Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.12.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaavoitus Esitys on kaavoitusta koskevin osin selkeä. Esitetyt muutokset nykytilaan ovat maltillisia ja tarkoituksenmukaisia. Esityksen tärkeä lähtökohta on liikkumistarpeen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistäminen. Esityksen tavoite kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämisestä erityisesti kaupunkiseuduilla on perusteltu. Kaavoituksen keinoin tulee kuitenkin varmistaa kaavoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-hallituksen-esityksesta-uudeksi-kaavoitus-ja-rakentamislaiksi/
26.10.2021 Oikeusuutiset

Jäsenvaltio ei voi tehdä välityssopimusta, joka on samanlainen kuin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn kahdenväliseen investointisopimukseen sisältyvä pätemätön välityslauseke

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 190/21 Luxemburgissa 26.10.2021 Tuomio asiassa C–109/20 PL Holdings Unionin oikeuden mukaan jäsenvaltio ei voi tehdä välityssopimusta, joka on sisällöltään samanlainen kuin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn kahdenväliseen investointisopimukseen sisältyvä pätemätön välityslauseke Kansallisen tuomioistuimen on siten kumottava tällaisen välityssopimuksen perusteella annettu välitystuomio Vuonna 2013 PL Holdingsin, johon sovelletaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/jasenvaltio-ei-voi-tehda-valityssopimusta-joka-on-samanlainen-kuin-jasenvaltioiden-valilla-tehtyyn-kahdenvaliseen-investointisopimukseen-sisaltyva-patematon-valityslauseke/
15.2.2021 Oikeusuutiset

Välitystuomiossa ollut lausuma hallinnointimaksun ja välimiehen palkkion maksamisen keskinäisestä vastuusuhteesta ei ollut täytäntöönpantavissa

KKO:2021:11 Ulosottokaari – Ulosottoperuste – Välimiesmenettely – Välitystuomio – Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus Välimiesoikeus oli velvoittanut A Oy:n ja B Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan välimiesmenettelyn kustannuksina Keskuskauppakamarille hallinnointimaksun sekä välimiehelle palkkion. Välitystuomion tuomiolauselman mukaan maksuvelvollisuus mainituista kustannuksista jakaantui asianosaisten keskinäisessä suhteessa siten, että B Oy vastaa niistä yksin. A Oy vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/valitystuomiossa-ollut-lausuma-hallinnointimaksun-ja-valimiehen-palkkion-maksamisen-keskinaisesta-vastuusuhteesta-ei-ollut-taytantoonpantavissa/
2.11.2020 Oikeusuutiset

Välitystuomion täytäntöönpanoa on haettava vastaajan kotipaikan käräjäoikeudesta

THO:2020:8 Välimiesmenettely – Välitystuomion täytäntöönpano – Oikeuspaikka T Oy oli hakenut välitystuomion täytäntöönpanoa kotipaikkansa käräjäoikeudesta K Oy:tä vastaan. Kun K Oy ei vastannut hakemukseen, käräjäoikeus tutki viran puolesta toimivaltansa ja totesi, että toimivaltainen tuomioistuin oli vastaajan kotipaikan mukainen tuomioistuin. Näin ollen käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta. Kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden tutkia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/valitystuomion-taytantoonpanoa-on-haettava-vastaajan-kotipaikan-karajaoikeudesta/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Lainasopimuksessa oleva välityslauseke sitoi myös lainasta takauksen antanutta yritystä

KKO:2019:111 Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen – Välityssopimus – Takaus Suomalainen lainanantajayhtiö oli välimiesoikeudessa vaatinut lainasopimuksessa tarkoitetun lainan takaisinmaksua intialaisilta, samaan konserniin kuuluneilta velallisyhtiöltä ja lainan takaisinmaksun vakuudeksi takaussitoumuksen antaneelta yhtiöltä. Lainasopimuksessa oli välityslauseke. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottiin, että lainasopimuksen mukainen välityssopimus sitoi takaussitoumuksen antanutta yhtiötä, eikä välimies…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lainasopimuksessa-oleva-valityslauseke-sitoi-myos-lainasta-takauksen-antanutta-yritysta/
18.7.2019 Oikeusuutiset

KKO kumosi välitystuomion toimivallan ylityksen osalta.

KKO:2019:64 Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen Yhtiöiden välillä oli sovittu saatavan panttauksesta sopimuksella, johon sisältyvän välityslausekkeen mukaan panttaussopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsiteltiin välimiesoikeudessa. Korkein oikeus katsoi, että pantinantajan ennen konkurssia tekemä välityssopimus ei sitonut sen konkurssipesää asioissa, jotka koskivat tehokkaan julkivarmistuksen tapahtumista tai panttauksen sitovuutta konkurssipesään nähden. Välimiesten katsottiin näitä asioita koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/kko-kumosi-valitystuomion-toimivallan-ylityksen-osalta/
7.2.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei kumonnut välitystuomiota väitettyjen virheiden johdosta

HelHO:2016:19 Välimiesmenettely Välitystuomion kumoaminen UPM-Kymmene Oyj voitti kanteen välimiesmenettelyssä ja välitystuomiossa 11.2.2014 Metsäliitto ja Metsä Board velvoitettiin suorittamaan korvausta UPM:lle Metsäliitto noin 41,5 miljoonaa euroa ja Metsä Board noin 17 miljoonaa euroa. Metsäliitto ja Metsä Board nostivat Helsingin käräjäoikeudessa kanteet, joissa yhtiöt vaativat, että välitystuomio 11.2.2014 julistetaan mitättömäksi tai kumotaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/hovioikeus-ei-kumonnut-valitystuomiota-vaitettyjen-virheiden-johdosta/
25.8.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös onko välitystuomiossa tuomittu saatava "selvä" konkurssilain tarkoittamassa mielessä

KKO:2016:51 Konkurssi – Konkurssin edellytykset Välimiesmenettely – Välitystuomio X Ky haki Y Oy:n asettamista konkurssiin, koska Y Oy ei ollut maksanut välitystuomioon perustuvaa saatavaa. Välitystuomiota ei ollut määrätty pantavaksi täytäntöön, ja käräjäoikeudessa oli vireillä välitystuomion mitättömyyttä tai kumoamista koskeva kanne. X Ky:n saatava ei täyttänyt konkurssilain 2 luvun 2 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/ennakkopaatos-onko-valitystuomiossa-tuomittu-saatava-selva-konkurssilain-tarkoittamassa-mielessa/
20.1.2022 Tiedotteet

Matti Ylöstalo -palkinto Carita Wallgren-Lindholmille

Carita Wallgren-Lindholm Sininen Laatikko -esityksessä 2019. Kuva Nina Kaverinen / Asianajajaliitto Kansainvälisen välimiesmenettelyn suomalainen edelläkävijä Carita Wallgren-Lindholm on palkittu asianajoalan huomattavimmilla tunnustuksella, Matti Ylöstalo -palkinnolla tänään 20.1.2022 Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksessa. Palkinnon myönsi Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Carita Wallgren-Lindholm on yksi suomalaisen välimiesmenettelyn uranuurtajista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/matti-ylostalo-palkinto-carita-wallgren-lindholmille/
20.6.2019 Oikeusuutiset

Välimies ei ollut esteellinen kun hänen tyttärensä oli asiaa ajaneen ison asianajotoimiston avustava lakimies

HelHO:2017:15 Esteellisyys Välimiesmenettely … Lähtökohtana on, että tuomarilta edellytettävään ammattitaitoon ja moraaliin kuuluu, että hän kykenee jutun ulkopuolisista seikoista vapaana arvioimaan siinä esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa, joten melko etäiset ulkopuoliset seikat eivät voi antaa perusteltua aihetta epäillä tuomarin puolueettomuutta. Nyt käsiteltävässä asiassa huomiota voidaan kiinnittää myös asianajotoimiston kokoon, välimiehen läheisen tehtäviin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/valimies-ei-ollut-esteellinen-kun-hanen-tyttarensa-oli-asiaa-ajaneen-ison-asianajotoimiston-avustava-lakimies/