Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.9.2023 Oikeusuutiset

KHO: Kunta oli riittävästä avustanut vanhempien järjestämää koulukuljetusta

KHO:2023:80 Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus – Kunnan valintamahdollisuus Asia koski maksutonta koulukuljetusta ja kunnan velvollisuutta myöntää riittävä avustus kuljettamista varten. Hallinto-oikeus oli ratkaisuun KHO 2009:103 viitaten katsonut, että kunta voi valintansa mukaan korvata koulukuljetuksen avustuksella. Korkein hallinto-oikeus korosti, että ratkaisu KHO 2009:103…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-kunta-oli-riittavasta-avustanut-vanhempien-jarjestamaa-koulukuljetusta/
28.4.2023 Oikeusuutiset

Toimintarajoitteiselle lapselle tuli kohtuullisena mukautuksena järjestää koulukuljetus kummankin vanhemman luota

KHO:2023:38 Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Vuoroasuminen – Yhdenvertaisuus – Oppilaan terveydentila – Tarvittavat kohtuulliset mukautukset – Mukautusten taloudellinen rasite Oppilaalle oli myönnetty hänen omien olosuhteidensa perusteella maksuton koulukuljetus perusopetukseen oppilaan väestörekisterin mukaisesta asuinpaikasta. Asiassa oli ratkaistavana, oliko kaupunki velvollinen järjestämään oppilaalle vastaavan kuljetuksen myös siitä kodista, jota ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/toimintarajoitteiselle-lapselle-tuli-kohtuullisena-mukautuksena-jarjestaa-koulukuljetus-kummankin-vanhemman-luota/
3.9.2022 Oikeusuutiset

Matkakorvaus toisen asteen opinnoissa: hallinto-oikeus korosti perusoikeuksia

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti Lapin koulutuskeskus REDUn uudelleen käsiteltäväksi asian, jossa koulutuskeskuksen rehtori oli hylännyt oppivelvollisuutta Rovaniemellä suorittavan ivalolaisopiskelijan matkakorvaushakemuksen asuntolan ja kodin välisiin viikonloppu- ja lomamatkoihin. Hallinto-oikeuden ratkaisu perustui siihen, että lakia on perusoikeuksien takaamiseksi tulkittava toisin kuin lain esitöiden mukaan on tarkoitettu. Vuoden 2021 elokuussa voimaan tulleella lailla oppivelvollisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/matkakorvaus-toisen-asteen-opinnoissa-hallinto-oikeus-korosti-perusoikeuksia/
2.2.2021 Oikeusuutiset

Kun kunta ei sisäilmaongelmien takia pystynyt tuottamaan turvallista perusopetusta, sen on korvattava lapsen koulumatkakustannukset muuhun kuin lähikouluun

Pohjois-Suomen HAO: Maksuton perusopetus – Koulukuljetus – Oikeus opetukseen – Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Valittajat olivat X:n kunnalle osoittamassaan hakemuksessa vaatineet saada korvauksen heidän peruskoulua käyvän lapsensa A:n koulumatkoista aiheutuvista matkakuluista lukuvuonna 2019-2020 sekä takautuvasti kevätlukukaudelta 2019. Hakemusta oli perusteltu sillä, että A oli joutunut vaihtamaan koulua terveydellisistä syistä, minkä vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kun-kunta-ei-sisailmaongelmien-takia-pystynyt-tuottamaan-turvallista-perusopetusta-sen-on-korvattava-lapsen-koulumatkakustannukset-muuhun-kuin-lahikouluun/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KHO: Opiskelijan erottaminen määräajaksi oli luonteeltaan kurinpitoseuraamus, joka voitiin määrätä vain laissa tarkoin säädellyissä tilanteissa

KHO:2021:139 Ammatillinen opetus – Kurinpito – Määräajaksi erottaminen – Kurinpitosäännöksen tyhjentävyys – Opiskelijan velvollisuudet – Toistuvat luvattomat poissaolot Hallinto-oikeus oli kumonnut ammatillisen oppilaitoksen monijäsenisen toimielimen päätöksen, jolla perustutkinto-opiskelija A oli syyskuussa 2019 erotettu oppilaitoksesta toukokuun 2020 loppuun jatkuvaksi määräajaksi. Oppilaitos haki muutosta hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelijan erottaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kho-opiskelijan-erottaminen-maaraajaksi-oli-luonteeltaan-kurinpitoseuraamus-joka-voitiin-maarata-vain-laissa-tarkoin-saadellyissa-tilanteissa/
28.5.2020 Oikeusuutiset

Maksuton koulukuljetus katsottiin yhdenvertaisuuslain mukaiseksi kohtuulliseksi mukautukseksi

KHO:2020:60 Maksuton koulukuljetus – Muu kuin lähikoulu – Lapsen sairaus – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset B:llä oli todettu harvinainen perinnöllinen sairaus. Sairaus ilmeni lapsen levottomuutena, keskittymisongelmina, toiminnanohjauksen haasteina sekä impulssisääntelyn massiivisina vaikeuksina. B aloitti ensimmäisen luokan elokuussa 2016 Y:n ala-asteen koulussa, joka oli hänen lähikoulunsa. Pian koulun alkamisen jälkeen B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/maksuton-koulukuljetus-katsottiin-yhdenvertaisuuslain-mukaiseksi-kohtuulliseksi-mukautukseksi/
11.1.2018 Oikeusuutiset

Vammaisella lapsella oikeus koulussa maksuttomaan ravintoon PEG-napin kautta

KHO:2018:3 Opetustoimi – Maksuton kouluateria – Kliininen ravintovalmiste Kunnan sivistystoimen osastopäällikkö oli hylännyt huoltajan hakemuksen maksuttoman kouluaterian antamisesta vammaiselle lapselle, jonka ainoa ravinto oli PEG-napin kautta annettu kliininen ravintovalmiste. Hallinto-oikeus oli hylännyt huoltajan valituksen kunnan sivistystoimen osastopäällikön päätöksestä, koska lapsen ateriointi ei ollut toteutettavissa kouluruokasuositusten ja -ohjeiden mukaisesti eikä kliinistä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/vammaisella-lapsella-oikeus-koulussa-maksuttomaan-ravintoon-peg-napin-kautta/
30.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Uusi yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva sääntely uudistui, kun uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 – Kyse on pitkään valmistellun uudistuksen voimaantulosta. Uuden lain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta, tiivistää oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Uuden lain myötä vähemmistövaltuutetusta tulee syrjintä-asioita…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-uusi-yhdenvertaisuuslaki/
30.12.2014 Oikeusuutiset

STM: Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin

Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta Näiden syrjintäkieltojen on tarkoitus estää ennen kaikkea sukupuolivähemmistöön kuuluvien – kuten transsukupuolisten – kokemaa syrjintää. Tasa-arvolakiin tulee myös velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvaa syrjintää. Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on tarkennettu, jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/stm-transihmisten-syrjintasuoja-tasa-arvolakiin/
3.4.2014 Oikeusuutiset

OM: Hallitus tehostaa suojaa syrjintää vastaan

Hallitus antoi 3. huhtikuuta eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Syrjityksi tulleiden oikeussuojaa parannettaisiin ja velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Esitykseen sisältyy muutoksia myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin eli tasa-arvolakiin. Uusi yhdenvertaisuuslaki Uusi laki antaisi nykyistä laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovellettaisiin julkisen toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/om-hallitus-tehostaa-suojaa-syrjintaa-vastaan/