Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2022–2024

20.6.2022 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus valitsee syyskuussa 2022 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet liiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin. 

Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Valiokuntien sihteerinä toimii liiton työntekijä. 

Asiantuntijaryhmien tehtävänä on toimia Asianajajaliiton oikeudenalakohtaisen asiantuntemuksen ryhmänä. Asiantuntijaryhmien tehtäviin kuuluu mm. liiton oikeuspoliittisen työn suunnittelu ja vaikuttamistyöhön osallistuminen omalla vastuualueellaan, liiton lausuntojen valmistelu lakihankkeisiin, kuultavaksi meneminen liiton puolesta lakihankkeissa sekä aloitteiden valmistelu. Asiantuntijaryhmien työn tukena toimii liiton oikeuspoliittinen juristi.

Asianajajaliiton hallitus valitsee jäsenet valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin syyskuussa 2022 ja toimikausi on 1.10.2022–30.9.2024. Jäsenten valinnassa otetaan huomioon se, että toimielimen jäseneksi tulisi edustetuksi riittävä alueellinen tasapaino, eri sukupuolten edustus, työuran eri vaiheissa olevien jäsenten edustus ja se, että yhdessä asiantuntijaryhmässä tai valiokunnassa olisi vain yksi edustaja toimistoa kohden.

Päättyvällä toimikaudella valiokuntia on ollut 6 ja asiantuntijaryhmiä 19, jotka on esitelty seuraavassa. Hallitus saattaa vielä täsmentää valiokuntien ja asiantuntijaryhmien tehtäviä myöhemmin.

Kaikkien valiokuntien ja asiantuntijaryhmien jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee jättää tietonsa tästä avautuvalla lomakkeella viimeistään 31.8.2022 .Muistutamme vielä siitä, ettei kenenkään kausi jatku automaattisesti. Lisätietoa hakuprosessista: elisa.gebhard@asianajajaliitto.fi

Valiokunnat 

Ammatillinen valiokunta
Tehtävät: Asioiden valmistelu hallitukselle: ammatinharjoittamiseen ja jäsenyyteen liittyvistä asioista sekä asianajajien työhyvinvointikysymyksistä

Eettinen valiokunta
Tehtävät: Asianajajaoikeudelliseen ja -eettiseen sääntelyyn liittyvät tulkintakysymykset, asianajajakunnan uudet ilmiöt ja tapaohjeiden/liiton sääntelyn peilaaminen näihin kysymyksiin

Koulutusvaliokunta
Tehtävät: Suunnitella Asianajajaliiton täydennyskoulutusta koulutusstrategian pohjalta.

IT-valiokunta
Tehtävät: Käsitellä erityisesti asianajoalan IT-infran edellytyksiin, asianajoalan tietoturvaohjeistusta koskevia kysymyksiä ja teemaan liittyvää lainsäädäntöä koskevia kysymyksiä. Asianajoalan IT-lainsäädäntökysymyksiä koskevissa asioissa asiantuntijaryhmänä toimiminen yhdessä teknologia-, viestintä ja tietosuoja-asiat-asiantuntijaryhmän kanssa.

Nuorten valiokunta
Tehtävät: Suunnitella nuorten asianajajien ja lakimiesten toimintaa. Nuorten tapahtumia ja koulutuksia ovat Nuorten Päivät, aamiais- ja lounastilaisuudet sekä opiskelijatilaisuudet.

Sovitteluvaliokunta
Tehtävät: Edistää ja tuoda esille sovintomenettelyä ja järjestää sovittelukoulutuksia.

Asiantuntijaryhmät 

1. Arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeus

2. Hallinto-oikeus
Hallinto-oikeuden asiantuntijaryhmä toimii yleishallinto-oikeuden ja hallintoprosessioikeuden alan asiantuntijaryhmänä, erityisesti hallinto-oikeuden suurimpien asiaryhmien kuten lastensuojelu- ja ulkomaalaisasioiden asiantuntijaryhmänä.

3. Immateriaalioikeus

4. Insolvenssioikeus

5. Kiinteistö- ja rakennusoikeus
Ryhmä toimii kiinteistö- ja rakentamisoikeudellisten asioiden asiantuntijaryhmänä.

6. Kilpailuoikeus

7. Kuljetus- ja liikenneoikeus

8. Oikeusapu
Ryhmä toimii julkista oikeusapujärjestelmää koskevana asiantuntijaryhmänä

9. Perhe- ja perintöoikeus

10. Rikosoikeus
Ryhmä toimii aineellista rikosoikeutta koskevien asioiden asiantuntijaryhmänä

11. Rikosprosessioikeus
Ryhmä toimii rikosprosessioikeutta koskevien asioiden asiantuntijaryhmänä

12. Siviiliprosessioikeus

13. Sopimusoikeus ja kuluttajansuoja

14. Teknologia, viestintä ja tietosuoja
Ryhmä toimii teknologian kehityksen oikeudellisia asioita, viestintäoikeutta ja tietosuoja-asioita koskevana asiantuntijaryhmänä. Ryhmä työskentelee yhdessä IT-valiokunnan kanssa asianajoalaa koskevien säädösasioiden osalta.

15. Työoikeus

16. Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus

17. Vero-oikeus

18. Yhtiöoikeus 

19. Ympäristöoikeus
Ryhmä toimii ympäristöoikeutta koskevana asiantuntijaryhmänä. Ryhmä käsittelee kiinteistöoikeutta koskevia asioita soveltuvissa määrin yhdessä kiinteistö- ja rakentamisoikeuden asiantuntijaryhmän kanssa.