Generic filters
Exact matches only
27.3.2024 Oikeusuutiset

KHO: Saamelaiskäräjävaalit uusittava

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­toi tä­nään rat­kai­sun­sa saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­le­ja kos­ke­vis­sa asiois­sa. Pää­tök­sil­lään KHO mää­rä­si mer­kit­se­mään usei­ta hen­ki­löi­tä saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­li­luet­te­loon ja uusi­maan saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui syksyllä 2023 yhteensä 113 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksiin olla hyväksymättä muutoksenhakijoita vuoden 2023 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 72…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-saamelaiskarajavaalit-uusittava/
30.1.2024

Julkaisimme Defensor Legisin toisen Ukraina-erikoisnumeron

Julkaisimme keväällä 2022 Defensor Legisin ensimmäisen Ukraina-aiheisen erikoisnumeron. Kun se ilmestyi toukokuussa, ilmassa oli joitain toivon pilkahduksia. Venäjän yritys vallata Kiova oli torjuttu. Länsimaat olivat luvanneet tukea laajasti Ukrainaa. Media etsi Venäjältä tyytymättömyyttä Putinin hallintoon, mikä voisi kanavoitua protesteiksi ja jopa pakottaa maan johdon etsimään rauhanomaista ratkaisua. Asiantuntijat olivat alkaneet…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/julkaisimme-defensor-legisin-toisen-ukraina-erikoisnumeron/
23.1.2024 Oikeusuutiset

KHO: Ennakkoäänten vaalikuoria ei saa valmistavana toimenpiteenä leikata auki jo ääntenlaskentaa edeltävänä päivänä

KHO:2024:8 Valtiolliset vaalit – Eduskuntavaalit – Ennakkoäänestys – Ääntenlaskenta – Vaalikuori – Äänestyslippu – Vaalikuorten auki leikkaaminen Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput sisältäneet vaalikuoret oli niiden ollessa vaalipiirilautakunnan hallussa leikattu ääntenlaskentaa valmistavana toimenpiteenä auki vaalipäivää edeltävänä päivänä. Vaikka äänestyslippuja ei tuolloin ollut otettu pois vaalikuorista, korkein hallinto-oikeus katsoi menettelyn olleen vaalilain…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kho-ennakkoaanten-vaalikuoria-ei-saa-valmistavana-toimenpiteena-leikata-auki-jo-aantenlaskentaa-edeltavana-paivana/
3.6.2023 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön muistiot hallitusneuvotteluihin kertovat oikeudenhoidon tulevaisuudesta

Oikeusapupalkkion korotus jäämässä vain 10 %:iin.  Oikeusministeriön hallitusneuvotteluihin toimittamat muistiot kertovat siitä, mitä on luvassa. Yksityisten avustajien oikeusapupalkkioihin on varauduttu tekemään vain 8 miljoonan euron lisäys, mikä tarkoittaa vain 10 % korotusta nykyisiin vuoden 2014 alusta noudattettuihin palkkioihin. Kun inflaatio tänä aikana on ollut yli 20 %, ei ministeriön tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/oikeusministerion-muistiot-hallitusneuvotteluihin-kertovat-oikeudenhoidon-tulevaisuudesta/
11.4.2023 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2022 käsitellään muun muassa koronapäätöksiä ja julkisten hankintojen oikeusperiaatteita

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2022 vuo­si­ker­to­mus va­lot­taa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den työ­tä ja asioi­den rat­kai­se­mis­ta. Se ku­vaa ajan­koh­tais­ten esi­merk­kien avul­la sitä laa­jaa yh­teis­kun­nal­lis­ta kent­tää, jol­la KHO ylim­pä­nä hal­lin­to­tuo­miois­tui­me­na toi­mii. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2022 vuosikertomus valottaa tuomioistuimen menneen vuoden työtä ja asioiden ratkaisemista. Se kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/khon-vuosikertomuksessa-2022-kasitellaan-muun-muassa-koronapaatoksia-ja-julkisten-hankintojen-oikeusperiaatteita/
28.2.2022 Oikeusuutiset

Jälleen päätös valituslupajärjestelmän laajuudesta KHO:ssa

KHO:2022:26 Vaalivalitus – Vaalilaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Muutoksen hakeminen hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski vaaliviranomaisen vaalien tuloksen vahvistamista koskevaa päätöstä, edellytti valituslupaa. Ks. myös KHO 2021:81 KHO:2022:26

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/jalleen-paatos-valituslupajarjestelman-laajuudesta-khossa/
11.10.2019 Oikeusuutiset

Hallintolaki edellytää, että oikaisuvaatimukseen annettu päätös sisältää yksilökohtaiset perustelut

KHO:2019:128 Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa asiassa oli ratkaistavana, voitiinko valittajaa pitää hänen esittämillään perusteilla saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuna saamelaisena. Korkeimman hallinto-oikeuden oli kuitenkin tätä ennen arvioitava, täyttivätkö saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen perustelut hallintolain 45 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hallintolaki-edellytaa-etta-oikaisuvaatimukseen-annettu-paatos-sisaltaa-yksilokohtaiset-perustelut/
26.9.2019 Oikeusuutiset

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut osan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuneiden henkilöiden äänioikeutta. Yksi päätöksistä on julkaistu vuosikirjapäätöksenä. Tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen valittajaa koskevan päätöksen ja määräsi, että valittaja oli merkittävä saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuna. Saamelaiskäräjien hallituksen 27.8.2019 tekemistä päätöksistä on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/korkein-hallinto-oikeus-on-ratkaissut-osan-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-kohdistuneista-valituksista/
18.9.2018 Oikeusuutiset

Eduskunta: Syksyn 2018 ajankohtaiset EU-asiat

Komission suunnittelemista yli 500:sta lainsäädäntöaloitteesta lähes kaksisataa on edelleen hyväksymättä Näistä noin sata jäänee hyväksymättä ennen ensi toukokuun vaaleja, sillä marraskuussa käynnistyvät vaalikampanjat hidastanevat neuvotteluita merkittävästi viimeistään tammi-helmikuussa. Vaikeimmat ehdotukset liittyvät turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen, digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan sääntelyyn sekä Euroopan talous- ja rahaliittoa koskeviin uudistuksiin. Samaan aikaan EU:ssa neuvotellaan rahoituskehysesityksistä, joiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eduskunta-syksyn-2018-ajankohtaiset-eu-asiat/