Lapsella oli oikeus valittaa lastensuojelua koskevasta päätöksestä – KHO kumosi yhteydenpidon rajoittamisen pätemättömänä

21.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:49 Hallintolainkäyttö – Valituskelpoisuus – Pätemättömän hallintopäätöksen kumoaminen – Lastensuojelu – Valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä – Lapsen oikeus käyttää laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa

Viranhaltija oli rajoittanut 12 vuotta täyttäneen A:n yhteydenpitoa. Huoltajat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n yhteydenpidon rajoittamiselle oli lainmukaiset perusteet, mutta päätöstä oli pidettävä lainvastaisena, koska viranhaltijalla ei ollut ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta. Koska yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen voimassaolo oli päättynyt, hallinto-oikeus totesi lausumisen asiassa enemmälti raukeavan. A haki valituslupaa ja valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

1. Korkeimman hallinto-oikeuden oli ensin otettava kantaa siihen, oliko hallinto-oikeuden päätös valituskelpoinen. Hallinto-oikeus oli tutkinut asian ja ottanut kantaa viranhaltijan päätöksen lainmukaisuuteen. Hallinto-oikeus oli tältä osin ratkaissut asian oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Päätös oli siten valituskelpoinen.

2. Seuraavaksi oli otettava kantaa siihen, oliko A:lla oikeus hakea valituslupaa ja valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelulain nojalla A:lla oli valitusoikeus, vaikka hän ei ollut huoltajiensa ohella valittanut viranhaltijan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska hallinto-oikeus oli ottanut kantaa päätöksen asiasisällön lainmukaisuuteen, A:lla oli asiassa oikeussuojan tarve siitä huolimatta, että hallinto-oikeus oli todennut, että viranhaltijan päätös oli lainvastainen tämän puuttuvan toimivallan vuoksi.

3. Kun hallinto-oikeus oli katsonut, että hallintopäätöksen oli tehnyt viranhaltija, jolla ei ollut tähän toimivaltaa, hallinto-oikeuden olisi tullut tällä perusteella kumota pätemätön päätös. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut ottaa kantaa pätemättömän päätöksen asiasisältöön eikä todeta, että lausuminen asiassa enemmälti raukeaa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja viranhaltijan päätökset A:n valituksen johdosta.

KHO:2022:49

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments