Generic filters
Exact matches only
6.9.2023 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä

Oikeusministeriö   Dnro L2023-43   Lausuntopyyntönne: VN/23585/2023, 14.8.2023 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavat vastaukset lausuntopyynnössä yksilöityihin kysymyksiin.   Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvät merkittävimmät hyödyt ja haasteet?   Asianajajaliitto viittaa edelliseen samaa asiaa – Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kysymyksista/
28.6.2023 Oikeusuutiset

Sähköpostipalvelun tarjoajalle huomautus – oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei ollut toteutettu tietosuojasäännösten mukaisesti

Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut huomautuksen sähköpostipalvelun tarjoajalle, sillä yritys ei ollut tarjonnut käyttäjälle mahdollisuutta siirtää sähköpostiviestejään palvelusta yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Mahdollisuus viedä sähköpostiviestit ainoastaan yksi kerrallaan vaikeutti ja esti käyttäjiä siirtämästä henkilötietojaan. Käyttäjän olisi myös tullut voida siirtää tietonsa maksutta. Sähköpostipalvelun käyttäjä pyysi tietosuojavaltuutetun toimistoa selvittämään, onko sähköpostipalvelun tarjoaja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/sahkopostipalvelun-tarjoajalle-huomautus-oikeutta-siirtaa-tiedot-jarjestelmasta-toiseen-ei-ollut-toteutettu-tietosuojasaannosten-mukaisesti/
13.12.2022 Oikeusuutiset

Hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat virheelliset tiedot

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-460/20 | Google (Väitetysti virheellisen sisällön poistaminen hakutulosten luettelosta) Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat tiedot, jos pyynnön esittäjä osoittaa, että ne ovat ilmeisesti virheellisiä. Tällaisen näytön ei ole kuitenkaan ole perustuttava internetsivun julkaisijaa vastaan saatuun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/hakukoneen-yllapitajan-on-poistettava-hakutulosten-luettelosta-luettelossa-olevaan-sisaltoon-kuuluvat-virheelliset-tiedot/
6.5.2022 Lausunnot

Lausunto huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö   Lausuntopyyntönne VN/467/2022-MMM-1 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (”esitysluonnos”). Asianajajaliitto pitää esitettyjä muutoksia kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä  Asianajajaliitto toteaa, että toimiva huoneistotietojärjestelmä kokonaisuutena on olennainen järjestelmä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-huoneistotietojarjestelmaa-koskevien-lakien-muuttamiseksi/
17.9.2019 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Dnro 32/2019 Lausuntopyyntönne: VN/5281/2019, 7.8.2019 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? Suomen Asianajajaliitto katsoo, että tietosuoja-asetuksella on ollut erittäin merkittävä vaikutus siihen, miten organisaatiot Suomessa suhtautuvat tietosuojaan ja tietosuojasääntelyyn. Tietosoisuus tietosuojan merkityksestä sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä on kasvanut tietosuoja-asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kokemuksista/
4.12.2017 Lausunnot

Lausunto HE-ehdotuksesta laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Dnro 67/2017 Lausuntopyyntönne: OM 21/41/2016, 7.11.2017 TYÖRYHMÄN EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ RIKOSASIOISSA JA KANSALLISEN TURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISEN YHTEYDESSÄ 1 LUKU. YLEISET SÄÄNNÖKSET Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä Asianajajaliitto) mukaan ehdotetun lain 1 §:n soveltamisalaa on syytä rajata nykyisestä ehdotuksesta. Rekisterimerkinnän taustalla tulee olla konkreettinen rikos, jotta rekisteriin ei päädy asiattomia rekisterimerkintöjä.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-he-ehdotuksesta-laiksi-henkilotietojen-kasittelysta-rikosasioissa-ja-kansallisen-turvallisuuden-yllapitamisen-yhteydessa/
15.6.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n tietosuojauudistus eteni – vuorossa neuvottelut parlamentin kanssa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään omalta osaltaan EU:n tietosuojasääntelyn uudistamista koskevan asetuksen. Seuraavaksi neuvosto aloittaa neuvottelut tietosuoja-asetuksesta Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että asetus voitaisiin lopullisesti hyväksyä kuluvan vuoden aikana Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn uudistaminen ja nykyaikaistaminen on tarpeen, koska henkilötietoja kerätään yhä enemmän teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen myötä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-eun-tietosuojauudistus-eteni-vuorossa-neuvottelut-parlamentin-kanssa/
27.5.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Kaksi Tullia koskevaa uutta lakia vahvistettu

Tasavallan Presidentti on 22.5.2015 vahvistanut kaksi Tullia koskevaa uutta lakia. Lait tehostavat Tullirikosten torjuntaa ja turvaavat henkilötietojen käsittelyä. Uudet lait tulevat voimaan 1.6.2015 Laki rikostorjunnasta Tullissa Uudella lailla säädetään Tullin rikostorjunnan nykyisistä toimivaltuuksista täsmällisemmin ja kattavammin sekä kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota perus- ja ihmisoikeuksien suojaa koskevaan sääntelyyn. Uusi laki liittyy…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/valtiovarainministerio-kaksi-tullia-koskevaa-uutta-lakia-vahvistettu/
13.5.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Internethakukoneen ylläpitäjä on vastuussa käsittelemistään sivullisten julkaisemilla internetsivuilla näkyvistä henkilötiedoista

EU:n tuomioistuin päätti, että hakukoneyhtiö Googlen tulee pyynnöstä poistaa vanhentuneet tiedot hakutuloksista Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1)      Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 2 artiklan b ja d alakohtaa tulkittava siten, että yhtäältä hakukoneen sellaisen toiminnan,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-internethakukoneen-yllapitaja-on-vastuussa-kasittelemistaan-sivullisten-julkaisemilla-internetsivuilla-nakyvista-henkilotiedoista/
21.8.2013 Oikeusuutiset

Yle.fi: Homojen oikeudet ottavat Euroopassa askelia eteen- ja taaksepäin

Homoseksuaalisuuden vastaisen lainsäädäädännön kiristyminen Venäjällä ja homojen syrjintä puhuttavat Euroopassa, mutta samaan aikaan homoparien oikeus avioliittoon on ottanut aimo harppauksen eteenpäin EU-maissa homojen rekisteröidyt parisuhteet ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Samaan aikaan, kun Venäjä rajoittaa homoseksuaalien oikeuksia ja Itä-Euroopasta kantautuu muutenkin tietoja homojen vastaisten asenteiden kovenemisesta, toisaalla Euroopassa homojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/yle-fi-homojen-oikeudet-ottavat-euroopassa-askelia-eteen-ja-taaksepain/