Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.6.2023 Tiedotteet

Asianajaja Markku Fredmanista uusi asianajajaoikeuden työelämäprofessori

Asianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Fredman seuraa siinä asianajaja Tuomas Lehtistä, joka hoiti työelämäprofessuuria tammikuusta 2018. Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajaja-markku-fredmanista-uusi-asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessori/
6.10.2022 Tiedotteet

Hallitus on nimennyt valiokuntien ja asiantuntijaryhmien jäsenet kaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus on nimennyt valiokuntien ja oikeudellisten asiantuntijaryhmien jäsenet toimikaudeksi 2022–2024: Valiokunnat Ammatillinen valiokunta Lotta Kroneld pj., Kirsi Ikävalko-Lähde, Petri Impola, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Max Lindholm, Jarkko Männistö, Kaija Ruosteenoja, Kirsi-Marja Salokangas, Heikki Sillanpää ja Samuli Tarkiainen. Eettinen valiokunta Hannu Kalkas pj., Björn Boucht, Jussi Ikonen (CCBE)*, Petra Lindberg,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallitus-on-nimennyt-valiokuntien-ja-asiantuntijaryhmien-jasenet-kaudelle-2022-2024/
20.6.2022 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus valitsee syyskuussa 2022 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet liiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin.  Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Valiokuntien sihteerinä toimii liiton työntekijä. …

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2022-2024/
14.1.2020 Oikeusuutiset

KKO:lta ennakkopäätös uuden isyyslain mukaisesta perintöoikeuden menetyksen kohtuuttomuudesta

KKO:2020:3 Isyys – Isyyden vahvistaminen – Perintöoikeus A oli syntynyt avioliiton ulkopuolella ennen vuoden 1975 isyyslain (700/1975) voimaantuloa. Hän oli nostanut vuonna 2003 isyyden vahvistamiskanteen B:tä vastaan. Kanne oli jätetty tutkimatta isyyslain voimaanpanosta annetun lain (701/1975) 7 §:n 2 momentin nojalla. B oli kuollut vuonna 2008. Uuden isyyslain (11/2015) tultua…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kkolta-ennakkopaatos-uuden-isyyslain-mukaisesta-perintooikeuden-menetyksen-kohtuuttomuudesta/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024) s. 9.12.1969 OTK 1995, Helsingin yliopisto varatuomari 1997 Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu asianajaja 2000 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Varapuheenjohtaja 2016–2020 Tulevaisuustyöryhmän pj 2017– Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017– Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017 Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016 Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016 Hallituksen jäsen 2010–2013 IT-valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
20.3.2017 Oikeusuutiset

Aiemman isyyslain nojalla vahvistettu isyys johti perintöoikeuden syntymiseen

THO:2017:4 Perintökaari – Perintöoikeus Isyys – Isyyden vahvistaminen Lain ajallinen soveltaminen Ärvdabalken – Arvsrätt Faderskap – Fastställande av faderskap Lags tillämpning i tiden Kysymys isyyslain (11/2015) 67 §:n soveltamisesta perintöasiassa, joka oli tullut vireille ennen lain voimaantuloa, sekä lapsen perintöoikeudesta tilanteessa, jossa isyys oli vahvistettu perittävän kuoleman jälkeen aiemman lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/aiemman-isyyslain-nojalla-vahvistettu-isyys-johti-perintooikeuden-syntymiseen/
16.9.2016 Oikeusuutiset

Leski peri puolisonsa vaikka oli hakenut avioeroa

KKO:2016:60 Perintökaari – Puolison perintöoikeus – Testamentti – Keskinäinen testamentti Avioliitto – Avioero A ja B olivat solmineet avioliiton vuonna 2005. A haki yksin avioeroa 16.11.2010. B kuoli rintaperillisittä 9.7.2011 avioliittolain 26 §:n mukaisen harkinta-ajan ollessa avoinna. B:n perilliset vaativat vahvistettavaksi, ettei A:lla ollut B:n kuollessa vireillä olleen avioerohakemuksen johdosta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/leski-peri-puolisonsa-vaikka-oli-hakenut-avioeroa/
19.5.2016 Oikeusuutiset

KKO määräsi edunvalvojan valvomaan perintöomaisuuden tulevien omistajien oikeutta

KKO:2016:30 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Perintökaari – Perintöoikeus – Keskinäinen testamentti – Testamentin tulkinta Aviopuolisot olivat määränneet keskinäisessä hallintaoikeustestamentissaan, että heidän perillisensä saivat omistusoikeuden hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen vasta kummankin puolison kuoltua. Kysymys rintaperillisittä ensiksi kuolleen puolison sukulaisten oikeudesta hakea edunvalvojan määräämistä valvomaan omaisuuden tulevien omistajien oikeutta sekä hakemuksen hyväksymisen edellytyksistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/kko-maarasi-edunvalvojan-valvomaan-perintoomaisuuden-tulevien-omistajien-oikeutta/
3.9.2015 Oikeusuutiset

Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku.  Uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/perintokaareen-ehdotetaan-saannoksia-perinnonjaon-oikaisemisesta/