KHO: Opiskelijan erottaminen määräajaksi oli luonteeltaan kurinpitoseuraamus, joka voitiin määrätä vain laissa tarkoin säädellyissä tilanteissa

6.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:139 Ammatillinen opetus – Kurinpito – Määräajaksi erottaminen – Kurinpitosäännöksen tyhjentävyys – Opiskelijan velvollisuudet – Toistuvat luvattomat poissaolot

Hallinto-oikeus oli kumonnut ammatillisen oppilaitoksen monijäsenisen toimielimen päätöksen, jolla perustutkinto-opiskelija A oli syyskuussa 2019 erotettu oppilaitoksesta toukokuun 2020 loppuun jatkuvaksi määräajaksi. Oppilaitos haki muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelijan erottaminen määräajaksi oli luonteeltaan kurinpitoseuraamus, joka voitiin perustuslain 2 §:n 3 momentista johtuvista syistä määrätä vain laissa tarkoin säädellyissä tilanteissa, koska seuraamuksen määräämiseen sisältyi julkisen vallan käyttöä. Kurinpitoseuraamus kohdistui lisäksi perustuslain 16 §:n 2 momentissa turvattuun oikeuteen saada myös muuta kuin perusopetusta. Niistä tilanteista, joissa opiskeluympäristössä annettavat kurinpitoseuraamukset olivat käytettävissä, säädettiin tyhjentävästi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:ssä. Lain 93 §:ssä edellytettiin kurinpitoseuraamuksen syynä olevien tekojen tai laiminlyöntien yksilöintiä. Lisäksi oli otettava huomioon, ettei kurinpitoseuraamuksia voitu antaa vasta pitkähkön ajan kuluttua niiden perustana olevista teoista tai laiminlyönneistä taikka siitä, kun oppilaitos oli saanut niistä tiedon.

Luvattomia poissaoloja tai opiskelutehtävien laiminlyöntejä ei sellaisenaan voitu pitää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna vilpillisenä toimintana eikä myöskään lainkohdassa tarkoitettuna oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestyksen rikkomisena, vaikka luvattomat poissaolot ja opiskelutehtävien laiminlyönnit merkitsivätkin sitä, että opiskelija laiminlöi lain 94 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. Asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä eikä monijäsenisen toimielimen päätöksen syynä ollut se, että A olisi jatkanut sen kaltaista opiskeluympäristön järjestyksen rikkomista, josta hänelle oli annettu kirjallinen varoitus tammikuussa 2019. Asiassa ei ollut yksilöity myöskään muita sellaisia vakavia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka olisivat voineet olla määräajaksi erottamisen syynä. A:n määräajaksi erottamiselle ei siten ollut esitetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:n 1 ja 2 momentin mukaisia perusteita. Oppilaitoksen valitus hylättiin.

KHO:2021:139

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments