OKM: Uusia keinoja koulujen työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseen

7.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää muutoksia perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koskevaan lainsäädäntöön

Muutoksilla edistetään koulujen työrauhaa ja lisätään oppilaiden hyvinvointia ja
osallistumismahdollisuuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa siirretään painopiste
ennaltaehkäisyyn. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden opiskeluhuollon palvelut
paranevat.

Opettajille ja rehtoreille uusia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen

Hallitus esittää perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan
lainsäädäntöön muutoksia, joilla turvataan koulujen työrauha ja lisätään hyvinvointia sekä
oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta. Avohoidossa olevien ja huostaan otettujen ja
sijoitettujen lasten yhdenvertaista mahdollisuutta opetuksen saamiseen parannetaan.

Opettajien ja rehtorien toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen esitetään lisättäviksi.
Keinovalikoimaa muutetaan aiempaa kasvatuksellisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan.

Kasvatuskeskustelusta tulee uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja
epäasiallisen käyttäytymiseen. Jälki-istunnon toteuttamistavasta säädetään aiempaa tarkemmin, muun
muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen tulee mahdolliseksi.

Esityksessä korostetaan oppilaiden velvollisuutta vastata aiheuttamistaan vahingoista. Oppilas
voidaan myös velvoittaa kasvatuksellisessa tarkoituksessa siistimään aiheuttamansa sotku.

Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat koskee esineitä, joiden hallussapito
on laissa kielletty tai muutoin vaarallisia esineitä tai aineita, joiden kouluun tuomiseen ei ole
hyväksyttävää syytä. Opettajalle ja rehtorille esitetään myös toimivaltaa ottaa haltuun vaaralliset
esineet ja aineet. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja ilmeistä syytä. Läsnä tulee olla kaksi
aikuista, joista toisen oppilas voi valita. Tarkastamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja
kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.

Oppilaskunta osaksi koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria

Suomalaiset lapset ja nuoret kokevat vaikutusmahdollisuutensa kouluissa ja oppilaitoksissa
vähäisiksi. Esityksen tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös vähentää häiriökäyttäytymistä.

Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa tulee olla oppilas- tai opiskelijakunta, jota on kuultava
ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten tekemistä. Opetuksen järjestäjän tulee edistää
kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta mm. järjestämällä mahdollisuus osallistua
opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssäännön valmisteluun.

Opiskelijahuolto laajenee lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille

Perusopetuksen lisäksi myös kaikkien lukioiden ja ammatillisten
oppilaitosten opiskelijat saadaan kuraattori- ja psykologipalveluiden piiriin. 
Esitykseen on koottu lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa
koskevat säännökset.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesitys koskee esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja
ammatillista koulutusta. Uudistus tuo toisen asteen opiskelijoille psykologi- ja
kuraattoripalvelut. Psykologin tai kuraattorin keskusteluun on päästävä laissa säädetyssä seitsemän
päivän määräajassa. Kiireellisissä tapauksissa keskusteluun on päästävä samana tai seuraavana
päivänä. Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että vastaanotolle pääsee tarvittaessa
myös ilman ajanvarausta.

Tavoitteena on siirtää painopiste nykyisestä yksilö- ja ongelmakeskeisestä toiminnasta
yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon ja tarjota oppilaille ja opiskelijoille
matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Opiskeluhuoltoa järjestettäisiin
sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä. Huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta on
korostettu.

Lain tavoitteena on lisätä myös opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan opiskeluhuollon keskeiset tiedot, esimerkiksi arvio
opiskeluhuollon kokonaistarpeesta sekä käytettävissä olevista opiskeluhuolto- ja
avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta.

Ehdotetussa laissa säädetään nykyistä paremmin tietosuojasta ja korostetaan opiskelijoiden ja
huoltajien vaikutusmahdollisuuksia opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa.

_ _ _

Koulujen työrauhaa koskevien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014 ja oppilas- ja
opiskelijahuoltolain elokuun alusta 2014.

_ _ _

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments