Generic filters
Exact matches only
12.6.2023 Tiedotteet

Asianajaja Markku Fredmanista uusi asianajajaoikeuden työelämäprofessori

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018. Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajaja-markku-fredmanista-uusi-asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessori/
6.10.2022 Tiedotteet

Hallitus on nimennyt valiokuntien ja asiantuntijaryhmien jäsenet kaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus on nimennyt valiokuntien ja oikeudellisten asiantuntijaryhmien jäsenet toimikaudeksi 2022–2024: Valiokunnat Ammatillinen valiokunta Lotta Kroneld pj., Kirsi Ikävalko-Lähde, Petri Impola, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Max Lindholm, Jarkko Männistö, Kaija Ruosteenoja, Kirsi-Marja Salokangas, Heikki Sillanpää ja Samuli Tarkiainen. Eettinen valiokunta Hannu Kalkas pj., Björn Boucht, Jussi Ikonen (CCBE)*, Petra Lindberg,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallitus-on-nimennyt-valiokuntien-ja-asiantuntijaryhmien-jasenet-kaudelle-2022-2024/
20.6.2022 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus valitsee syyskuussa 2022 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet liiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin.  Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Valiokuntien sihteerinä toimii liiton työntekijä. …

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2022-2024/
14.1.2020 Oikeusuutiset

KKO:lta ennakkopäätös uuden isyyslain mukaisesta perintöoikeuden menetyksen kohtuuttomuudesta

KKO:2020:3 Isyys – Isyyden vahvistaminen – Perintöoikeus A oli syntynyt avioliiton ulkopuolella ennen vuoden 1975 isyyslain (700/1975) voimaantuloa. Hän oli nostanut vuonna 2003 isyyden vahvistamiskanteen B:tä vastaan. Kanne oli jätetty tutkimatta isyyslain voimaanpanosta annetun lain (701/1975) 7 §:n 2 momentin nojalla. B oli kuollut vuonna 2008. Uuden isyyslain (11/2015) tultua…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kkolta-ennakkopaatos-uuden-isyyslain-mukaisesta-perintooikeuden-menetyksen-kohtuuttomuudesta/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024) s. 9.12.1969 OTK 1995, Helsingin yliopisto varatuomari 1997 Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu asianajaja 2000 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Varapuheenjohtaja 2016–2020 Tulevaisuustyöryhmän pj 2017– Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017– Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017 Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016 Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016 Hallituksen jäsen 2010–2013 IT-valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
23.6.2015 Oikeusuutiset

Ensiksi kuolleen puolison sukulaiset eivät voineet hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa

KKO:2015:46 Perintökaari – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Hakijavaltuus Perintöoikeus – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta Aviopuolisot Eeva P ja Eino P olivat määränneet keskinäisessä testamentissaan, että toisen heistä kuoltua leski sai käyttöoikeuden ensin kuolleen omaisuuteen ja että heidän omaisuutensa oli molempien kuoltua jaettava lain mukaan. Eeva P oli kuollut rintaperillisittä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/ensiksi-kuolleen-puolison-sukulaiset-eivat-voineet-hakea-pesanselvittajaa-ja-jakajaa/
23.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä valmistelemaan säännöksiä perinnönjaon peräytymisestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä perinnönjaon peräytymisestä ja omaisuuden palautusvastuusta. Valmistelutyö liittyy vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan uuteen isyyslakiin Uudessa isyyslaissa palautetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa. Lähtökohtana on, että perintöoikeus on tällöin sama kuin muillakin perillisillä. Kun nykyinen laki tuli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-tyoryhma-valmistelemaan-saannoksia-perinnonjaon-peraytymisesta/
1.10.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakiblogi: Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö?

Eduskunnassa on parhaillaan vireillä HE 91/2014 vp isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä voimassa oleva vuonna 1976 säädetty isyyslaki ja samaan aikaan säädetty isyyslain voimaanpanolaki ehdotetaan kumottaviksi ja korvattaviksi uudella isyyslailla. Esityksen tavoitteena on ratkaista isyyslain voimaanpanolain tuottamat krooniset ja toistuvat yhdenvertaisuusongelmat isyyskanteiden käsittelyssä Osin tässä onnistutaankin. Ehdotettava laki…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perustuslakiblogi-isyyslainsaadannon-uudistus-toistuuko-vuoden-1976-isyyslain-voimaanpanolain-syrjiva-perinto/
25.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys olisi mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Merkittävä muutos olisi myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-isyyslaki-uudistuu-isyyden-tunnustaminen-mahdollista-avopareille-jo-neuvolassa/