Lausunto huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamiseksi

6.5.2022 | Lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö

 

Lausuntopyyntönne VN/467/2022-MMM-1

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (”esitysluonnos”).

Asianajajaliitto pitää esitettyjä muutoksia kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

Yleistä 

Asianajajaliitto toteaa, että toimiva huoneistotietojärjestelmä kokonaisuutena on olennainen järjestelmä, joka palvelee tehokasta asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden vaihdantaa, luotonantoa ja näihin liitännäistä toimintaa sekä yhtiön hallinnon ja osakkaiden tiedonsaantia. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että säännökset ja toteutusmalli pidetään selkeänä, jotta yhtiöjärjestyksen muutostilanteet ovat ennakoitavia, sujuvia, ajantasaisia, ja turvaavat oikeudenhaltijoiden oikeudet. Tätä edellyttää erityisesti valittu malli yhtiöjärjestysmuutosten yhtiöoikeudellisesta rekisteröinnistä kaupparekisteriin ja esineoikeudellisten kirjaamisten ja merkintöjen saattamisesta ajan tasalle osakehuoneistorekisteriin sekä toisistaan erilliset menettelyt.

Yksittäisiä huomioita

Asianajajaliitto viittaa seuraaviin esitysluonnoksen tekstiä koskeviin kommentteihin, jotka Maa- ja metsätalousministeriö harkinnee huomioitaviksi esitystä muokatessaan.

  1. esitysluonnoksen luvussa 7.1 käsitellään asunto-osakeyhtiölakiin tehtäviä muutoksia. 6 luvun 22 §:n uuden 5 momentin osalta, kun huomioidaan kolmansien oikeudet ja niiden suostumuksen merkitys, olisi tärkeää, että perusteluissa esitettäisiin kattavasti erilaiset tilanteet. Lisäksi olisi hyvä pohtia, onko riittävää, että vaaditussa selvityksessä on vain tieto, että ehdotettua muutosta valmistaessa on varmistuttu tarvittavien oikeudenhaltijoiden suostumusten hankkimisesta, vai jääkö tämä liian yleisluonteiseksi ja tulkinnanvaraiseksi.
  2. esitysluonnoksen luvussa 7.1 käsitellään asunto-osakeyhtiölakiin tehtäviä muutoksia. 6 luvun 34 §:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen uuden 4 momentin osalta, kun huomioidaan kolmansien oikeudet ja niiden suostumuksen merkitys, voisi arvioida laajemmin, onko esitetty vakuutusmenettely esitetyssä muodossa riittävä turvaamaan kolmansien oikeuksia erilaisissa tilanteissa. Oikeussuojaa eri osapuolille arvioitaessa, kun huomioidaan uusi 23 luvun 2a säännös, tulisi tosiasiallisesti arvioida, että oikeasisältöisen suostumuksen varmistus tulee riittävällä varmuudella suoritetuksi, jotta myös rekisteröidyn tiedon osalta sen luotettavuus varmentuu.

 

Helsingissä 6. toukokuuta 2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

 

 

Niko Jakobsson

Pääsihteeri