Vakavia puutteita kaupungin lastensuojelun toimenpiteissä

28.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli monin eri tavoin A:n kaupungin lastensuojelun menettelyä hänen lapsensa asiassa.

AOA Sakslin: A:n kaupungin lastensuojelu on myöntänyt, ettei lapselle tehty asiakassuunnitelmaa kiireellisen sijoituksen aikana. Saamani selvityksen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että lapsen asiakassuunnitelma on jätetty tarkistamatta kiireellisen sijoituksen aikana siitä syystä, että poliisi on ollut suorittamassa esitutkintaa rikoksesta, jossa epäiltynä on ollut perheenjäsen.

Totean, että poliisin toimenpiteet, kuten esimerkiksi meneillään oleva esitutkinta, ei mahdollista poikkeamista sosiaaliviranomaiselle lastensuojelulaissa asetetusta velvollisuudesta laatia ja tarkistaa lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelma silloin, kun perheen tarpeet tai olosuhteet muuttuvat. Ajantasaisen, lain edellyttämät tiedot sisältävän asiakassuunnitelman merkitys korostuu tilanteessa, jossa sosiaaliviranomainen on arvioinut, ettei perheen avohuollon asiakkuus ole enää riittävä ja viranomainen ryhtyy esimerkiksi tahdonvastaisiin toimenpiteisiin.

– – –

Katson, että A:n kaupungin lastensuojelu on tosiasiallisesti rajoittanut kantelijan ja hänen lapsensa yhteydenpitoa noin kuukauden ajan kiireellisen sijoituksen alkaessa. Koska kantelija ja sosiaaliviranomainen ovat olleet erimielisiä yhteydenpidon määrästä ja sen toteuttamistavasta, asiassa olisi tullut tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös. Kantelijalla ja muilla asianosaisilla ei ole ollut mahdollisuutta päätöksenteon laiminlyönnin johdosta turvautua heille kuuluviin oikeussuojakeinoihin. Pidän laiminlyöntiä vakavana.

– – –

Totean, että mielestäni kantelijalle asiassa annettu vastaus ei ole kummankaan asiakirjapyynnön käsittelyvaiheen näkökulmasta tarkasteltuna julkisuuslain mukainen. Katson, että viranomaisen laiminlyönnin johdosta kantelija on mahdollisesti menettänyt perustuslaissa turvatun oikeutensa saattaa viranomaisen päätös riittävän nopeasti tuomioistuimen arvioitavaksi ja näin ollen menettely on saattanut vaarantaa kantelijan oikeusturvan.

– – –

Katson, että A:n kaupungin lastensuojelu on toiminut asiassa lainvastaisesti, kun se ei ole käsitellyt kantelijan lokitietopyyntöä viipymättä ja luovuttanut pyydetyt tiedot vasta noin neljän kuukauden jälkeen.

– – –

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan A:n kaupungin lastensuojelulle huomautuksen vastaisen varalle edellä kohdassa 3.3 selostetusta lainvastaisesta menettelystä yhteydenpidon rajoittamisessa ja kohdissa 3.4.1 ja 3.4.2 selostetuista laiminlyönneistä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sekä lokitietopyynnön käsittelyssä.

Samalla kiinnitän A:n kaupungin lastensuojelun vakavaa huomiota siihen, mitä edellä kohdassa 3.2 on todettu asiakassuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta sekä toimittamisesta asiakkaalle.

EOAK/7949/2021

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments