Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.12.2021 Oikeusuutiset

Arviomuistio maakaaren muutostarpeista lausunnolle

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan maakaaren toimivuutta ja muutostarpeita. Maakaaressa säädetään muun muassa kiinteistön kaupasta ja kiinteistöpanttioikeudesta. Arviomuistiossa tarkastellaan erityisesti nykyisiä kiinteistönkaupan muotovaatimuksia ja sitä, miten niitä voitaisiin keventää. Muistiossa on lisäksi kiinnitetty huomiota kiinteistöpanttioikeutta sekä eräitä kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia koskevien säännösten selventämiseen. Myös kirjaamisviranomaisen menettelyjen sujuvoittamiseen on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/arviomuistio-maakaaren-muutostarpeista-lausunnolle/
19.10.2021 Oikeusuutiset

Pankki sai vilpittömän mielen suojaa vaikka se ei ollut edellyttänyt tuoretta isännöitsijäntodistusta pantattavista asunto-osakkeista

KKO:2021:77 Ulosottokaari – Täytäntöönpanoriita – Panttaus – Saantosuoja – Vilpittömän mielen suoja A oli pantannut pankille asunto-osakeyhtiön osakkeita ja luovuttanut osakekirjat pankille. Asunto-osakkeet oli juuri ennen panttausta ulosmitattu. Panttaushetkellä pankilla oli ollut käytössään yli vuoden vanha isännöitsijäntodistus. Korkein oikeus katsoi, että pankki sai vilpittömän mielen suojaa, koska asunto-osakkeiden ulosmittaus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/pankki-sai-vilpittoman-mielen-suojaa-vaikka-se-ei-olut-edellyttanyt-tuoretta-isannoitsijantodistusta-pantattavista-asunto-osakkeista/
30.7.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö VN/13467/2019 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainministeriö on varannut mahdollisuuden lausua ministeriön luonnoksesta hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: TAUSTAA                                                  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankeista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-laiksi-kiinnitysluottopankeista-ja-katetuista-joukkolainoista-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
28.10.2019 Oikeusuutiset

Konkurssipesällä on velvollisuus tilittää panttiomaisuuden myynnistä saadut varat panttivelkojalle ilman aiheetonta viivytystä

KKO:2019:95 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite Panttaus Konkurssipesä oli myynyt kolme määräalaa pantatuista kiinteistöistä. Konkurssipesän ja panttivelkojien sopimuksin panttioikeus oli purettu määräalojen osalta kaupan jälkeen. Velkojainkokous päätti, että määräalojen myynnistä kertyneiden varojen tilitys tehdään vasta, kun pantatut kiinteistöt on kokonaisuudessaan realisoitu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein velkojainkokouksen päätöstä muutettiin siten,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/konkurssipesalla-on-velvollisuus-tilittaa-panttiomaisuuden-myynnista-saadut-varat-panttivelkojalle-ilman-aiheetonta-viivytysta/
23.5.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeus julkaisi ratkaisunsa, jolla asianajajan saama varoitus pysytettiin

HelHO:2016:6 Asianajaja Valvonta Kurinpidollinen seuraamus Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko B toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti, kun hän on yhdessä yhtiön hallituksen muiden jäsenten kanssa päättänyt esittää konkurssipesän pesänhoitajaksi esteelliseksi osoittautunutta asianajajaa. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko B toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti jättäessään varmistamatta sen, että panttaus oli voimassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/hovioikeus-julkaisi-ratkaisunsa-jolla-asianajajan-saama-varoitus-pysytettiin/
3.5.2014 Oikeusuutiset

Johdon holdingyhtiön avulla toteutettu kannustinjärjestelmä oli veronkiertoa

KHO:2014:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Veron kiertäminen N oli eräiden muiden A Oyj:n johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa perustanut B Oy:n, jonka koko osakekannan he omistivat. B Oy oli hankkinut A Oyj:n osakkeita, joiden hankinta oli rahoitettu noin yhden viidesosan osuudelta B…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/johdon-holdingyhtion-avulla-toteutettu-kannustinjarjestelma-oli-veronkiertoa/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeista

Lausuntopalvelu.fi     KYSYMYS: Onko edellä tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset? VASTAUS: Ei Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) katsoo ensinnäkin, että maakaaren säätämisen jälkeen kiinteistöjen omistamisen ja vaihdannan ympärille on käytännössä kehittynyt kokonaan uusi toimiala, kiinteistösijoitustoiminta. Muiden kuin yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden asumistarkoitukseen omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistöjen käyttö ja omistus ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-maakaaren-muutostarpeista/
8.6.2021 Oikeusuutiset

Kanteen peruuttaminen johti vastaajan kulujen korvaamiseen, vaikka kanne oli nostettu vastaajan antaman virheellisen tiedon johdosta

KKO:2021:43 Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen Konkurssiin asetetun osakeyhtiön edustaja A oli vahvistanut pesäluettelon, jonka liitteiden mukaan yhtiön omaisuuteen kiinnitetty panttivelkakirja oli A:n hallussa. Konkurssipesä oli pesäluettelosta ilmenevien tietojen perustella vaatinut takaisinsaantikanteessa A:n ja yhtiön välisten panttausoikeustoimien peräyttämistä ja panttivelkakirjan palauttamista konkurssipesälle. A oli vastauksessaan ilmoittanut, ettei panttivelkakirja ollut hänellä. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kanteen-peruuttaminen-johti-vastaajan-kulujen-korvaamiseen-vaikka-kanne-oli-nostettu-vastaajan-antaman-virheellisen-tiedon-johdosta/
18.7.2019 Oikeusuutiset

KKO kumosi välitystuomion toimivallan ylityksen osalta.

KKO:2019:64 Välimiesmenettely – Välitystuomion kumoaminen Yhtiöiden välillä oli sovittu saatavan panttauksesta sopimuksella, johon sisältyvän välityslausekkeen mukaan panttaussopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsiteltiin välimiesoikeudessa. Korkein oikeus katsoi, että pantinantajan ennen konkurssia tekemä välityssopimus ei sitonut sen konkurssipesää asioissa, jotka koskivat tehokkaan julkivarmistuksen tapahtumista tai panttauksen sitovuutta konkurssipesään nähden. Välimiesten katsottiin näitä asioita koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/kko-kumosi-valitystuomion-toimivallan-ylityksen-osalta/
3.5.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 21/2018   Lausuntopyyntönne: MMM045:00/2016, 23.3.2018 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOSTA HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 23.3.2018 päivätyn lausuntopyynnön koskien hallituksen esitysluonnosta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi uusi tietojärjestelmä, jota kutsuttaisiin huoneistotietojärjestelmäksi. Ehdotetun uuden lain, lain huoneistotietojärjestelmästä, tavoitteena on toteuttaa asunto-osakeyhtiön ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-he-luonnoksesta-huoneistotietojarjestelmaa-koskevaksi-lainsaadannoksi/