitä, että kantelijan valvotun yhteydenpidon estyminen niiden selvityksissä esitetyistä syistä ei ole ollut hyväksyttävää.

Pidän hyvin ongelmallisena, että tutkintavangin perusoikeussuojan kannalta niin keskeinen ja jokapäiväinen asia kuin tuomioistuimen määräämien yhteydenpitorajoitusten sisältö ja niiden valvonta on osoittautunut olevan lainsäädännössä puutteellisesti järjestetty. Pidän hyvin tärkeänä, että lainsäädäntöä täydennetään ja täsmennetään.”

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/7510/2020

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments