Generic filters
Exact matches only
5.10.2022 Oikeusuutiset

Sillä seikalla, oliko valittaja tosiasiassa saanut tiedon ajoneuvoonsa kiinnitetystä pysäköintivirhemaksusta, ei ollut korotuksen määräämisen kannalta merkitystä

Hel­sin­gin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Korotus – Tiedoksianto – Tiedoksisaanti Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajan suoritettava pysäköintivirhemaksu korotettuna, kun hän ei ollut suorittanut maksua 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Valittajalle oli määrätty pysäköintivirhemaksu ja pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tiedoksianto oli tapahtunut kiinnittämällä päätös valittajan ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Kun valittaja ei ollut maksanut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/silla-seikalla-oliko-valittaja-tosiasiassa-saanut-tiedon-ajoneuvoonsa-kiinnitetysta-pysakointivirhemaksusta-ei-ollut-korotuksen-maaraamisen-kannalta-merkitysta/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Koekilvissä olevan auton omistaja ei ollut vastuussa pysäköintivirhemaksusta

KHO:2019:153 Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet Myynnissä ollutta ajoneuvoa oli yhtiölle myönnetyin koenumerokilvin kuljettanut henkilö, jolla ajoneuvo oli ollut koeajossa. Ajoneuvojen myyntiä harjoittavaa yhtiötä ei voitu velvoittaa maksamaan pysäköintivirhemaksua. KHO:2019:153

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/koekilvissa-olevan-auton-omistaja-ei-ollut-vastuussa-pysakointivirhemaksusta/
11.5.2016 Oikeusuutiset

Pihakadulla olevaan pysäköintiruutuun ei saanut pysäköidä

Helsingin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Pihakatu – Tiemerkintä Tieliikennelain 33 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Tieliikenneasetuksen 3 luvun (liikennemerkit) 19 §:n merkkiä 521 (pysäköintipaikka) koskevan säännöksen mukaan merkillä osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajo-neuvojen pysäköintiin. Tieliikenneasetuksen 5 luvun (tiemerkinnät)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/pihakadulla-olevaan-pysakointiruutuun-ei-saanut-pysakoida/
22.1.2016 Oikeusuutiset

KHO: Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

KHO kumosi pysäköintivirhemaksun. Asian selvittäminen oli laiminlyöty. A:lle on 22.5.2013 määrätty pysäköintivirhemaksu ajoneuvon rekisterinumero X pysäköinnistä pysäköintikieltoaluemerkin vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. A on muun ohella esittänyt, ettei alueella ole ollut pysäköintikieltoaluemerkkejä ja ettei voi edellyttää, että Pasilan kaupunginosassa olevat pysäköintikieltoaluemerkit, joiden sijaintiin hallinto-oikeudenkin päätöksessä on viitattu, tulisivat noudatettavaksi Toukolankujalla, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/kho-pysakointivirhemaksua-koskeva-valitus/
16.2.2015 Oikeusuutiset

KHO poisti moottoripyöräilijälle määrätyn pysäköintivirhemaksun pysäköintimaksulipukkeen kadottua

KHO:2015:24 Pysäköintivirhemaksu – Moottoripyörä – Pysäköintilipun katoaminen A oli pysäköinyt moottoripyörän maksulliselle pysäköintipaikalle ja oli kertomansa mukaan kiinnittänyt pysäköintiautomaatista saamansa pysäköintilipukkeen pyörän tuulilasin sisäpuolelle. Pysäköintilipuke oli tuntemattomaksi jääneestä syystä kadonnut, ja pysäköinnintarkastaja oli havaittuaan pysäköintiliputtoman moottoripyörän määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun. Pysäköinninvalvoja ei ilmoituksensa mukaan epäillyt A:n jättäneen pysäköintimaksua maksamatta. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/kho-poisti-moottoripyorailijalle-maaratyn-pysakointivirhemaksun-pysakointimaksulipukkeen-kadottua/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Kunnallinen pysäköinninvalvonta mahdollista yksityisellä tontilla vain omistajan pyynnöstä

KHO:2014:175 Pysäköintivirhemaksu – Kunnallinen pysäköinninvalvonta – Jalkakäytävä – Yksityisalue – Kiinteistön omistajan valtuutus Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kunnallinen-pysakoinninvalvonta-mahdollista-yksityisella-tontilla-vain-omistajan-pyynnosta/
15.11.2014 Oikeusuutiset

Pysäköintivirhemaksu pysytettiin ajon kiistäneellä auton omistajalla

KHO:2014:164 Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Todennäköiseksi saattaminen Kunnan pysäköinninvalvoja oli määrännyt auton omistajana olleelle luonnolliselle henkilölle pysäköintivirhemaksun auton oltua pysäköitynä ilman lupaa pysäköintipaikalla, jolle sai pysäköidä vain luvan perusteella. Auton omistajan mukaan autoa käytti myös kolmen hengen lähipiiri, johon kuuluvat henkilöt eivät asuneet samassa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/pysakointivirhemaksu-pysytettiin-ajon-kiistaneella-auton-omistajalla/
19.8.2014 Oikeusuutiset

Liikenne- ja viestintäministeriö: Tieliikenteen rangaistusjärjestelmä muuttuu

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tieliikenteen rangaistusjärjestelmän uudistamista. Työryhmä kartoittaa, mistä tieliikennelain vastaisista teoista ja laiminlyönneistä voitaisiin rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan antaa hallinnollinen maksu tai muu hallinnollinen seuraamus Tällä hetkellä käytössä olevia hallinnollisia maksuseuraamuksia ovat esimerkiksi pysäköintivirhemaksu ja joukkoliikenteen tarkastusmaksu. Rikosoikeudellisista rikkomuksista voitaisiin hallinnollisiksi muuttaa esimerkiksi sellaiset teot ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/liikenne-ja-viestintaministerio-tieliikenteen-rangaistusjarjestelma-muuttuu/
16.6.2014 Oikeusuutiset

KHO: Autovuokraamo ei vastaa asiakkaan parkkisakosta

KHO:2014:104 Pysäköintivirhemaksu – Autovuokraamo – Kuljettajan vastuu – Omistajan vastuu Autovuokraamon omistamalle autolle oli määrätty pysäköintivirhemaksu auton ollessa vuokrasopimuksen perusteella auton vuokranneen ulkomaalaisen henkilön käytössä. Pysäköintivirhemaksu määrättiin autovuokraamon maksettavaksi. Kun autovuokraamo oli osoittanut, että auto oli ollut vuokrattuna ja vuokralaisen käytössä pysäköintivirheen sattuessa, pysäköintivirhemaksua ei voitu määrätä autovuokraamon maksettavaksi. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/kho-autovuokraamo-ei-vastaa-asiakkaan-parkkisakosta/
17.6.2013 Oikeusuutiset

Mikä kellonaika pysäköintikiekkoon kun pysäköintirajoitus alkaa puolituntia pysäköinnin jälkeen?

Turun HaO: Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Saapumisajan merkitseminen – Aikarajoitus A oli pysäköinyt paikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika oli kello 9–18 rajoitettu kiekkoa käyttäen kahteen tuntiin. A oli merkinnyt kiekkoon liikenneministeriön päätöksen edellyttämän saapumisajan kello 8.30. Pysäköinnintarkastaja oli määrännyt A:lle pysäköintivirhemaksun samana päivänä kello 10.29 perusteella, että A oli menetellyt vastoin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/mika-kellonaika-pysakointikiekkoon-kun-pysakointirajoitus-alkaa-puolituntia-pysakoinnin-jalkeen/