Generic filters
Exact matches only
26.6.2024 Oikeusuutiset

Hallintovalituksen siirtämisestä toiseen hallinto-oikeuteen päättää alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus – valitus jätettiin tutkimatta

KHO:2024:92 Toimivaltainen hallinto-oikeus – Asioiden yhdessä käsitteleminen – Valituksen vireilletulo – Myöhässä saapunut valitus – Tutkimatta jättäminen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitus oli tullut toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Yhtiö oli toimittanut valituksensa valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Yhtiö vaati valituksen käsittelemistä Vaasan hallinto-oikeudessa yhdessä muiden siellä vireillä olevien samaan asiakokonaisuuteen kuuluvien…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/hallintovalituksen-siirtamisesta-toiseen-hallinto-oikeuteen-paattaa-alueellisesti-toimivaltainen-hallinto-oikeus-valitus-jatettiin-tutkimatta/
18.6.2024 Oikeusuutiset

Valtuusto saattoi erottaa lautakuntien luottamushenkilöt, kun lautakuntien kokoonpanot eivät enää valtuustoryhmien vaihdoksen jälkeen toteuttanut parlamentarismia

KHO:2024:89 Kunnallisasia – Toimielimen erottaminen – Valtuuston luottamus – Luottamushenkilön erottamattomuuden periaate – Valtuustoryhmän vaihto – Sovellettu parlamentarismi – Johdonmukaisen käytännön vaatimus – Yhdistymisvapaus Kaupunginvaltuusto oli erottanut kahden lautakunnan luottamushenkilöt. Luottamuksen menettämistä on perusteltu sillä, että sen jälkeen kun kummassakin lautakunnassa yksi jäsen oli vaihtanut valtuustoryhmää, sovellettu parlamentarismi ei enää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/valtuusto-saattoi-erottaa-lautakuntien-luottamushenkilot-kun-lautakuntien-kokoonpanot-eivat-enaa-valtuustoryhmien-vaihdoksen-jalkeen-toteuttanut-parlamentarismia/
11.12.2023 Oikeusuutiset

KHO: Sähköpostiviesti, jossa olevaa linkkiä ei saatu avatuksi, riittää valitusasian vireillesaattamiseen

KHO:2023:117 Valituksen vireilletulo – Saapumisajankohta – Valituksen täydentäminen Asiassa oli kysymys valituksen saapumisajan määrittämisestä hallinto-oikeudessa. Valitus oli toimitettu hallinto-oikeuteen 30.12.2022 virka-ajan kuluessa sähköpostiviestillä, jossa oleva linkki ei ollut auennut. Viestistä oli kuitenkin ilmennyt viestin lähettäjä sekä se, että viestissä oli kysymys valituskirjelmästä ympäristöministeriön päätöksestä, joka koski rakennussuojelua. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-sahkopostiviesti-jossa-olevaa-linkkia-ei-saatu-avatuksi-riittaa-valitusasian-vireillesaattamiseen/
1.9.2023 Oikeusuutiset

Eläkettä saavan hoitotukea ei voitu hakea takautuvasti henkilön jo kuoltua

VakO:Eläkettä saavan hoitotuki – Hakemuksen vireilletulo – Kuolinpesä Vammaisetuuksista annetun lain soveltamista koskevassa vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että eläkettä saavan hoitotuki on sellainen korostetun henkilökohtainen etuus, jota on haettava henkilön eläessä. Koska hakemus eläkettä saavan hoitotuen myöntämisestä oli toimitettu Kansaneläkelaitokselle vasta henkilön kuoleman jälkeen, eläkettä saavan hoitotukea ei voitu myöntää.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/elaketta-saavan-hoitotukea-ei-voitu-hakea-takautuvasti-henkilon-jo-kuoltua/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
23.9.2022 Oikeusuutiset

Elokuussa 2022 pantiin vireille 219 konkurssia

Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2022 pantiin vireille 219 konkurssia, mikä on 51 konkurssia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 681, mikä on 28 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Elokuussa 2022 lukumääräisesti vähiten konkursseja laitettiin vireille maa- metsä ja kalatalouden toimialalla, jossa oli 8 konkurssia.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/elokuussa-2022-pantiin-vireille-219-konkurssia/
14.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Verotuksen yleiset menettelysäännökset

Verohallinnolle Lausuntopyyntönne: VH/3035/00.01.00/2022) LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI VEROTUKSEN YLEISET MENETTELYSÄÄNNÖKSET Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi. Asianajajaliitto näkee positiivisena sen, että menettelysäännöksiä koskeva ohjeistus pyritään koostamaan yhteen syventävään ohjeeseen eikä niitä tarvitse etsiä useammista asiakirjoista. Asianajajaliitto viittaa seuraaviin ohjeen kappaleita koskeviin kommentteihin, jotka Verohallintoa pyydetään ottamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-verotuksen-yleiset-menettelysaannokset/
18.8.2021 Oikeusuutiset

Viranomaisen asiointipalveluun sinänsä tallentunut, mutta lähetetyksi merkitsemätön hakemus voitiin jättää tutkimatta

KHO:2021:110 Valtionavustus – Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa – Hakemuksen vireilletulo – Sähköisen viestin toimittaminen – Hakemuslomakkeen lähettäminen sähköisessä hakujärjestelmässä – Viranomaisen asiointipalveluun tallentunut lähettämätön asiakirja A ry oli opetus- kulttuuriministeriön sähköisessä järjestelmässä täyttänyt valtionavustushakemusta, mutta ei ollut lähettänyt sitä ministeriölle ennen hakuajan päättymistä ja järjestelmän sulkeutumista. Korkein hallinto-oikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/viranomaisen-asiointipalveluun-sinansa-tallentunut-mutta-lahetetyksi-merkitsematon-hakemus-vouitiin-jattaa-tutkimatta/
13.8.2021 Oikeusuutiset

Aseiden väliaikainen haltuunotto edellyttää, että on perusteltu syy epäillä, että aselupien peruuttamisen edellytykset täyttyvät

KHO:2021:108 Ampuma-aselaki – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton edellytykset – Luvan peruuttamisen vireilletulo Poliisilaitos oli päättänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta, koska A:n terveydentilaa koskevien epäilyjen vuoksi A:n aselupien peruuttamisasia oli pantu vireille. Asiassa oli kysymys sitä, oliko poliisin väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös lain mukainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/aseiden-valiaikainen-haltuunotto-edellyttaa-etta-on-perusteltu-syy-epailla-etta-aselupien-peruuttamisen-edellytykset-tayttyvat/
14.4.2020 Oikeusuutiset

AOKa: Tuomarin epämuodollinen viestintä ei saa vaarantaa puolueettomuutta

Tuomarin tulee epämuodollisessa viestinnässään asianosaisiin olla erityisen varovainen, jotta puolueettomuus ei vaarantuisi, toteaa apulaisoikeuskansleri antamassaan kanteluratkaisussa. Kantelijan mukaan tuomari oli lähettämässään sähköpostissa kertonut ennakkokantansa kantajan riita-asiassa esittämiin vaatimuksiin, jonka vuoksi kantelija oli peruuttanut perusteltuna pitämänsä kanteensa. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/aoka-tuomarin-epamuodollinen-viestinta-ei-saa-vaarantaa-puolueettomuutta/