Valtiovarainministeriö: Kaksi Tullia koskevaa uutta lakia vahvistettu

27.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan Presidentti on 22.5.2015 vahvistanut kaksi Tullia koskevaa uutta lakia. Lait tehostavat Tullirikosten torjuntaa ja turvaavat henkilötietojen käsittelyä. Uudet lait tulevat voimaan 1.6.2015

Laki rikostorjunnasta Tullissa

Uudella lailla säädetään Tullin rikostorjunnan
nykyisistä toimivaltuuksista täsmällisemmin ja kattavammin sekä
kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota perus- ja ihmisoikeuksien suojaa
koskevaan sääntelyyn. Uusi laki liittyy 1.1.2014 voimaan tulleeseen
esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistukseen. Lailla
päivitetään myös Tullin rikostorjuntaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan
näihin lakeihin tehtyjä muutoksia.

Uudessa laissa Tullin rikostorjunnan salaiseen
tiedonhankintaan liittyviä toimivaltuuksia laajennetaan jonkin verran.
Laki antaa Tullille oikeuden käyttää sen suorittamassa rikostorjunnassa
peitetoimintaa ja valeostoa sekä tietolähteen ohjattua käyttöä. Kyseiset
oikeudet on lainsäädännössä tähän saakka rajattu vain poliisin
tiedonhankinnan keinoiksi.  Peitetoiminnan ja valeoston käytännön
toteutuksesta vastaa edelleen poliisi Tullin esittämän pyynnön
perusteella. Tulli voi kuitenkin suorittaa itsenäisesti yksinomaan
tietoverkossa tapahtuvaa peitetoimintaa ja valeostoa keskusrikospoliisin
päätöksellä. Tietoverkossa tapahtuvan peitetoiminnan ja valeoston
toimivaltuudet parantavat merkittävästi Tullin mahdollisuuksia torjua
Internetin välityksellä tapahtuvaa kiellettyjen tuotteiden ja aineiden
laitonta kauppaa ja maahantuontia. Nämä rikokset ovat viime vuosina
kasvaneet merkittävästi

Laki tehostaa Tullin ja poliisin välistä
yhteistyötä rikostorjunnassa. Poliisi toteuttaa varsinaisen
peitetoiminnan tai valeoston Tullin lukuun. Poliisi luovuttaa näin
saadut tiedot Tullille tullirikoksen estämiseen ja selvittämiseen
käytettäväksi. Lain myötä Tulli ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleesta
epäillystä vakavasta rikoksesta ja sen johdosta käynnistämistään
toimenpiteistä. Tullin on tiettyjen edellytysten täyttyessä siirrettävä
tullirikoksen esitutkinta poliisille.

Vahvistetulla lailla varmistetaan Tullin
rikostorjunnan tehokkaat toimintaedellytykset jatkuvasti muuttuvassa ja
haastavassa toimintaympäristössä. Laki tehostaa Tullin ja poliisin
välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa sekä varmistaa
esitutkintaviranomaisten rikostorjunnan toimenpiteiden riittävän
koordinaation ja selkeän tilannekuvan.

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa

Laissa säädetään aiempaa täsmällisemmin Tullin
henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietolaista
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista poiketaan
vain, jos se on välttämätöntä tullitoiminnan tehokkuuden turvaamiseksi
tai EU:n tietojärjestelmiä koskevien määräysten huomioimiseksi.
Poikkeuksia tehdään lähinnä arkaluonteisten tietojen keräämistä ja
tallettamista, rekisteröidyn tarkastusoikeutta sekä henkilötietojen
käyttöä ja luovuttamista koskevien säännösten osalta.

Laki yhdenmukaistaa Tullin henkilötietojen
käsittelyä koskevat säännökset henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain kanssa. Näin viranomaisyhteistyö vahvistuu
erityisesti tullirikostorjunnan alalla. Uuden lain nojalla Tullin
rikostorjunta voi hyödyntää poliisin tietojärjestelmiä nykyistä
laajemmin ja Tulli saa oikeuden tallettaa rekisteriinsä rikolliseen
toimintaan liittyviä tullimiesten havaintoja tai Tullille ilmoitettuja
havaintotietoja.

Lisäksi lailla pannaan täytäntöön EU:n neuvoston
puitepäätös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta myös Tullin
osalta.

Tullin tietojärjestelmät ja niihin liittyvät
tietojenkäsittelyprosessit on saatettava laissa säädettyjen edellytysten
ja vaatimusten mukaiseksi neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Laki tulee voimaan 1.6.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments