EU:n tuomioistuimen tuomio: Internethakukoneen ylläpitäjä on vastuussa käsittelemistään sivullisten julkaisemilla internetsivuilla näkyvistä henkilötiedoista

13.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n tuomioistuin päätti, että hakukoneyhtiö Googlen tulee pyynnöstä poistaa vanhentuneet tiedot hakutuloksista

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Yksilöiden
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan b ja d alakohtaa tulkittava siten, että
yhtäältä hakukoneen sellaisen toiminnan, joka käsittää sivullisten
internetissä julkaisemien tai siihen liittämien tietojen löytämisen,
automaattisen indeksoinnin ja tilapäisen tallentamisen sekä lopuksi
kyseisten tietojen asettamisen internetin käyttäjien saataville tietyssä
etusijajärjestyksessä, on katsottava olevan kyseisen 2 artiklan b
alakohdassa tarkoitettua ”henkilötietojen käsittelyä” silloin, kun
näihin tietoihin sisältyy henkilötietoja, ja toisaalta kyseisen
hakukoneen ylläpitäjää on pidettävä mainitun 2 artiklan d alakohdassa
tarkoitettuna ”rekisterinpitäjänä”.

2)      Direktiivin
95/46 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että
henkilötietojen käsittely suoritetaan jäsenvaltion alueella
sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan
yhteydessä kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla silloin, kun
hakukoneen ylläpitäjä perustaa jäsenvaltioon sivuliikkeen tai
tytäryhtiön, jonka tehtävänä on markkinoida ja myydä hakukoneen
tarjoamia mainospaikkoja ja jonka toiminta kohdistuu kyseisen
jäsenvaltion asukkaisiin.

3)      Direktiivin
95/46 12 artiklan b alakohtaa ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a
alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä säädettyjen
oikeuksien kunnioittamiseksi – ja kunhan noissa säännöksissä säädetyt
edellytykset ovat todellakin täyttyneet – hakukoneen ylläpitäjä on
velvollinen poistamaan henkilön nimellä suoritetun haun johdosta
näkyvästä hakutulosten luettelosta linkit sivullisten julkaisemiin
internetsivuihin, joissa on kyseistä henkilöä koskevaa tietoa, myös
siinä tilanteessa, että kyseistä nimeä tai kyseisiä tietoja ei ole
poistettu ensin tai poisteta samanaikaisesti näiltä internetsivuilta, ja
näin on tilanteen mukaan jopa silloin, kun niiden julkaiseminen
mainituilla sivuilla on itsessään laillista.

4)      Direktiivin
95/46 12 artiklan b alakohtaa ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a
alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisten säännösten
soveltamisedellytyksiä arvioitaessa on muun muassa tutkittava, onko
rekisteröidyllä oikeus siihen, ettei kyseessä olevia hänen henkilöään
koskevia tietoja liitetä enää arviointiajankohtana hänen nimeensä
sellaisessa hakutulosten luettelossa, joka tulee näkyviin rekisteröidyn
nimellä suoritetun haun johdosta, ilman, että tällaisen oikeuden
toteaminen edellyttäisi kuitenkaan sitä, että kyseessä olevien tietojen
sisällyttäminen hakutulosten luetteloon aiheuttaa vahinkoa
rekisteröidylle. Kun rekisteröity voi hänellä Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan nojalla olevien perusoikeuksiensa
suhteen vaatia, ettei kyseessä olevia tietoja aseteta enää suuren
yleisön saataville sisällyttämällä ne tällaiseen hakutulosten
luetteloon, kyseiset oikeudet syrjäyttävät lähtökohtaisesti paitsi
hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin myös suurella yleisöllä
olevan intressin saada mainitut tiedot saataviinsa tehdessään haun
rekisteröidyn nimellä. Tästä ei kuitenkaan olisi kyse, jos ilmenee, että
rekisteröidyllä julkisuudessa olevan aseman kaltaisista erityisistä
syistä puuttuminen rekisteröidyn perusoikeuksiin on perusteltavissa
sillä ensisijaisella intressillä, joka suurella yleisöllä on saada nuo
tiedot saataviinsa kyseisen sisällyttämisen johdosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments