Generic filters
Exact matches only
3.10.2023 Oikeusuutiset

Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon jos liikekumppanin suoritus ei ole myyjän pankkitilillä eräpäivänä

KKO:2023:68 Elinkeinon harjoittaminen – Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely – Korko – Viivästyskorko X Oy ja hankintayksikkö Y olivat niiden väliseen hankintasopimukseen perustuvissa maksuissa noudattaneet käytäntöä, jonka mukaan X Oy:llä ei ollut oikeutta viivästyskorkoon, mikäli Y:n tekemä maksu oli suoritettu sen pankkitililtä eräpäivänä, vaikka maksettu määrä olisi ollut X Oy:n tilillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/myyjalla-on-oikeus-viivastyskorkoon-jos-liikekumppanin-suoritus-ei-ole-myyjan-pankkitililla-erapaivana/
6.6.2023 Oikeusuutiset

Sopimuskäytäntö, ettei viivästysseuraamuksia makseta, oli pakottavan lain vastainen

KKO:2023:39 Korko – Viivästyskorko – Perintäkulut – Sopimus – Sopimuskäytäntö  A Oy:n ja B Ky:n välillä oli vuodesta 2009 alkaen noudatettu käytäntöä, jonka mukaan B Ky oli voinut maksaa A Oy:n laskut eräpäivän jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa ilman viivästysseuraamuksia. A Oy vaati toukokuussa 2018 vireille tulleessa kanteessaan, että B Ky…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/sopimuskaytanto-ettei-viivastysseuraamuksia-makseta-oli-pakottavan-lain-vastainen/
31.3.2023 Oikeusuutiset

Saksan valtion määräämä maksamattoman arvonlisäveron korko oli Suomessa vähennyskelpoinen

KHO:2023:29 Elinkeinotulon verotus – Koron vähennyskelpoisuus – Sanktionluonteinen maksuseuraamus – Viivekorko – Saksan arvonlisäveron korko – Saksan vero- ja maksulain § 233 a Saksan verohallinto oli vuonna 2016 katsonut, että eräisiin A Oy:tä koskeviin toimituksiin ei ollut voitu soveltaa kolmikantakaupan arvonlisäverokäsittelyä ja että yhtiön ja sen saksalaisen kauppakumppanin väliset veloitukset…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/saksan-valtion-maaraama-maksamattoman-arvonlisaveron-korko-oli-suomessa-vahennyskelpoinen/
31.5.2022 Oikeusuutiset

Sosiaalista luototusta koskevaan lakiin ei sisälly säännöstä viivästyskorosta – korkoa ei tuomittu maksettavaksi

KHO:2022:62 Sosiaalinen luototus – Viivästyskorkoa koskeva vaatimus – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Lailla säätämisen vaatimus – Pätemätön sopimusehto X:n kuntayhtymä oli hallinto-oikeudessa vaatinut A:n velvoittamista maksamaan X:n kuntayhtymälle sosiaalisen luottovelan erääntynyt pääoma ja sille korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa hakemuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Hallinto-oikeus oli hyväksynyt hakemuksen saatavan pääoman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/sosiaalista-luototusta-koskevaan-lakiin-ei-sisally-saannosta-viivastyskorosta-korkoa-ei-tuomittu-maksettavaksi/
19.10.2020 Oikeusuutiset

Työmerkkipäivänä annettu vapaa tai ylimääräinen palkka oli etu, jota työnantaja ei voinut työehtosopimuksen perusteella heikentää

TT 2020:84 Sosiaalinen etu – Työehtosopimuksen tulkinta – Työmerkkipäivälahjakäytäntö – Viivästyskorko hyvityssakoille Työehtosopimusmääräyksen mukaan toimihenkilöiden vuosilomia tai muita sosiaalisia etuja ei vähennetä ilman sopijapuolten suostumusta sopimuksen ollessa voimassa. Yhtiö oli työehtosopimuksen voimassa ollessa ilmoittanut aikovansa heikentää aikaisemmin noudattamaansa työmerkkipäivälahjakäytäntöä. Työntekijäliitto ei ollut hyväksynyt muutosta. Yhtiö oli tästä huolimatta heikentänyt käytäntöä,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyomerkkipaivana-annettu-vapaa-tai-ylimaarainen-palkka-oli-etu-jota-tyonantaja-ei-voinut-tyoehtosopimuksen-perusteella-heikentaa/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn “Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
10.7.2013 Oikeusuutiset

OM: Viivästyskorkosäännökset ovat muuttuneet

Suomen Pankki on vastikään ilmoittanut, että heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti viitekorko on 0,5 prosenttia ja lakisääteinen viivästyskorko joko 7,5 prosenttia tai 8,5 prosenttia Toisin kuin aikaisemmin, lakisääteisiä viivästyskorkoja on siis nykyisin kahdenlaisia. Muutos liittyy EU:n maksuviivästysdirektiiviin, johon perustuvat lakimuutokset tulivat voimaan maaliskuussa 2013. Lakisääteinen viivästyskorko on velkasuhteissa yleensä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/om-viivastyskorkosaannokset-ovat-muuttuneet/
27.6.2013 Oikeusuutiset

Suomen pankki: Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot ajalle 1.7.–31.12.2013

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.7.–31.12.2013. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla) Korkolain 16.3.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta Suomen Pankki ilmoittaa myös toisen viivästyskoron sovellettavaksi kaupallisissa sopimuksissa. Tämä viivästyskorko on 8,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/suomen-pankki-korkolain-mukainen-viitekorko-ja-viivastyskorot-ajalle-1-7-31-12-2013/
22.5.2013 Oikeusuutiset

Verohallinnolla ja vakuutusyhtiöllä oli oikeus jako-osuuteen myös saataviensa viivästysseuraamusten osalta

KKO:2013:38 Konkurssi – Jako-osuus – Velkojainkokouksen päätöksen moite Korko – Viivästyskorko Ennakkopäätösvalitus Osakeyhtiön konkurssipesän velkojainkokouksessa oli vahvistettu maksettavaksi muun ohella Verohallinnolle ja työeläkevakuutusyhtiölle tulevat jako-osuudet. Konkurssin katsottiin keskeyttäneen saatavien vanhentumisen siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 20 ja 21 §:ssä on säädetty. Tämän vuoksi Verohallinnolla ja vakuutusyhtiöllä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/verohallinnolla-ja-vakuutusyhtiolla-oli-oikeus-jako-osuuteen-myos-saataviensa-viivastysseuraamusten-osalta/
8.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan 16. maaliskuuta lähtien. Perintäkulut vähenevät varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa Enintään 1 000 euron saatavissa kulut saavat olla korkeintaan 120 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 210 euroa.   Laki uudistuu myös niin, että velallinen saa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-perintakuluja-alennetaan-erityisesti-pienissa-kuluttajien-veloissa/