Hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat virheelliset tiedot

13.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-460/20 | Google (Väitetysti virheellisen sisällön poistaminen hakutulosten luettelosta)

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat tiedot, jos pyynnön esittäjä osoittaa, että ne ovat ilmeisesti virheellisiä.

Tällaisen näytön ei ole kuitenkaan ole perustuttava internetsivun julkaisijaa vastaan saatuun tuomioistuimen ratkaisuun

Kaksi sijoitusyhtiökonsernin johtajaa pyysi Googlea poistamaan heidän nimillään tehdyn hakun hakutulosten luettelosta tulokset, joissa näytetään linkit tiettyihin artikkeleihin, joissa käsitellään kriittisesti kyseisen konsernin sijoitusmallia. He vetosivat siihen, että kyseisiin artikkeleihin sisältyy virheellisiä väittämiä.
Lisäksi he pyysivät Googlea poistamaan heidän nimillään tehdyn kuvahaun hakutulosten luettelosta pikkukuvina (”thumbnails”) näytettävät heitä esittävät valokuvat. Kyseisessä luettelossa näytettiin ainoastaan pikkukuvat sellaisinaan eikä toistettu hakutulosten luettelossa olevalla internetsivulla olevan valokuvien julkaisun asiayhteyden tietoja. Toisin sanottuna kuvien alkuperäisen julkaisun asiayhteyttä ei ilmaistu eikä se ollut muutenkaan näkyvillä pikkukuvien näyttämisen yhteydessä.
Google kieltäytyi hyväksymästä näitä pyyntöjä viitaten kyseisten artikkelien ja valokuvien ammatilliseen asiayhteyteen ja vedoten tietämättömyyteensä kyseisten artikkelien sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä tai virheellisyydestä.
Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi kyseinen asia on saatettu, pyysi unionin tuomioistuinta tulkitsemaan yleistä tietosuoja-asetusta, joka sääntelee muun muassa oikeutta tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) sekä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annettua direktiiviä, luettuna Euroopan unionin peruskirjan valossa.
Tämänpäiväisessä tuomiossaan unionin tuomioistuin muistuttaa, että oikeus henkilötietojen suojaan ei ole  absoluuttinen oikeus vaan sitä on tarkasteltava suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa ja sen on oltava oikeassa suhteessa muihin perusoikeuksiin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään siis nimenomaisesti, ettei oikeutta poistamiseen ole silloin, kun käsittely on tarpeen muun muassa tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseen.
Rekisteröidyn yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevat oikeudet syrjäyttävät pääsääntöisesti internetin käyttäjien, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita saamaan pääsyn kyseessä oleviin tietoihin, perustellun intressin. Tämä tasapaino voi kuitenkin riippua kunkin tapauksen merkityksellisistä olosuhteista, erityisesti kyseisten tietojen luonteesta ja niiden arkaluonteisuudesta rekisteröidyn yksityiselämän kannalta sekä yleisöllä olevasta intressistä saada kyseiset tiedot käyttöönsä, ja jälkimmäinen intressi voi olla
erilainen muun muassa kyseisellä henkilöllä julkisuudessa olevan aseman perusteella.
Tiedonanto-oikeutta ja tiedonsaantioikeutta ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, jos hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön kohteena olevien tietojen vähintäänkin sellainen osa, joka ei ole vähäinen suhteessa kokonaissisältöön, osoittautuu virheelliseksi.
Unionin tuomioistuin korostaa yhtäältä näytetyn sisällön virheellisyyden perusteella hakutulosten luettelosta poistamista pyytäneen henkilön velvollisuuksista, että pyynnön esittäjän on osoitettava mainittuun sisältöön kuuluvien tietojen tai näiden tietojen sellaisen osan, joka ei ole vähäinen suhteessa kyseiseen kokonaissisältöön, ilmeinen virheellisyys. Kuitenkin sen välttämiseksi, että hänelle aiheutetaan kohtuuton taakka, joka voi haitata hakutulosten luettelosta poistamista koskevan oikeuden tehokasta vaikutusta, hänen on esitettävä ainoastaan sellainen näyttö, jonka hankkimista häneltä voidaan kohtuudella vaatia. Häntä ei siis lähtökohtaisesti vaadita esittämään oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa internetsivuston julkaisijaa vastaan saatua tuomioistuimen ratkaisua, ei edes välitoimipäätöstä.
Unionin tuomioistuin toteaa toisaalta hakukoneen ylläpitäjän velvollisuuksista ja vastuista, että hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön jälkeen kyseisen ylläpitäjän on käytettävä perusteena kaikkia asiaan liittyviä oikeuksia ja intressejä sekä kaikkia tapaukseen liittyviä olosuhteita sen tarkistamiseksi, voidaanko sisältö pysyttää sen hakukoneella suoritettujen hakujen tulosten luettelossa. Mainittua ylläpitäjää ei kuitenkaan voida vaatia etsimään aktiivisesti tosiseikkoja, joille ei löydy tukea hakutulosten luettelosta poistamista koskevasta pyynnöstä, selvittääkseen sen, onko kyseinen pyyntö perusteltu.
Näin ollen siinä tapauksessa, että hakutulosten luettelosta poistamista koskevan pyynnön esittäjä esittää asianmukaisen ja riittävän näytön, jolla voidaan perustella hänen pyyntönsä ja josta käy ilmi hakutulosten luettelossa olevaan sisältöön kuuluvien tietojen ilmeinen virheellisyys, hakukoneen ylläpitäjän on hyväksyttävä tämä pyyntö. Näin on etenkin tilanteessa, jossa hän esittää tällaisen toteamuksen sisältävän tuomioistuinratkaisun. Sitä vastoin tilanteessa, jossa hakutulosten luettelossa olevaan sisältöön kuuluvien tietojen virheellisyys ei ole ilmiselvää pyynnön esittäjän toimittaman näytön perusteella, kyseisellä hakukoneen ylläpitäjällä ei ole velvollisuutta hyväksyä kyseistä pyyntöä ilman tällaista tuomioistuinratkaisua. Tällaisessa tilanteessa pyynnön esittäjän on kuitenkin voitava kääntyä valvontaviranomaisen tai lainkäyttöviranomaisen puoleen, jotta tämä suorittaisi välttämättömät tarkastukset ja velvoittaisi kyseisen ylläpitäjän toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.
Unionin tuomioistuin vaatii lisäksi, että hakukoneen ylläpitäjä varoittaa internetin käyttäjiä sisällön väitettyä virheellisyyttä koskevasta hallinnollisesta menettelystä tai tuomioistuinmenettelystä edellyttäen, kyseinen menettely on saatettu sen tietoon.
Unionin tuomioistuin korostaa valokuvien näyttämisestä pikkukuvina (”thumbnails”), että rekisteröityä esittävien valokuvien näyttäminen pikkukuvina nimellä tehdyn haun seurauksena voi merkitä erityisen huomattavaa puuttumista kyseisen henkilön yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen.
Unionin tuomioistuin totea, että hakukoneen ylläpitäjän on silloin, kun sille on esitetty hakutulosten luettelosta poistamista koskeva pyyntö, joka koskee pikkukuvina näytettäviä valokuvia, tarkistettava, onko kyseisten valokuvien näyttäminen tarpeen sitä tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseen, joka on internetin käyttäjillä, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita saamaan pääsyn näihin valokuviin. Tältä osin myötävaikuttaminen yleisen edun mukaiseen keskusteluun on olennainen tekijä, joka on otettava huomioon kilpailevien perusoikeuksien punninnassa.
Unionin tuomioistuin täsmentää, että on tehtävä erilainen kilpailevien oikeuksien ja intressien punninta. Yhtäältä silloin, kun on kyse artikkelien yhteydessä julkaistuista valokuvista, jotka alkuperäisessä asiayhteydessään kuvittavat kyseisten artikkelien sisältämiä tietoja ja niissä ilmaistuja mielipiteitä, ja toisaalta silloin, kun on kyse valokuvista, jotka näytetään pikkukuvina hakukoneen tulosten luettelossa erillään siitä asiayhteydestä, jossa ne on julkaistu alkuperäisellä internetsivulla. Unionin tuomioistuin katsoo, että pikkukuvina näytettäviä valokuvia koskevassa punninnassa on otettava huomioon kyseisten valokuvien informaatioarvo siitä riippumatta, mikä on niiden julkaisemisen asiayhteys internetsivulla, josta ne on poimittu. Huomioon on kuitenkin otettava tekstielementit, joita on välittömästi hakutulosten luettelossa olevien valokuvien yhteydessä ja jotka ovat omiaan selkeyttämään niiden informaatioarvoa.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments