STM: Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin

30.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta

Näiden
syrjintäkieltojen on tarkoitus estää ennen kaikkea
sukupuolivähemmistöön kuuluvien – kuten transsukupuolisten –
kokemaa syrjintää.

Tasa-arvolakiin tulee myös velvoite ennaltaehkäistä
sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvaa
syrjintää.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on
tarkennettu, jotta ne toimisivat tehokkaammin naisten ja miesten
tasa-arvon edistämiseksi työelämässä. Etenkin palkkakartoituksen
sisältö määritellään laissa tarkemmin. Jatkossa
palkkakartoituksessa on selvitettävä palkkaerojen syitä ja
perusteita, jos työntekijäryhmien naisten ja miesten palkoissa on
selkeitä eroja. Jos naisten ja miesten välisille palkkaeroille ei
löydy hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin
korjaaviin toimenpiteisiin.

Lakiin on sisällytetty velvollisuus tiedottaa henkilöstölle
tasa-arvosuunnitelmasta, ja henkilöstön edustajien osallistumista
suunnitelman tekoon vahvistetaan. Työpaikan tasa-arvosuunnitelma
voidaan jatkossa laatia vähintään joka toinen vuosi.

Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennetaan koskemaan
perusopetusta antavia oppilaitoksia.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan
presidentti vahvisti lain tiistaina 30. joulukuuta. Laki tulee
voimaan 1.1.2015.

Tasa-arvolain muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen
yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
19/2014).

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments